3
Kabay ginbanaw kamo kaiban ni Cristo. Gani palabiun nindo ang mga butang nga doto sa langit nga sa diin nagapongko si Cristo sa anang too ang Dios. Isipun nindo ang langitnun nga mga butang, bukun ang kalibotanun nga mga butang. Ay kamo napatay run sa mga butang nga digi sa kalibotan, kag indong bagong kaboi ginatipigan run doto sa Dios, kaiban ni Cristo. Si Cristo maman indong kaboi, kag kon magbalik tana run digi, kamo magairug kanana sa anang kadungganan.
Ang Bago kag ang Dati nga Kaboi
Gani doraa nindo ron indong lawasnun nga mga andum. Indi kamo magolid sa bukun indong asawa okon magimo ang bisan ano nga maraway. Indi kamo magsonod sa malain nga mga baratyagun indong lawas okon magisip parti sa mga butang nga dan. Kag indi kamo maginakug, ay ang paginakug pario ra sa pagsimba sa mga dios-dios. Tungud sa toladia nga mga ginaimo ang mga tao sisilotan sanda ang Dios, [ay ara sanda nagatoman kanana.] Kon sa bagay, kamo toladan ra ang ona. Nagpangaboi kamo sono sa anang dikta indong mga baratyagun. Piro dadi dapat bayaan nindo ron gid dia tanan: ang kasilag, ang pagkamainitun ang olo, kag ang pagdumut. Indi kita run magambal ang nakakarangga anang dungug ang iba, kag indi kita run da magdinopak. Indi kita magbinotig sa isara kag isara, tungud nga kon sa mga lambong ginoba ta run atun dati nga mga ogali nga malain. 10 Kag dadi nagsoksok kita run ang bago nga ogali. Kag dia padayon nga ginabago ang Dios nga nagimo kanatun, agud makapario kita kanana, kag makilala ta tana gid. 11 Sa toladia ara dipirinsya kon Judio kita okon bukun, kon tinori okon bukun, kon nakaiskwila okon ara, kon oripun okon bukun, ay si Cristo maman ang tanan kag tana digi kanatun tanan.
12 Kamo mga pinili ang Dios. Ginigogma na kamo kag ginpabulag para sa anang kaogalingun. Gani dapat maloloyon kamo, may mayad nga buut, mapinaubusun, malolo, kag mapinasinsyaun. 13 Maging mainantoson kamo sa isara kag isara, kag kon may inanakit kamo sa isara kag isara magparatawadan, ay kamo ginpatawad ra ang Ginoo. 14 Kag labi sa tanan magirigogmaan kamo, ay ang gogma maman ang nagatingub sa tanan nga dia agud maging masadya indong kaboi nga ara gid kakolangan. 15 Paariun nindo sa indong tagiposoon ang kalinung nga ginataw ni Cristo. Ay kamo gintawag ang Dios nga maging sangka lawas lang. Kag magpasalamat kamo pirmi kanana.
16 Kabay pa nga itanum nindo nga mayad sa indong isip anang mga ambal ni Cristo. Magtorodloan kamo kag magparaandaman sa isara kag isara sono sa kaaram nga ginataw ang Dios kanindo. Magkanta kamo ang mga kanta nga nagadayaw sa Dios, nga may tinagiposoon nga pagpasalamat kanana. 17 Kag miski ano indong ginaimo okon ginaambal imoa nindo sono sa anang naliliagan ni Ginoong Jesus, kag magpasalamat kamo sa Dios nga Amay paagi kanana.
Indong Rilasion sa Indong mga Kaiban
18 Kamo nga mga babai, magpasakup kamo sa indong asawa, ay dia dapat nindo nga imoon bilang mga Cristoanun.
19 Kamo nga mga lalaki, igogmaa nindo indong asawa kag indi nindo pagpintasan.
20 Kag kamo nga mga bata, tomana nindo pirmi indong mga ginikanan, ay maman dia anang gosto ang Ginoo.
21 Mga ginikanan, indi nindo pagsilotan ang sobra indong mga bata, ay basi kon madora andang andum nga magimo ang mayad.
22 Kamo nga mga oripun, tomana nindo indong mga agalun digi sa kalibotan sa tanan nga butang, kag bukun lang kon nagasulung sanda agud dayawon nanda kamo, kondi dapat indong pagtoman tinagiposoon nga may pagtaod sa Ginoo. 23 Bisan ano indong ginaimo, imoa nindo nga tinagiposoon, nga midyo nagasirbi kamo sa Ginoo mismo kag bukun sa tao. 24 Naulaman nindo ra nga may sorobliun nga inogtaw kanindo ang Ginoo bilang balus. Ay si Cristo nga atun Ginoo maman indong ginasirbian. 25 Ang bisan sino nga nagaimo ang malain sisilotan sono sa anang ginimo nga malain, abir kon sino tana pa, tungud nga ang Dios ara pinilian.