Anang Solat ni Pablo sa
Mga Taga-Colosas
1
Ako si Pablo nga apostol ni Cristo Jesus sono sa anang kabubutun ang Dios. Kami ni Timoteo nga atun kabogto kay Cristo nagapangomosta kanindo dian sa Colosas, kamo nga mga bata ang Dios kag amun mga kabogto nga masarigan sa pagtoo.
Kabay pa nga kaloyan kamo ra gid ang Dios nga atun Tatay nga mayad ra indong kaimtangan.
Ang Pangamoyo ni Pablo para sa mga Taga-Colosas
Kada magpangamoyo kami para kanindo pirmi kami nga nagapasalamat sa Dios nga Tatay atun Ginoong Jesu-Cristo. Ay nabaritaan namun nga marigun indong pagtoo kay Cristo Jesus kag mabaul indong pagigogma sa tanan nga mga tomoloo. Toladan kamo tungud nga nagapaabot kamo ra indong ginalauman nga ginatigana para kanindo sa langit. Dia nga paglaum nabatian nindo ang ona ang pagabot kanindo ang kamatoodan, nga ara iba kondi ang Mayad nga Barita. Kag ang Mayad nga Barita nga dia nagarapta run gani sa bilog nga kalibotan kag doro ang nakabaton bago nga kaboi pario ra sa indong nabaton pagkatapos nga indong maintindian ang kamatoodan parti sa anang kalooy ang Dios. Gintodlo dia kanindo ni Epafras. Palangga namun tana kag pario tana kanamun nga sorogoon ni Cristo. Ginpaayan namun tana dian bilang amun sali kag masasarigan tana nga manogpangabudlay. Tana ang nagbarita kanamun nga kamo maigogmaun tungud sa gogma nga gintaw kanindo ang Ispirito.
Gani alin amun pagkabati parti kanindo, ginapangamoyo namun kamo pirmi. Ginapakitloy namun sa Dios nga anang Ispirito maman ang magtaw kanindo ang tanan nga kaaram kag pagintindi, agud maulaman nindo gid kon ano anang gosto kanindo. 10 Sa toladia makakaboi kamo ang maliagan ang Ginoo, nga makataw kalipay kanana. Maiimo nindo ra pirmi ang mayad kag magadogang pa gid indong pagkakilala sa Dios. 11 Ay pabaskugun kamo ang Dios paagi sa anang makatiringala nga gaum, agud nga bisan ano ang matabo maantosan nindo nga may kalipay. 12 Kag makapasalamat kamo sa Amay tungud nga ginimo na kamo nga bagay magbaton anang itataw sa anang mga bata nga nasanagan run. 13 Ay kita ginlowas na alin sa anang gaum ang kaduluman kag ginpasaylo na kita sa ginarian anang pinalangga nga Bata. 14 Paagi sa anang Bata nga dia gintobos kita sa anang gaum ni Satanas, ginpatawad run atun mga sala.
Sino si Cristo kag Ano anang Ginimo
15 Ang Dios indi ta makita, piro kon nakilala ta si Cristo nakita ta run da ang Dios. Tana ang makagagaum sa tanan. 16 Ay paagi kanana kag para kanana ginimo ang Dios ang tanan nga mga butang sa langit kag sa logta. Bukun lang ang nakikita kondi pati ang indi makita, pario sa bisan ano nga mga ispirito nga may awtoridad okon may gaum, mga ispirito nga nagadomara okon nagaari. 17 Ara pa naimo ang bisan ano nga butang si Cristo dian run nga lagi, kag tana ang nagakontrol ang tanan nga butang agud indi magburulag. 18 Tana ra ang pinakaolo ang tanan nga nagatoo kanana kag ang mga nagatoo maman anang pinakalawas. Tana ang ginaalinan atun kaboi. Tana gani ang ona nga nabanaw sa mga minatay agud makilala nga tana manda ang pinakaona sa tanan. 19 Ay gosto ang Dios nga Amay nga anang pagka-Dios makikita tanan kay Cristo. 20 Kag paagi kay Cristo ginpabalik ang Dios anang mayad nga rilasyon sa tanan nga anang ginimo, ang sa langit kag ang digi sa logta. Dia ginimo na ang si Cristo napatay sa kros.
21 Ang ona marayu kamo sa Dios, kag tungud sa indong malain nga mga unauna kag mga inimoan naging kaaway kamo ang Dios. 22 Piro si Cristo naging tao kag napatay kag paagi sa anang pagkapatay nga dato ginpabalik kamo ron ang Dios sa anang kaogalingun. Dadi madadara kamo sa anang prisinsya nga ara run sala, limpyo, kag ara run may isaway kanindo. 23 Piro kinanglan nga magpadayon kamo nga marigun kag matutum sa indong pagtoo kag indi nindo gid pagdoraun ang paglaum nga indong nabatian alin sa Mayad nga Barita nga ginawali sa bilog nga kalibotan. Ako (si Pablo) ginpadara agud isogid ang Mayad nga dia nga Barita.
Anang obra ni Pablo sa mga Nagatoo sa Dios
24 Ara bali kanakun akun mga ginaantos para kanindo. Dia nga mga pagantos ginakalipay ko pa gani tungud nga nagabolig ako nga matapos anang mga pagantos ni Cristo para sa kaarayadan anang pinakalawas nga ara iba kondi ang mga tomoloo. 25 Ginimo ako ang Dios nga sorogoon para sa anang mga tomoloo, kag ang obra nga anang gintaw kanakun ara iba kondi ang magdara ang tanan nga anang ambal kanindo nga mga bukun Judio. 26 Anang ambal nga dia ang Dios ara na pagsogidan alin pa ang ona kondi gintago na sa mga tao, piro dadi ginsogid na run kanatun nga anang mga bata. 27 Sono sa anang plano gosto na nga kita dadi makaulam run kon paiwan kasadya anang plano nga ginatigana para sa tanan nga tao, miski sa mga bukun Judio. Kag dan nga plano ara iba kondi nga si Cristo dian kanindo, kag maman ang nagataw kanindo paglaum nga maging masadya gid indong kaimtangan sa paraaboton. 28 Maman dia nga ginawali namun si Cristo sa tanan nga mga tao. Ginapaandaman namun kag ginatodloan ang tanan paagi sa kamatoodan agud madara namun sanda sa Dios nga ang kada isara ara kasawayan tungud nga sanda kay Cristo ron. 29 Agud maimo ko dia nagapangabudlay ako nga mayad, kag anang gaum ni Cristo maman ang nagapabaskug kanakun.