2
Ang Solat para sa Efeso
Makon na, “Magsolat kaw sa angil nga nagabantay sa mga tomoloo nga doto sa Efeso. Konon mo: ‘Dagi anang ginakoon ang nagakaput ang pito ka bitoon sa anang too nga alima kag nagapanaw sa may pito ka bolawan nga mga solo. Makon na, “Naulaman ko indong mga inimoan dian pati indong pagpangabudlay kag pagantos. Naulaman ko ra nga indi nindo maagoanta ang mga malain nga mga tao. