2
Gosto ko nga maulaman nindo nga ako nagapangabudlay nga mayad para kanindo kag sa mga taga-Laodicea, pati sa iba nga ara pa nakakita kanakun. 2-3 Dia ginaimo ko para mapabaskug indong pagtoo sa Dios. Gintodloan ko kamo nga may gogma, kag akun ginapaabot nga maintindian nindo gid kag maulaman ang mga sikrito nga alin sa Dios kag parti kay Cristo. Ay si Cristo maman ang ginaalinan ang tanan nga kinaaraman kag pagintindi.
Dia ginasogid ko kanindo agud ara may makaloko kanindo paagi sa andang mga kabirinsir nga ginaambal, piro botig. Ay bisan ara ako dian kanindo, pirmi ko kamo nga ginadumdum, kag nalilipay ako nga mayad tungud nga mayad indong pagkaraibanan kag marigun indong pagtoo kay Cristo.
Si Cristo Atun Dapat nga Sonodon
Tungud nga ginkilala nindo ron nga si Cristo Jesus indong Ginoo, dapat magpadayon kamo kanana. Kon sa mga tanum, magpanggamot kamo kanana kag magtobo. Magpakarigun kamo sa pagtoo nga gintodlo kanindo, kag magpasalamat kamo ra pirmi sa Dios.
Magandam kamo sa mga tao nga gosto magdara kanindo sa andang gropo paagi sa mga ara polos nga mga pilosopia kag panloko nga mga panodlo. Ang mga butang nga dan nga andang ginatodlo bukun alin kay Cristo kondi sa mga soronodon ang mga malam kag mga sistima nga alin lang digi sa kalibotan. Ang matood tana, si Cristo naging tao, kag bisan naging tao tana dian pa ra gid kanana anang pagka-Dios. 10 Kag tungud nga kamo kay Cristo, kon ano ang dian kanana, dian ra kanindo. Kag tana gani ang may gaum sa tanan nga nagaari kag tanan nga may awtoridad.
11 Tungud nga kamo kay Cristo gintori kamo ra. Piro bukun dan pario anang pagtori ang mga Judio nga may ginabuul sa lawas ang tao, kondi ang malain nga mga andum indong lawas nga makasasala maman tana anang ginabuul ni Cristo kanindo. 12 Ay ang pagbunyag kanindo nagakaologan nga kamo ginlubung kag ginbanaw kaiban ni Cristo, kag ginbanaw kamo kaiban na tungud nga kamo nagsarig sa anang gaum ang Dios nga nagbanaw kanana. 13 Ang ona, kamo nga mga bukun Judio patay sa anang panulung ang Dios tungud sa indong duna nga makasasala. Piro dadi ginboi kamo ron ang Dios kaiban ni Cristo. Ginpatawad na ang tanan ta nga mga sala. 14 Ang ona, kita nasintinsyaan ang Dios kamatayun tungud nga indi kita makatoman ang Kasogoan. Kontra gani kanatun ang Kasogoan. Piro paagi sa anang pagpalansang ni Cristo sa kros ginpara ang Dios anang listaan atun mga sala kag dadi bukun kita run sirilotan. 15 Doto ra sa kros nga dato ginpirdi na ang mga ispirito nga nagadomara kag nagagaum sa kalibotan nga dia, kag ginpakita na sa tanan nga sanda nabiag na run.
16 Gani indi kamo magpadikta-dikta sa mga tao nga nagakoon kanindo kon ano ang indi dapat kaunun okon inumun, okon kon ano ang dapat imoon pagabot ang mga pista, okon kon maglati ang bolan, okon sa Adlaw nga Inogpaway. 17 Ang mga soronodon nga dan pinakaanino lang ang mga butang nga ginapaabot-abot ang mga Judio, nga ara iba kondi si Cristo mismo. 18 Kag may mga tao pa nga nagaparabogal nga may ginpakita gid kono kananda, kag naliag sanda nga magpirit sa mga tao nga magpaubus kag magsimba sa mga angil. Indi kamo magpadaug-daug sa mga tao nga toladan. Ara polos andang pagpaasdak nga dan ay alin lang sa andang taoanun nga pangunauna. 19 Indi nanda gosto nga magpasakup kay Cristo nga atun pinakaolo. Tana ang nagataw sa anang lawas anang mga kinanglan paagi sa mga parti nga nagapaarangut-angut, kag sa toladia nga paagi nagatobo kita sono sa anang gosto ang Dios.
Ang Bago nga Kaboi kay Cristo
20 Kabay napatay kamo ron kaiban ni Cristo kag nalibri kamo ron sa mga ara polos nga mga patakaran digi sa kalibotan. Gani basi nagakaboi kamo pa gid pario sa mga tao digi sa kalibotan nga dia? Basi nagasonod kamo pa gid sa mga soronodon pario ang 21 “Indi kaw magkaput dia,” “Indi kaw magsamit dan,” okon “Indi kaw magtandug dato”? 22 Ang mga soronodon nga dan nga ginatodlo ang mga tao anda lang nga ginimo-imo kag parti lang sa mga butang nga pagkatapos kaun nadodora ra lang. 23 Kon isip-isipun ta lang, daw osto ra andang mga panodlo parti sa pagsimba nga andang naliagan, parti sa pagpaubus kag pagpapinitinsya sa lawas. Piro ang matood tana, dia nga mga butang indi gid makabolig kanatun sa pagpugung ang malain nga mga baratyagun.