Apokalipsis
(Ang mga Butang nga ginpakita ni Jesu-Cristo kay Juan)
1
Dia nga solat parti sa mga butang nga ginpakita ni Jesu-Cristo kon ano ang madali run lang nga magakaratabo. Dia ginsogid kanana ang Dios agud tana ruman ang magasogid sa mga nagasirbi sa Dios. Gani ginsogid dia kanakun ni Cristo paagi sa anang ginsogo nga angil. Ako si Juan kag ginasogid ko ra ang tanan nga akun nakita. Dia nga mga butang parti sa anang plano ang Dios nga ginpamatodan ni Jesu-Cristo. Masoirti ang nagabasa kag ang mga nagapamati sa solat nga dia kon ginatoman nanda ang nasolat digi. Ay ang mga tagna digi madali run lang magkaratabo.
Pagpangomosta sa Pito ka Simbaan
4-5 Ako nagapangomosta kanindo dian sa pito ka mga simbaan nga sa probinsya ang Asia.
Kabay pa nga kaloyan kamo ang Dios kag ang Ispirito Santo kag ni Jesu-Cristo nga mayad ra gid indong kaimtangan dian. Kon parti sa Dios, kon ano tana ang ona, maman tana ra dadi kag maman pa ra gid asta kon sano. Kon parti sa Ispirito Santo, bilang pito tana kag nagaoli sa atobangan anang trono ang Dios. Kag kon parti kay Jesu-Cristo, tana maman ang nagsogid anang plano ang Dios kag masarigan anang ambal. Tana ang ona gid nga nabanaw sa mga minatay nga indi ruman mapatay, kag tana ra ang nagagaum sa tanan nga mga manogdomara digi sa kalibotan. Ginaigogma na kita, kag paagi sa anang pagkapatay ginlowas kita sa silot nga para sa atun mga sala. Ginimo na kita nga mga ari kag mga pari sa pagsirbi sa Dios nga anang Tatay. Kanana ang kadungganan kag ang gaum asta kon sano. Amin.
Magpriparar kamo! Si Jesu-Cristo magaabot sa mga panganod. Ang tanan nga mga tao makakakita kanana pati ang mga tao nga nagpatay kanana. Kag ang mga tao sa tanan nga banwa magaparanangis tungud sa andang kaadluk nga tana magasilot ron kananda. Dia matood gid!
Ang Ginoong Dios ang Makagagaum sa tanan. Kon ano tana ang ona, maman tana ra dadi kag maman pa ra gid asta kon sano. Gani makon na, “Ako anang ompisa kag anang kataposan ang tanan.”
Si Cristo Nagpakita kay Juan
Ako si Juan nga indong kabogto nga kaiban nindo ra sa kalisud, sa pagari, kag sa pagantos tungud nga kita kay Jesus. Gindara ako digi sa isla ang Patmos tungud nga ginwali ko anang ambal ang Dios nga gintodlo ni Jesus. 10 Ang digi ako ron sa Patmos may adlaw nga Domingo nga gingauman ako ang Ispirito Santo. May nabatian ako nga mabaskug nga limug alin sa akun likod kampi nga daw tonog ang trompita. 11 Makon ang limug, “Isolat mo kon ano imong makita, kag ipadara mo dayon sa pito nga dia ka mga simbaan: sa Efeso, Smirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, kag Laodicea.”
12 Pagkabati ko dato nagbalikid ako agud sulungun kon sino ang nagaambal kanakun. Kag nakita ko ang pito ka bolawan nga mga solo. 13 Kag sa mga solo nga dato may nagatindug nga midyo sa tao. Anang lambong malabug nga nagaabot sa anang kitin, kag sa anang dugan may bugkus nga bolawan. 14 Anang book masiri anang kapoti pario sa tila nga mapoti gid. Kag anang mata nagabaga nga midyo sa kalayo. 15 Anang siki nagalining nga midyo sa saway nga gintonaw sa kalayo kag ginpalining. Anang limug mabaskug gid nga midyo sa busay nga nagasagana. 16 May ginaawidan tana nga pito ka bitoon sa anang alima nga too, kag sa anang baba may nagagoa nga matarum nga ispada nga magtimbang anang tarum. Anang oyaun masolaw gid pario sa adlaw kon ogto.
17 Pagkakita ko kanana, natomba ako sa anang sikian nga midyo ako sa patay. Gintongtong na dayon anang alima nga too kanakun kag magkoon, “Indi kaw magkaadluk! Ako ang ompisa kag kataposan ang tanan nga butang. 18 Ako may kaboi nga ara kataposan. Napatay ako manda, piro sulunga, boi ako dadi, kag indi ako ron gid mapatay. Ako ang may gaum sa kamatayun kag sa logar nga ginaolian ang mga nagkarapatay. 19 Gani isolat mo ang mga butang nga akun ginapakita kanimo, ang mga butang nga natatabo dadi kag ang mga butang nga matatabo sa ori. 20 Ang pito nga dia ka bitoon nga imong nakikita sa akun alima nga too kag ang pito ka bolawan nga solo maman dia: ang pito ka bitoon ay anang pito ka angil ang Dios nga nagabantay sa pito ka simbaan, kag ang pito ka mga solo nga bolawan ay ang pito ka mga simbaan.”