4
Karon bilang pagpadayon, mintras bata pa ang manogpanobli, pario tana ra lang sa oripun bisan matood nga tana ang tagya ang tanan nga pagkabutang. May mga tao nga ginasarigan nga magasikaso kanana kag sa anang mga propidad asta sa oras nga gintaning anang tatay. Kita toladato ra anay ang ara kita pa kaulam ang parti sa pagtoo. Midyo kita sa mga bata nga ginaoripun ang kalibotanun nga mga pagginawi. Piro pagabot ang oras nga gintaning ang Dios, ginpadara na digi sa kalibotan anang bata. Nabata tana sa sangka babai kag nagkaboi sa idalum ang Kasogoan agud toboson ang tanan nga sa idalum ang Kasogoan, agud maging mga bata kita ang Dios.
Para maulaman ta nga kita mga bata run ang Dios, ginpadara na anang Ispirito anang Bata digi sa atun mga tagiposoon. Maman dan nga kita makatawag run sa Dios nga “Itay.” Gani dadi bukun kita run mga oripun kondi mga bata run ang Dios. Kag tungud nga kita anang mga bata ang Dios, magapanobli kita anang mga ginpangako nga sorobliun.
Ginadumdum nga Mayad ni Pablo ang mga Taga-Galacia
Ang ona ara kamo kakilala sa Dios, kag maman dato nga naging oripun kamo ang mga dios-dios. Piro dadi nga kilala nindo ron ang Dios (okon sigoro mas mayad kon magkoon ako, dadi nga kamo ginkilala run ang Dios nga anang mga bata), ta basi gosto nindo nga magbalik ruman sa mga soronodon nga ara kointa kag ara polos? Basi gosto nindo roman nga magpaoripun doto? 10 May pinalabi kamo pa nga mga adlaw, mga bolan, mga tyimpo kag mga toig! 11 Ginakulbaan ako nga sabun ang tanan ko nga kinabudlayan dian kanindo magagoa ra lang nga ara polos.
12 Mga kabogto, nagapakitloy ako kanindo nga wadun nindo ako, ay bisan Judio ako, ginsikway ko ang pagsonod sa anang Kasogoan ang mga Judio kag ginwad ko kamo nga bukun mga Judio.
Ara kamo may naimo nga malain kanakun. 13 Kabay akun pagmasakit dian kanindo ang ona maman ang kabangdanan kon basi nakawali ako dian ang Mayad nga Barita. 14 Kag bisan narimoan kamo sa anang dipirinsya akun lawas ara nindo ako pagsikwaya. Indong ginimo tana gani, gintratar nindo ako nga daw angil alin sa Dios. Ginbaton nindo ako nga daw si Cristo Jesus mismo. 15 Malipayun kamo gid dato anay! Piro ano tana dadi ang natabo kanindo? Ako mismo makapamatood nga ang ona kon maimo pa lang bisan indong mga mata mismo lokadun nindo andan agud itaw kanakun. 16 Piro dadi tana ginakabig nindo ako nga kaaway tungud nga ginasogid ko kanindo ang kamatoodan.
17 May mga tao dian nga nagapakita nga sanda nagadumdum kanindo, piro bukun mayad andang katoyoan. Gosto nanda lang nga palasayun kamo kanakun agud sanda maman indong kampian. 18 Bukun marimo nga ang ibang tao magpakita nga sanda nagadumdum kanindo miski ara ako dian, basta mayad lang andang katoyoan. 19 Pinalangga ko nga mga bata kay Cristo, mintras nagaulat ako nga anang kaboi ni Cristo makita kanindo, akun kaalimbawa pario roman sa babai nga nagapasakit ay irimataun run. 20 Dadi magolo akun isip tungud kanindo! Andan dian ako sa mga oras nga dia agud makapakigambal ako nga mayad kanindo.
Anang Kaalimbawa ni Agar kag ni Sara
21 May gosto ako nga ipamangkot kanindo nga gosto magpasakup sa Kasogoan. Ara kamo bala kabati kon ano anang koon ang Kasogoan? 22 Nagakoon doto nga si Abraham may darwa ka bata nga lalaki; ang isara sa oripun nga si Agar, kag ang isara tana sa anang asawa nga si Sara. 23 Anang bata sa oripun nabata sa ordinaryo nga pagkabata, piro anang bata sa anang asawa gid nabata sono sa anang pangako ang Dios. 24 Ang darwa nga dia sarang maimo nga alimbawa: ang darwa nga dia ka babai anang kaalimbawa ang darwa ka kasogtanan. Si Agar maman anang kaalimbawa ang kasogtanan nga gintaw ang Dios kay Moises sa Bokid ang Sinai. Dia ara iba kondi ang Kasogoan. Anang mga bata nabata nga mga oripun. 25 Gani si Agar anang kaalimbawa ang Bokid ang Sinai sa Arabia. Kon kanatun sa dadi, anang kaalimbawa, ang siodad ang Jerusalem, tungud nga ang mga tao sa Jerusalem pario sa mga oripun sa pagsonod ang Kasogoan. 26 Piro si Sara tana bukun oripun kag tana anang kaalimbawa ang langitnun nga Jerusalem. Kag kita anang kaalimbawa anang mga bata tungud nga bukun kita oripun ang Kasogoan. 27 Ay may nasolat sa Kasolatan nga nagakoon:
“Magkalipay kaw, ikaw nga babai nga bawas!
Magsinggit kaw sa kalipay, ikaw nga ara pa gid kaagi pasakit sa pagbata.
Tungud nga bisan ginbayaan kaw imong asawa, mabalik tana kanimo, kag mas maraku imong maging mga bata kaysa sa babai nga nagadapun sa anang asawa.”
28 Karon, mga kabogto, kamo mga bata run da ang Dios bilang risolta anang pangako, pario kay Isaac nga ginbata tungud nga tana ginpangako ang Dios. 29 Ang ona, anang bata ni Abraham nga nabata sa ordinaryo nga paagi nagingabot sa bata nga nabata paagi sa gaum ang Ispirito Santo. Kag maman da dia ang natatabo dadi kanatun, ginaingabot kita ra ang mga tao nga nagapasakup sa Kasogoan. 30 Piro ano anang koon ang Dios sa Kasolatan? Makon na, “Palayasa ang oripun nga babai pati anang bata, tungud nga anang bata ang oripun ara parti sa sorobliun anang bata ang babai nga bukun oripun.” 31 Gani mga kabogto ko kay Cristo, atun kaalimbawa ara iba kondi anang bata ang babai nga bukun oripun. Bukun kita anang bata ang oripun.