Anang Primiro nga Solat ni Pablo sa
Mga Taga-Corinto
1
Ako si Pablo. Ginpili ako ang Dios nga maging apostol ni Cristo Jesus. Ako kag si Sostenes nga atun kabogto kay Cristo nagapangomosta kanindo nga mga tomoloo dian sa Corinto. Kamo ginpabulag run nga lagi ang Dios agud maging ana paagi sa indong pagdapun kay Cristo Jesus. Ginpili na kamo nga maging anang mga bata kaiban ang tanan sa tanan nga logar nga nagakilala kay Jesu-Cristo nga atun Ginoo. Tana atun Ginoo nga tanan.
Kabay pa nga kaloyan kamo ang Dios nga atun Tatay kag ni Ginoong Jesu-Cristo nga mayad indong kaimtangan.
Mga Kalooy nga Alin kay Cristo
Nagapasalamat ako pirmi sa Dios sa mga karayadan nga anang gintaw kanindo tungud nga kamo kay Cristo Jesus. Tungud nga kamo kanana ginbindisyonan kamo nga mayad ang Dios, kag doro ron indong naulaman kag antigo kamo ron magtodlo. Sa toladan napamatodan nindo mismo amun mga gintodlo parti kay Cristo. Gani mintras nagaulat kamo anang pagbalik atun Ginoong Jesu-Cristo, ara kamo ra gid kakolangan sa mga abilidad nga ginataw ang Dios. Si Cristo maman da ang magaparigun indong pagtoo kanana asta sa kataposan agud pagabot ang adlaw nga tana magukum ara tana may isaway kanindo. Masasarigan ang Dios nga nagtawag kanindo agud makapadayon kamo sa anang Bata nga si Jesu-Cristo nga atun Ginoo.
Ang mga Nagatoo kay Cristo Dapat Magorogyon
10 Mga kabogto, nagapangabay ako kanindo sa aran atun Ginoong Jesu-Cristo, nga magkarasogot kamo tanan kag likawan nindo ang pagkampi-kampian. Pararioon nindo indong isip kag indong katoyoan. 11 Nasambit ko dia tungud nga may nagbarita kanakun alin sa panimalay ni Cloe nga may nagaaraway dian kanindo. 12 Akun gostong ambalun maman dia: may dian kono kanindo nga nagakoon nga sanda anang somolonod ni Pablo kag may dian ra nga nagakoon nga sanda anang somolonod ni Apolos. Ang iba pa gid kono nagakoon nga sanda anang somolonod ni Pedro. Kag ang iba pa gid anang somolonod kono ni Cristo. 13 Bukun mayad dan! Basi ginaturunga-tunga run si Cristo? Si Pablo ara nagpalansang sa kros para kanindo. Ara kamo ra kabay pagbunyagi sa aran ni Pablo.
14 Nagapasalamat ako sa Dios nga ara ako may ginbunyagan kanindo loas kay Crispo kag kay Gayo. 15 Ay basi kon may magkoon kanindo nga ginbunyagan kamo sa akun aran. 16 (Ginbunyagan ko ra gali si Estefanas kag anang panimalay. Piro loas sa mga tao nga dia ara ako ron may nadumduman pa.) 17 Ay ara ako pagsogoa ni Cristo para magbunyag kondi para magpanodlo ang Mayad nga Barita. Kag akun pagpanodlo bukun paagi sa mga masaradya nga pagambal, ay basi kon madara ko ang mga tao kay Cristo paagi sa akun abilidad kag madoraan gaum ang panodlo parti sa anang kamatayun ni Cristo sa kros.
Si Cristo ang Nagapakilala anang Gaum Kag Kaaram ang Dios
18 Sa mga tao nga nadodora, ang panodlo parti sa anang kamatayun ni Cristo sa kros kalokoan lang. Piro kanatun nga nalolowas, naulaman ta nga ang kamatoodan parti sa kamatayun ni Cristo maman ang nagapakilala anang gaum ang Dios. 19 Ay ang Kasolatan nagakoon, “Ranggaun ko anang kaaram ang mga tao nga maaram, kag ipakita ko nga ara polos anang pagintindi ang mga ansiano.” 20 Dia digi ta naulaman nga ara polos anang kaaram ang mga maaram, kag ara ra polos anang mga naulaman ang mga tao nga may tinonan, pati ang mga poirti magdibati sa tyimpo nga dia. Ay ginpakita ang Dios nga kalokoan lang ang kalibotanun nga kaaram.
21 Tungud sa anang kaaram ang Dios ara tana nagtogot nga tana makilala ang mga tao paagi sa kalibotanun nga kaaram. Kondi ginpakamayad ang Dios nga lowasun ang mga tao paagi sa andang pagtoo sa Mayad nga Barita nga ginawali kananda, nga sono sa mga tao nga ara nagatoo kalokoan lang. 22 Ang mga Judio indi magpati kon ara milagro nga makita, kag ang mga Griego nagatimbang-timbang kon ang ginatodlo kananda nagakompormi sa andang ginakoon nga kinaraman. 23 Piro kami tana, amun ginawali sa mga tao ara iba kondi si Cristo nga ginlansang sa kros. Dia nga panodlo indi mabaton ang mga Judio kag kalokoan para sa mga bukun Judio. 24 Piro sa mga tao nga gintawag ang Dios, Judio man okon bukun, anang pagpalansang ni Cristo sa kros nagapakita anang gaum kag anang kaaram ang Dios. 25 Ay ang ginaisip nanda nga kalokoan nga anang ginimo ang Dios mas maaram pa kaysa sa tanan nga anang kaaram ang mga tao, kag ang ginaisip nanda nga maroya nga anang ginimo ang Dios mas mabaskug pa gani kaysa sa tanan nga anang kabaskug ang mga tao.
26 Mga kabogto kay Cristo, dumduma nindo kon ano indong kaimtangan ang kamo ara pa pagtawaga ang Dios, pira gid lang kanindo ang ginakabig nga maaram okon may kaya, kag pira ra lang ang nagalin sa ginakilala nga mga pamilya. 27 Piro ginpili ang Dios ang mga tao nga ginakabig nga bukun maaram agud pakauyan ang mga maaram, kag ginpili na ra ang mga tao nga ara gid gaum agud pakauyan ang mga tao nga may gaum. 28 Ginpili ang Dios ang mga manaba gid andang kaimtangan kag ang mga ginalipi-lipi kag ginakabig nga ara polos agud ipakita na nga anang ginakabig ang mga tao nga importanti, kanana tana bukun. 29 Gani ara may makapabogal sa Dios. 30 Sa anang pagbuut ang Dios kita dadi kay Cristo Jesus ron. Si Cristo maman ang nagataw kanatun ang kaaram nga alin sa Dios. Kag paagi ra kay Cristo ginbilang kita run ang Dios nga matarung, kanana run, kag tinobos sa atun mga sala. 31 Gani, pario anang ginakoon ang Kasolatan, “Ang bisan sino nga gosto magpabogal, dapat anang ginimo ang Ginoo maman anang ipabogal.”