3
Ang Pagtoman sa Kasogoan okon ang Pagtoo kay Cristo
Kamo nga mga taga-Galacia, kolang indong mga isip! Basi nagapati kamo sa mga tao nga nagapanloko kanindo nga sonodon nindo ang Kasogoan? Masanag akun ginpaatag kanindo kon ano anang kaologan anang pagkapatay ni Cristo sa kros. Kabay nabaton nindo ang Ispirito Santo paagi sa indong pagpamati kag pagtoo sa Mayad nga Barita parti kay Cristo, kag bukun tungud sa indong pagsonod sa Kasogoan. Kolang-kolang kamo manda. Ang kamo nagompisa sa indong pagtoo kay Cristo nagsarig kamo sa bolig ang Ispirito Santo, piro dadi indong kaisip makokomplito indong pagtoo paagi sa indong kaogalingun nga pagimorat. Ano, bali ara run lang polos indong nagkaraagian? Indi sigoro maimo nga dato bali ara run lang. Kabay gintaw ang Dios kanindo ang Ispirito Santo kag paagi kanana nagaimo kamo ang mga milagro tungud nga nagpamati kamo kag nagtoo sa Mayad nga Barita, kag bukun tungud nga kamo nagasonod ang Kasogoan.
Pario bala ang natabo kay Abraham. Sono sa Kasolatan, “Nagtoo tana sa Dios, kag tungud sa anang pagtoo nga dato ginbilang tana ang Dios nga matarung.” Gani masanag nga ang mga tao nga nagatoo sa Dios maman ang matood nga mga kaliwat ni Abraham. Ang Kasolatan nagkoon nga lagi nga ang mga bukun Judio bilangun ang Dios nga matarung tungud sa andang pagtoo kanana. Sono sa Kasolatan ang Mayad nga Barita nga dia ginsogid ang Dios kay Abraham. Makon na, “Ang tanan nga mga tao bindisyonan ko tungud kanimo.” Nagtoo si Abraham sa anang ambal ang Dios kag nabaton na anang bindisyon. Gani ang tanan nga nagatoo sa Dios ginabindisyonan na ra pario kay Abraham.
10 Piro ang mga tao tana nga nagasarig sa andang pagsonod sa Kasogoan ginsompa run ang Dios. Ay sono sa Kasolatan ang ara nagasonod sa tanan nga ginapatoman ang Kasogoan ginsompa. 11 Masanag nga ara gid tao nga kabigun nga matarung sa panulung ang Dios tungud sa anang pagsonod sa Kasogoan. Ay ang Kasolatan nagakoon nga “Ang tao nga ginabilang ang Dios nga matarung tungud sa anang pagtoo maman ang makaangkun ang kaboi nga ara kataposan.” 12 Ang Kasogoan ara kalalabutun sa atun pagtoo, ay makon da nga lagi ang Kasolatan, “Ang tao makaangkun kaboi nga ara kataposan kon matoman na ang tanan nga anang ginakoon sa Kasogoan.”
13 Kita ginsompa ang Dios nga silotan tungud nga indi ta matoman ang tanan nga ginakoon sa Kasogoan. Piro gintobos kita ni Cristo sa sompa nga dato. Tana maman anang ginsompa ang Dios para kanatun. Tungud nga ang Kasolatan ra mismo nagakoon, “Ang tao nga ginabitay sa kaoy ginsompa ang Dios.” 14 Toladan anang ginimo ang Dios agud paagi kay Cristo Jesus ang bindisyon nga anang gintaw kay Abraham makataw ron da sa mga bukun Judio, kag agud paagi sa atun pagtoo mababaton ta ang Ispirito Santo nga anang ginpangako.
Ang Kasogoan kag Anang Pangako ang Dios
15 Mga kabogto, tawan ko kamo alimbawa. Kon may tao nga nagpaimo kasolatan kag may ginapangako tana doto, ginpirmaan na kag ginpirmaan pa gid ang mga tistigo, dan indi maimo nga ipanginwara ang iba kag indi run da maimo nga omanun okon dogangan ang iba tungud nga marigun run. 16 Karon, ang Dios nagpangako kay Abraham kag sa anang kaliwat. Ara tana nagkoon nga may pangako tana sa anang mga kaliwat ni Abraham nga ang gostong ambalun doro nga mga tao, kondi anang koon tana, “Kag sa imong kaliwat.” Anang ginatomod sangka tao lang; kag dia ara iba kondi si Cristo. 17 Akun gostong ambalun maman dia: may ginpangako ang Dios kay Abraham. Kag dato nga pangako ginimo ang ara pa ang Kasogoan, tungud nga mga 430 ka toig pa bago ipasolat ang Dios ang Kasogoan kay Moises. Gani anang ginpangako nga dato ang Dios indi maimo nga ranggaun okon doraun ang Kasogoan. 18 Ay kon ang Dios nagaulat nga kita makatoman anay ang Kasogoan bago na itaw kanatun anang ginpangako, tay ara run polos anang pangako kay Abraham. Piro ang matood tana, ang Dios nagpangako ra gid kay Abraham.
19 Kon toladato basi gintaw pa gid ang Kasogoan? Ang Kasogoan gindogang run lang ang Dios agud maulaman ang mga tao nga sanda nagakasala. Kag dia asta lang sa oras nga magabot anang lai ni Abraham nga anang gintomod ang Dios sa anang pangako. Gintaw ang Dios ang Kasogoan nga dato paagi sa anang mga angil, kag sanda ang nagtaw sa mga tao paagi sa manogpatunga. 20 Ang manogpatunga nga dan bukun para sa isara lang. Piro ang Dios tana isara lang.
21 Karon, basi kon magisip kamo nga ang Kasogoan nagakontra sa anang mga pangako ang Dios. Ara! Ay kon ang pagtoman sa Kasogoan sarang makataw kaboi nga ara kataposan, dato ron lang andan anang paagi ang Dios agud ibilang na kita nga matarung. Piro ang Kasogoan indi makataw kanatun kaboi nga ara kataposan. 22 Tungud nga ang Kasolatan nagakoon nga lagi nga ang tanan nga tao ginoripun ang sala. Gani ang mga nagatoo kay Jesu-Cristo maman lang ang makaangkun anang ginpangako ang Dios.
23 Ang kita ara pa nagatoo kay Cristo, atun kaalimbawa mga priso. Ang Kasogoan maman ang nagpriso kanatun asta sa adlaw nga nagabot si Cristo kag nagtoo kita run kanana. 24 Anang kaalimbawa ang Kasogoan pario sa yaya nga nagsagod kanatun asta anang pagabot ni Cristo, agud paagi sa atun pagtoo kanana ibilang kita nga matarung. 25 Kag tungud nga dadi nagatoo kita run kay Cristo indi ta run kinanglan ang yaya.
26 Kamo tanan dian kay Cristo kag mga bata run ang Dios tungud nga kamo nagtoo. 27 Ay ginbunyagan kamo bilang tanda nga kamo kay Cristo ron. Kon sa mga lambong, ginsoksok nindo ron si Cristo. 28 Dadi parario ron lang ang mga Judio kag ang mga bukun Judio, ang mga oripun kag ang bukun oripun, ang mga lalaki kag ang mga babai. Kita nga tanan parario ron lang tungud nga kita kay Cristo Jesus. 29 Kag tungud nga kamo ana run ni Cristo, kabilang kamo ron da sa anang lai ni Abraham, kag kon ano anang ginpangako ang Dios kay Abraham mababaton nindo.