16
Mga Pagpangamosta
Dadi gosto ko nga ipakilala kanindo atun kabogto nga si Febe. Tana ang nagabolig sa mga tomoloo sa Cencrea. Batona nindo tana ay tana sa Ginoo ra kag maman da gid dan ang dapat nga imoon anang mga bata ang Dios. Boligan nindo tana ra sa anang mga kinanglan, ay doro anang naboligan. Ako gani naboligan na ra.
Ikomosta nindo ako kay Priscila kag kay Aquila. Dia sanda pario ra kanakun nga nagapangabudlay para kay Cristo Jesus. Gintaya nanda andang kaboi sa piligro para kanakun; kag bukun ako lang ang nagapasalamat kananda, kondi pati ang tanan nga mga bukun Judio nga nagasirimba sa Ginoo. Komosta ra sa tanan nga nagasirimba doto sa andang balay.
Nagapangomosta ako ra sa akun pinalangga nga amigo nga si Epeneto. Tana ang ona nga tao nga nagtoo kay Cristo sa probinsya ang Asia. Komosta ra kay Maria. Tana nagpangabudlay nga mayad para kanindo. Komosta ra sa akun mga kapario nga Judio nga si Andronico kag si Junia. Dia sanda kaiban ko nga napriso. Kilala sanda ang mga apostolis, kag ona sanda pa gani kanakun nga naging Kristiano.
Nagapangomosta ako ra sa akun pinalangga sa Ginoo nga si Ampliato. Komosta ra kay Urbano nga atun kapario nga manogpangabudlay para kay Cristo, kag sa akun pinalangga nga amigo nga si Estaquis. 10 Komosta ra kay Apeles. Miski doro anang naagian nga pagantos, ara tana gid nagtalikod kay Cristo. Komosta ra sa anang panimalay ni Aristobulo, 11 kay Herodion nga akun kapario nga Judio, kag sa mga nagatoo sa Ginoo sa anang pamilya ni Narciso.
12 Nagapangomosta ako ra kay Trifena kag kay Trifosa. Dia sanda mga matandus nga mga manogpangabudlay sa Ginoo. Komosta ra atun pinalangga nga amiga nga si Persida. Doro anang naimo para sa Ginoo. 13 Nagapangomosta ako ra kay Rufo. Dia bantog nga manogpangabudlay para sa Ginoo. Komosta ra sa anang nanay. Anang pagtratar kanakun midyo ako gid sa anang bata. 14 Komosta ra sanday Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, kag sa tanan nga mga kabogto kay Cristo nga kaiban nanda. 15 Komosta si Filologo, si Julia, si Nereo, anang kabogto nga babai, si Olimpas, kag sa tanan nga mga tomoloo nga andang kaiban.
16 Magkoromostaan kamo bilang magkarabogto kay Cristo. Ang tanan nga kay Cristo sa mga simbaan digi nagapangomosta kanindo dian.
Kataposan nga mga Laygay
17 Mga kabogto ko kay Cristo, magandam kamo sa mga tao nga ginaalinan ang pagkarampi-kampian kag nagatoblag anang pagtoo ang mga tomoloo. Ginakontra nanda ang mga panodlo nga gintodlo kanindo ang ona. Gani likawi nindo sanda. 18 Ang mga tao nga nagaimo toladan ara nagasirbi kay Cristo nga atun Ginoo, kondi andang gosto lang gid andang ginaintindi. Ginapatalang nanda ang mga tao nga ara may naulaman paagi sa andang masadya nga mga pagambal kag mga pagdayaw-dayaw. 19 Kon sa bagay, bantog indong pagtoman kay Cristo, kag maman dan nga nalilipay ako nga mayad. Piro gosto ko nga doro indong naulaman kon parti sa mayad, kag ignoranti kon parti sa pagimo ang malain. 20 Kag ang Dios nga nagataw kalinung madali run lang magpangrangga anang gaum ni Satanas. Ipapirdi na tana kanindo.
Kabay pa nga kaloyan kamo ra gid atun Ginoong Jesus.
21 Akun kaiban nga manogpangabudlay nga si Timoteo nagapangomosta ra kanindo, pati si Lucio, si Jason, kag si Sosipatro nga akun mga kapario nga Judio.
22 (Ako si Tercio nga indong kapario nga tomoloo kay Cristo nagapangomosta ra kanindo. Ako ang nagsolat anang solat nga dia ni Pablo.) 23 Si Gayo nagapangomosta ra kanindo. Ako, si Pablo, nagadayon digi sa anang balay, kag digi ra nagasimba ang mga tomoloo. Si Erasto nga tisoriro ang siodad kag atun kabogto nga si Cuarto nagapangomosta ra kanindo.
[ 24 Kabay pa nga kaloyan kamo nga tanan ni Ginoong Jesu-Cristo.]
Pagdayaw sa Dios
25 Dayawon ta ang Dios nga makaparigun kanindo sono sa Mayad nga Barita parti kay Jesu-Cristo nga akun ginawali kanindo. Ang Mayad nga Barita maboay nga gintago, 26 piro dadi ginasogid run sa tanan nga mga tao sono sa anang sogo ang Dios nga boi asta kon sano, agud ang tanan magtoo kag magsonod kay Cristo. Kag dia ginpaulam ra paagi sa mga solat ang mga propita ang ona.
27 Ang Dios lang ang nakaulam ang tanan. Dayawon ta tana asta sa ara kataposan paagi kay Jesu-Cristo! Amin.