Anang Solat ni
Judas
1
Ako si Judas nga kabogto ni Santiago kag sorogoon ni Jesu-Cristo. Nagapangomosta ako kanindo nga mga tinawag ang Dios nga maging ana, kamo nga ginaigogma ang Dios nga Amay kag ginabantayan ni Jesu-Cristo.
Kabay pa nga pirmi nindo nga mabaton anang kalooy, kalinung, kag gogma ang Dios.
Ang mga Botigun nga mga Manogtodlo
Mga pinalangga ko nga mga kabogto kay Cristo, gosto ko gid andan nga magsolat kanindo parti sa kalowasan nga atun nabaton, garing naisip ko nga mas kinanglan gid nga solatan kamo kag sugyutun nga batokan nindo ang mga tao nga gosto magilis ang mga panodlo sa atun pagtoo. Dia nga mga panodlo gintaw ang Dios sa anang mga tomoloo kag dapat indi gid pagomanun. Ginasolatan ko kamo ang toladia tungud nga may mga tao nga sikrito nga nagintra dian kanindo. Bukun sanda diosnon kag gosto nanda nga ilisan ang matood nga mga panodlo parti sa anang kalooy atun Dios, tungud nga nagatodlo sanda nga ara bali kono bisan marimo atun mga pagginawi, total ang Dios kono maloloyon, gani patawadun na kita ra. Dan nga mga tao indi ra magpati nga si Jesu-Cristo maman atun Agalun kag Ginoo. Gintagna run nga lagi ang ona ang mga propita kon ano ang silot nga andang mababaton.
Bisan naulaman nindo ron akun isogid dadi gosto ko pa gid nga padumdumun kamo. Kabay ang ona ginlibri ang Ginoo ang mga Israelita sa Egipto. Piro ang ori ginpamatay na ang iba kananda tungud nga ara sanda nagtoo kanana. Dumdumun nindo ra ang mga angil nga ara nagpabilin sa andang dati nga katungdanan, kondi ginbayaan nanda andang logar. Maman dato nga gingapos sanda ang mga kadina nga indi mabogto kag ginbutang sa logar nga madulum doto sa idalum asta magabot ang adlaw nga sanda sintinsyaan ang Dios. Dumduma nindo ra ang mga tao sa Sodoma kag Gomorra kag sa andang mga karapit nga mga banwa. Kabay nagkasala sanda ra pario ang mga angil. Andang ginimo, nagolid sanda sa bukun andang asawa kag bisan pa gani sa andang kapario nga lalaki okon kapario nga babai. Maman dato nga ginsilotan sanda sa kalayo. Anang ginimo nga dato ang Dios paandam sa tanan nga sa ori nga mga adlaw may silot nga ara kataposan sa kalayo nga indi gid maparung.
Dan toladan ra ang mga tao nga dan nga akun ginakoon nga nakaintra run dian kanindo. May mga damgo sanda nga nagatolod kananda sa pagpakasala kontra sa andang kaogalingun nga lawas. Kag tungud ra sa andang mga damgo-damgo nga dan indi sanda magpasakup sa Ginoo kag ginapakalain nanda pa pati ang mga angil. Bisan pa gani si Miguel nga manogdomara ang mga angil ara nagimo pario andang ginaimo. Ay pagdiskosyon nanda ni Satanas kon sino kananda ang mabuul anang bangkay ni Moises, ara tana nagpangas nga magkondinar kanana sa anang pagpasipala kay Moises. Anang koon lang tana, “Ang Ginoo ang antigo nga magsaway kanimo.” 10 Piro ang mga tao nga dan nagapakalain sa mga butang nga ara nanda maintindii. Pario sanda sa mga sapat nga ara nagaisip, ay ara iba sanda nga ginasonod kondi andang duna nga mga baratyagun, nga maman ra ang nagarangga kananda. 11 Kailo sanda ra! Ginasonod nanda anang ginimo ni Cain. Kag ginasonod nanda ra si Balaam, ay bisan naulaman nanda nga malain andang ginaimo sigi sanda pa ra gid tungud sa andang sobra nga pagangad ang koarta. Pario sanda ra kay Core nga nagribildi sa Dios, gani sisilotan sanda ra pario kanana. 12 Kauruya para kanindo nga nakakaiban nindo ang mga tao nga dan sa indong pagtiripon sa pagkaun bilang magkarabogto kay Cristo. Dan sanda maman ang nagarangga kanindo. Ay sigi lang andang pagosto kaun kag inum kag ara sanda nauya. Ara sanda ibang ginaisip kondi andang kaogalingun lang. Pario sanda sa galum nga ginapalid ang angin kag ara nagadara oran. Pario sanda ra sa kaoy nga ara nagapamonga bisan sa oras nga inogbonga, ay gingabot sanda kag patay run gid. 13 Pario sanda sa daloyon kon nagabagyo tungud nga kon paiwan nga makikita ang bora nga nagagoa sa mga daloyon makikita ra andang mga inimoan nga kauruya. Pario sanda sa mga bitoon nga nagtalang. Gani may logar nga madulum gid nga ginatigana ang Dios para kananda. Kag doto sanda asta kon sano.
