6
Magboroligan Kita
Karon, mga kabogto, kon may dian kanindo nga magkasala, kamo nga ginatoytoyan ang Ispirito Santo dapat magbolig kanana agud mapabalik tana sa osto nga pagkaboi. Piro dapat imoon nindo dia sa malolo nga paagi. Kag andaman nindo ra indong kaogalingun ay basi kon kamo magkasala ra. Magboroligan kamo sa isara kag isara sa indong mga problima. Tungud nga kon toladia indong imoon matotoman nindo anang sogo ni Cristo. Kon may dian kanindo nga anang kaisip kon sino tana run, nga sa matood tana ara goa anang ginapaadak, dan ginaloko na lang anang kaogalingun. Ang kada isara dapat gid nga magosisa anang kaogalingun. Kag kon makita na nga mayad anang ginaimo, kondi magkalipay tana. Piro indi na ikomparar anang kaogalingun sa iba. Ay ang kada isara may ana nga sarabatun.
Ang tao nga ginatodloan ang Cristoanun nga mga pagtodlo dapat magbolig kag magtaw sa nagatodlo kanana.
Ayaw nindo paglokoa indong kaogalingun. Ara tao nga makaloko sa Dios. Ay kon ano anang ginapanggas ang tao maman ra gid anang aniun. Kon kita nagasonod sa atun gosto lang gid, dan silot nga ara kataposan atun mababaton. Piro kon anang gosto tana ang Ispirito Santo maman atun sonodon, dan kaboi nga ara kataposan atun mababaton. Gani indi kita dapat takan nga magimo ang mayad, ay kon magpadayon kita, magaabot gid ang oras nga mababaton ta ang balus. 10 Gani kada may kaigayonan nga makaimo kita ang mayad sa atun isigkatao indi ta pagpalampasun, kag labi run gid sa atun kapario nga mga tomoloo.
Kataposan nga Paandam
11 Digi sa kataposan ang solat nga dia ako ron mismo (si Pablo) ang nagasolat. Ta sulunga nindo kon paiwan kabaraul ang mga litra. 12 Ang mga tao nga dato nga nagarugus kanindo nga kamo magpatori gosto lang nga magpakita-kita sa andang kapario nga mga Judio nga nagasonod sanda sa andang mga sirimonya. Ay ginaadlukan sanda nga basi kon ingaboton sanda kon itodlo nanda nga ang kamatayun lang gid ni Cristo ang makalowas sa tao. 13 Bisan gani sanda mismo nga nagparatori ara nagasonod sa Kasogoan. Gosto nanda lang nga magpatori kamo agud may ipaadak sanda nga kamo nagasonod kananda sa sirimonya nga dan. 14 Para kanakun, ara iba akun ipabogal kondi anang kros atun Ginoong Jesu Cristo. Ay tungud sa anang pagkapatay sa kros, ang mga butang digi sa kalibotan bali ara run kanakun, kag ako bali ara run da sa kalibotan nga dia. 15 Bukun importanti kon natori kita okon ara, ang pinakaimportanti tana kon kita ginbago ron ang Dios. 16 Kabay pa nga ang tanan nga mga tao nga ginpili ang Dios kag nagasonod sa akun ginatodlo nga dia kaloyan na kag tawan mayad nga pagkaboi.
17 Alin dadi, ayaw nindo ako ron paggoloa. Ang mga pali sa akun lawas nagapamatood nga ginasonod ko anang mga sogo ni Jesus.
18 Mga kabogto, kabay pa nga kaloyan kamo ra gid atun Ginoong Jesu-Cristo. Amin.