5
Indi Kamo Magoman Paoripun sa Kasogoan
Ginlibri kita ni Cristo agud indi kita run pagoripunun ang Kasogoan. Gani magpakarigun kita sa atun pagtoo kag indi kita run magoman paoripun.
Tandaan nindo dia, kag dia ako mismo (si Pablo) ang nagakoon kanindo. Kon kamo magpatori pa bilang pagtoman sa Kasogoan, ara run polos anang ginimo ni Cristo agud malowas kamo. Kag ipasanag ko roman kanindo nga ang mga tao nga nagapati nga kinanglan nga magpatori agud malowas, kinanglan ra nga tomanun nanda ang tanan nga ginakoon sa Kasogoan. Kon kamo nagasarig nga kamo maging matarung sa anang panulung ang Dios paagi sa indong pagsonod sa Kasogoan, tay bukun kamo ron kay Cristo. Kag indi kamo ron makairug sa anang kalooy ang Dios. Piro kita tana nga kay Cristo nagasarig nga kita magiging matarung sa anang panulung ang Dios paagi sa atun pagtoo kag sa anang gaum ang Ispirito Santo. Tungud nga kon kita kay Cristo Jesus ron, bukun run importanti kon gintori kita okon ara. Atun pagtoo tana sa Dios maman ang importanti, kag ang pagtoo nga nakikita paagi sa atun pagigogma sa atun kapario.
Mayad indong ginaimo ang ona. Sino ang nagpapuut kanindo sa pagsonod sa kamatoodan? Indi maimo nga ang Dios nga nagtawag kanindo maman ang nagpapuut kanindo sa indong pagsonod sa kamatoodan. Gani magandam kamo, sabun madara kamo tanan ang tao nga dan dian nga nagatodlo ang sala nga panodlo. Ay ang mga tao nga toladan pario sa libadora nga miski maistan lang makapaalsa ang bilog nga minasa nga arina. 10 Piro may pagsarig ako pa ra gid sa Ginoo nga tana ang mabolig kanindo agud sonodon nindo akun gintodlo kanindo. Kag ang tao nga dan dian nga nagagolo kanindo, miski sino tana pa, sisilotan tana ang Dios.
11 May nagakoon nga ako kono nagatodlo pa ra gid nga ang tao dapat toriun agud malibri sa anang mga sala. Mga kabogto, indi kamo magpati dan. Tungud nga kon dan matood basi ginaingabot nanda ako pa. Kag kon ako nagatodlo toladan mababali ara akun pagtodlo nga ang tao malolowas paagi sa kamatayun ni Cristo sa kros, nga para sa iba kalokoan. 12 Mayad pa magparakapon ron lang ang mga tao nga dan dian nga nagagolo kanindo kag nagatodlo nga kamo dapat magpatori.
13 Piro kamo tana, mga kabogto, gintawag ang Dios para maging libri. Garing indi kamo magisip nga dadi libri kamo ron nga magtoman indong gosto. Indong imoon tana, magirigogmaan kamo kag magboroligan. 14 Tungud nga ang bilog nga Kasogoan matitingub sa sangka sogo lang: “Igogmaa imong isigkatao pario imong pagigogma sa imong kaogalingun.” 15 Piro kon kamo nagaturukuban pario sa mga mapintas nga mga sapat, magandam kamo ay basi kon ranggaun nindo anang pagtoo ang isara kag isara.
Anang Gosto ang Ispirito Santo Iba Kaysa anang Gosto ang Tao
16 Akun gosto kanindo, imoon nindo nga indong manogagobay sa indong kaboi ang Ispirito Santo kag indi nindo ron pagsonodon ang mga malain nga andum indong lawas. 17 Tungud nga anang gosto atun lawas kontra sa anang gosto ang Ispirito Santo, kag anang gosto ang Ispirito Santo kontra sa anang gosto atun lawas. Ang darwa nga dia nagakontraan, gani indi ta maimo atun gostong imoon. 18 Piro kon nagapasakup kita sa Ispirito Santo ara kita run sa idalum ang Kasogoan okon sa atun malain nga mga andum.
19 Ang mga tao nga andang gosto lang andang ginasonod nauulaman gid sa andang ginaimo: nagapakigolid sanda sa bukun andang asawa, kag marisna kag marimo andang mga ginaimo. 20 Nagasimba sanda sa mga dios-dios, nagababaylan, nagakorontraan, nagairinaway, nagaakig, madali masilag, nagairikawan, nagaburulag-bulag kag nagagropo-gropo, 21 nagairinggitan, nagapalingin, nagairug-irug sa mga pagtiripon nga poros lang kalokoan andang ginaimo, kag kon ano pa andang mga ginaimo nga marimo. Ginkonan ko kamo ron nga lagi ang ona kag dadi ginapaandaman ko kamo roman, nga ang mga tao nga nagaimo ang mga butang nga dan indi makapanobli anang ginarian ang Dios.
22 Piro dagi tana ang nakikita sa kaboi ang tao kon ang Ispirito Santo maman ang nagakontrol kanana. Tana maigogmaun, malipayun, malinung anang kaboi, mainantoson, malolo, mayad anang kabubutun, masarigan, 23 mabuut kag antigo magpugung anang kaogalingun. Kon toladia atun imoon indi ta masoay anang mga sogo ang Dios kanatun. 24 Ang mga tao nga kay Cristo Jesus ron pario sa ginlansang nanda andang taoanun nga mga baratyagun kag andum doto sa kros. 25 Kag tungud nga gintawan kita bagong kaboi ang Ispirito Santo kinanglan magsonod kita kanana. 26 Indi kita magpaadak okon magpangaway sa atun kapario; kag likawan ta ang pagiringgitan.