4
Kamo nga mga agalun, magpasonaid kamo kag tratara nindo osto indong mga oripun. Dumdumun nindo nga may agalun kamo ra sa langit.
Mga Bilin
Magpangamoyo kamo pirmi nga may pagpasalamat, kag mintras nagapangamoyo kamo bantayan nindo indong ginaisip. Ipangamoyo nindo kami ra nga tawan kami ang Dios kaigayonan agud makasogid namun ang panodlo parti kay Cristo nga ginlikuman anay ang ona. Maman dia nga napriso ako, ay ginsogid ko ang parti kay Cristo. Kag ipangamoyo nindo ra nga osto akun paagi sa pagsogid ang Mayad nga Barita nga dia.
Magandam kamo ra sa indong pagpakigsinarayo sa mga bukun tomoloo. Kag kalitan nindo ang tanan nga kaigayonan nga makasogid kamo parti sa indong pagtoo. Kon kamo nagapakigambal kananda, gamitun nindo ang mayad nga sogidanun nga mawili sanda magpamati kanindo. Sa toladia maulaman nindo kon paiwan magsabat sa bisan sino nga may pamangkot.
Mga Pangomosta
Kon parti sa akun kaimtangan digi, atun pinalangga nga kabogto nga si Tiquico maman ang masogid kanindo. Dia nga tao masasarigan nga kabolig kag kaiban sa pagsirbi sa Ginoo. Ginpadara ko tana dian agud ibarita na kanindo amun kaimtangan digi, kag agud indi kamo magpalibug parti kanamun. Kaiban na ra atun pinalangga nga kabogto nga si Onisimo. Dia nga tao masasarigan da, kag indong kasimanwa mismo. Sanda ang magasogid kanindo ang tanan nga nagkaratabo digi kanamun.
10 Akun kaiban digi sa prisoan nga si Aristarco nagapangomosta ra kanindo. Nagapangomosta ra kanindo pati si Marcos nga anang pakaisa ni Bernabe. (May ginbilin kanindo ron nga lagi parti kay Marcos; batona nindo tana kon magabot tana dian.) 11 Si Jesus nga ginatawag ra nga si Justo nagapangomosta ra kanindo. Ang nasambit nga dia nga tatlo maman lang ang mga Judio nga kaiban ko nga nagapangabudlay para sa anang ginarian ang Dios. Ginalipay nanda ako.
12 Nagapangomosta ra kanindo indong kasimanwa nga si Epafras. Isara tana ra sa mga manogpangabudlay ni Cristo Jesus. Pirmi na kamo ginapangamoyo nga mayad nga ara may makita nga kakolangan kanindo, nga kon ano anang kabubutun ang Dios makikita tanan dian kanindo. 13 Ako mismo makapamatood nga poirti gid anang pagpangabudlay ni Epafras para sa indong kaarayadan kag sa kaarayadan atun mga kabogto sa Laodicea kag sa Hierapolis. 14 Atun pinalangga nga doktor nga si Lucas kag si Demas nagapangomosta ra kanindo.
15 Ipaabot nindo ra amun pagpangomosta sa atun mga kabogto sa Laodicea, kag kay Nimfas kag sa mga tomoloo nga nagatiripon doto sa anang balay. 16 Kon matapos nindo ron basa ang solat nga dia, ipabasa nindo ra sa mga tomoloo sa Laodicea. Kag basaa nindo ra akun solat nga ginpadara sa Laodicea. 17 Konon nindo si Arquipo nga taposon na anang ginapaobra ang Ginoo kanana.
18 Kag dadi ako mismo si Pablo ang nagasolat dia nga pagpangomosta. Dumduma nindo ako ra digi sa prisoan sa indong mga pagpangamoyo.
Kabay pa nga kaloyan kamo ra gid ang Dios.