Anang Solat ni Pablo sa
Mga Taga-Galacia
1
Ako si Pablo ang nagasolat dia kanindo. Apostol ako, kag akun pagka-apostol bukun alin sa tao okon paagi sa tao, kondi paagi kay Jesu-Cristo mismo kag sa Dios nga Amay nga nagbanaw kanana alin sa mga patay.
Ako kag ang tanan nga mga tomoloo digi nagapangomosta kanindo nga mga tomoloo dian sa mga banwa ang Galacia.
Kabay pa nga kaloyan kamo ra gid ang Dios nga atun Amay kag atun Ginoong Jesu-Cristo nga mayad ra indong kaimtangan dian.
Si Cristo napatay agud mapatawad kita sa atun mga sala, kag agud lowasun na kita sa kalainan nga nagaari digi sa kalibotan nga dia. Ginimo na dia tungud nga maman dia anang plano atun Dios kag Amay. Dayawon ang Dios sa ara kataposan! Amin.
Ang Mayad nga Barita Parti kay Cristo ara gid Kapario
Natingala ako nga mayad nga ang kadali kanindo magtalikod sa Dios nga nagtawag kanindo paagi sa anang kalooy ni Cristo, kag nagapati kamo ron sa iba nga mayad nga barita. Ang matood tana, ara run iba nga mayad nga barita. Piro nasambit ko dia tungud nga may mga tao dian nga nagagolo kanindo kag gosto nanda nga baliskadun ang Mayad nga Barita parti kay Cristo. Piro tandai nindo dia: bisan angil nga alin sa langit okon bisan kami pa ang magwali iba kaysa Mayad nga Barita nga amun ginwali anay kanindo, sompaun tana ang Dios! Nagkoon kami run nga lagi ang ona, kag dadi ginaoman ko roman, nga ang bisan sino nga nagatodlo kanindo iba kaysa Mayad nga Barita nga indong nabaton kanamun, sompaun tana! 10 Indi kamo magisip nga gosto ko lang nga dayawon ako ang mga tao. Bukun! Akun gosto tana nga dayawon ako ang Dios. Indi kamo ra magisip nga gosto ko lang magpaoyon sa mga tao, ay kon maman dan akun ginaimo, bukun ako anang matood nga sorogoon ni Cristo.
Kon Paiwan Naging Apostol si Pablo
11 Gosto ko nga maulaman nindo mga kabogto ko kay Cristo, nga ang Mayad nga Barita nga akun ginwali kanindo bukun imo-imo ang tao. 12 Ara ko dato nabaton alin sa tao, kag ara ra tao nga nagtodlo kanakun, kondi si Jesu-Cristo mismo ang nagpaayag dato kanakun.
13 Nabatian nindo ra akun mga ginimo ang ako nagasonod pa sa anang riliyon ang mga Judio. Giningabot ko nga ara korokalooy anang mga tomoloo ang Dios, kag ginimoratan ko nga doraun sanda tanan. 14 Kag kon parti sa mga pagtoman amun mga soronodon sa riliyon ang mga Judio, nalabawan ko ang kadoroan sa akun mga katobo-tobo nga mga kasimanwa, ay ginimoratan ko nga tomanun gid anang mga soronodon amun mga kaolang-olangan.
15 Piro ginkaloyan ako ang Dios, ay bago ako nabata ginpili na ako ron nga lagi kag gintawag nga magsirbi kanana. 16 Kag pagpakilala na kanakun anang Bata nga si Jesu-Cristo agud iwali ko ang Mayad nga Barita parti kanana sa mga bukun Judio, ara ako nagpatodlo miski kino. 17 Ara ako ra nagayan sa Jerusalem agud magpakigkita sa mga apostolis nga ona kanakun. Kondi nagayan ako nga lagi sa Arabia kag pagkatapos nagbalik ako dayon sa Damasco. 18 Pagkatapos tatlo ka toig, bago ako pa nagayan sa Jerusalem agud magpakigkita kay Pedro. Darwa ako ka simana doto kanana. 19 Ara ako ra ibang nakita doto nga mga apostolis loas kay Santiago nga kabogto ang Ginoo.
20 Matood ang tanan nga akun ginasogid sa solat nga dia, kag naulaman ang Dios nga ako ara nagabotig.
21 Pagkatapos dato nagayan ako sa probinsya ang Siria kag Cilicia. 22 Sa mga oras nga dato ara pa kakita kanakun ang mga tomoloo kay Cristo sa iba-ibang logar sa Judea. 23 Nabaritaan nanda lang nga ang nagaingabot anay kananda nagawali run ang pagtoo nga dati ginimoratan na nga doraun. 24 Gani gindayaw nanda ang Dios tungud sa anang ginimo kanakun.