2
Si Pablo kag ang Ibang mga Apostol
Pagkalubas 14 ka toig, bago ako nagbalik sa Jerusalem. Kaiban ko si Bernabe, kag gindara ko ra si Tito. Nagbalik ako tungud nga nagpabatyag kanakun ang Dios nga gosto na ako nga magayan doto. Nagpakigkita ako sa mga nagadomara sa mga tomoloo, kag ang kami-kami run lang, ginsaysay ko kananda kon ano ang Mayad nga Barita nga akun ginawali sa mga bukun Judio. Ginimo ko dato tungud nga indi ko gosto nga maging ara polos akun pagpangabudlay ang ona kag dadi. Nakita ko nga kompormi sanda sa akun ginawali ay bisan bukun Judio si Tito nga akun kaiban, ara sanda nagpirit nga toriun tana sono sa sogo ni Moises. Ang mga tao lang nga nagpakono-kono nga sanda mga tomoloo ang nagkoon nga kinanglan tana nga toriun. Ang mga tao nga dato nagpakigdapun lang sa mga tomoloo agud panilagan kami kon ginasonod namun anang mga sogo ni Moises. Ay gosto nanda nga kita pasonodon sa mga sogo nga dato. Piro ginlibri kita run ni Cristo Jesus sa mga kasogoan nga dato. Gani ara kami gid nagsonod sa andang gosto miski maistan lang, agud matipigan namun para kanindo ang mga kamatoodan nga ginatodlo ang Mayad nga Barita.
Ang mga nagadomara tana sa mga tomoloo doto sa Jerusalem ara ra gid may gindogang sa akun ginatodlo. (Kon sa bagay ano ra gid dato kanakun kon sino sanda gid, tungud nga sa Dios tana parario kami ra lang.) Sa baylo nga magdogang sanda sa akun ginapanodlo, ginkilala nanda nga ako manda anang ginsarigan ang Dios nga magtodlo ang Mayad nga Barita sa mga bukun Judio, pario ra kay Pedro nga anang ginsarigan nga magtodlo sa mga Judio. Ay paagi sa anang gaum ang Dios ginimo ako nga apostol para sa mga bukun Judio, pario kay Pedro nga ginimo nga apostol para sa mga Judio. Gani pagkaulam ang mga ginakilala nga mga manogdomara ang mga tomoloo nga sanday Santiago, Pedro kag Juan nga ako gintawan ang Dios ang obra nga dia, ginbaton nanda kami ni Bernabe bilang andang mga kaiban sa pagpanodlo ang Mayad nga Barita. Kag nagkarasogot kami nga kami ni Bernabe mapangwalian sa mga bukun Judio kag sanda tana sa mga Judio. 10 Andang pangabay lang kanamun nga boligan namun ang mga pobri nga tomoloo doto sa Jerusalem, kag maman ra nga lagi gani akun gosto nga imoon.
Ginsaway ni Pablo si Pedro doto sa Antioquia
11 Karon, ang si Pedro doto sa Antioquia ginsaway ko tana tungud nga sala anang ginaimo. 12 Toladia ang natabo: ang ara pa kaabot anang mga tinao ni Santiago, si Pedro nga dia nagakaun nga kaiban ang mga bukun Judio nga mga tomoloo. Piro pagabot anang mga tinao ni Santiago, nagpabulag tana kag indi tana run gid magkaun nga kaiban ang mga bukun Judio, ay naadlukan tana nga sabun sawayun tana ang mga Judio nga tomoloo nga nagakoon nga ang tanan nga nagatoo kay Cristo kinanglan magsonod sa anang Kasogoan ni Moises. 13 Pati ang iba nga mga tomoloo nga Judio doto sa Antioquia nagsonod ron da kay Pedro bisan naulaman nanda nga bukun malain ang magkaun kaiban ang mga bukun Judio. Miski gani si Bernabe nadara run da sa andang katalaw. 14 Kag pagkakita ko nga ara sanda nagasonod sa kamatoodan nga ginatodlo ang Mayad nga Barita, ginambalan ko si Pedro sa atobangan ang tanan. Makon ko kanana, “Basi ginapirit mo ang mga bukun Judio nga magsonod sa anang mga kasogoan ang mga Judio? Ikaw gani nga Judio mismo ara ra nagasonod.”
Judio okon Bukun Pario nga Malowas kon Magtoo
15 Kami natao nga mga Judio nga lagi, kag iba kami sa mga bukun Judio nga ang ona ginakoon namun nga sanda mga makasasala. 16 Piro dadi naulaman namun run nga ang tao ginabilang ang Dios nga matarung paagi lang sa anang pagtoo kay Cristo Jesus kag bukun sa anang pagsonod sa Kasogoan. Gani kami ra nga mga Judio nagtoo kay Cristo Jesus agud ibilang kami ang Dios nga matarung tungud sa amun pagtoo nga dato kag bukun tungud sa amun pagsonod sa Kasogoan. Ay ara gid tao nga ibilang ang Dios nga matarung paagi sa anang pagsonod sa Kasogoan. 17 Karon, kon sa amun andum nga kami ibilang ang Dios nga matarung paagi sa amun pagtoo kay Cristo nagagoa nga kami makasasala ra, ano, nagakaologan bala nga si Cristo pabor sa pagimo ang sala? Indi maimo! 18 Piro kon balikan ko roman gani ang Kasogoan nga akun ginbayaan, ako ron da ang nagapamatood nga makasasala ako tungud nga ginsoway ko ang Kasogoan. 19 Ang matood, sa Kasogoan ko mismo naulaman nga ako indi makaangkun ang kaboi nga ara kataposan paagi sa akun pagsonod sa Kasogoan. Kag dadi nga ara ako ron nagasonod sa Kasogoan, libri ako ron nga magsonod sa Dios. Napatay ako kaiban ni Cristo sa kros. 20 Bukun ako ron ang nagakaboi dadi, kondi si Cristo ron ang nagakaboi digi kanakun. Kag ang kaboi nga dia nga akun ginakaboi dadi maman anang risolta akun pagtoo sa anang Bata ang Dios nga nagigogma kag nagalad anang kaboi para kanakun. 21 Ara ko ginabali ara anang kalooy ang Dios. Ay kon ang pagsonod sa Kasogoan maman ang paagi nga ang tao maging matarung sa panulung ang Dios, ara polos anang pagkapatay ni Cristo.