14 Si Enoc nga ikaanum nga lai alin kay Adan nagtagna nga lagi parti kananda, makon na, “Ang Ginoo maabot kaiban anang linibo nga mga angil 15 agud magukum sa tanan. Sintinsyaan na nga silotan ang mga bukun diosnon tungud sa andang mga malain nga mga inimoan kag sa andang pagpasipala kanana.”
16 Ang mga tao nga dan nga nagakontra sa kamatoodan pirmi lang nga nagariklamo, bukun sanda kontinto sa andang kaimtangan, ginasonod nanda lang andang mga andum, mga asdakun, kag ginainto-into nanda ang iba agud mabuul nanda andang gosto.
Ang mga Padumdum kag mga Bilin
17 Piro mga pinalangga ko nga mga kabogto, dumduma nindo anang koon kanindo anang mga apostolis atun Ginoong Jesu-Cristo. 18 Kabay nagkoon sanda nga lagi nga, “Sa oring mga adlaw magagoa ang mga tao nga magayagota kanindo, kag ara iba andang sonodon kondi anda lang nga mga andum nga magimo ang malain.” 19 Maman dan nga mga tao ang nagapaito agud kamo nga mga tomoloo magkarampi-kampian. Kontrolado sanda andang duna nga mga baratyagun, kag ara kananda ang Ispirito Santo. 20 Piro kamo tana, mga pinalangga, dapat magbinoligan agud magrigun indong pagtoo sa anang panodlo ang Dios. Magpangamoyo kamo paagi sa anang gaum ang Ispirito Santo. 21 Mintras nagaulat kamo ang kaboi nga ara kataposan nga anang itaw kanatun atun Ginoong Jesu-Cristo tungud sa anang kalooy, indi kamo gid magpabulag sa anang gogma ang Dios. 22 Kaloyan nindo kag boligan ang mga nagapangdoadoa tungud nga bukun pa marigun andang pagtoo. 23 Boligi nindo sanda agud malowas sanda sa silot, pario sa nagasabnit kamo ang sangka butang nga masosonog ron. Kaloyi nindo pati ang mga tao nga maraway gid andang ginaimo nga sala, piro dapat ginarimoan kamo nga mayad sa andang mga ginaimo. Magandam kamo kananda ay pati andang mga lambong marisna sa panulung ang Dios.
Pagdayaw kag Pagpasalamat sa Dios
24 Ang Dios sarang magbantay kanindo agud indi kamo magkasala, kag madadara na kamo nga ara kasawayan kag malipayun gid sa anang prisinsya. 25 Dayawon ta tana! Tana lang gid ang Dios kag atun Manlolowas paagi sa atun Ginoong Jesu-Cristo. Tana ang pinakamataas, makagagaum, kag manogdomara sa tanan, ompisa pa ang ona, asta dadi, kag asta ara kataposan! Amin.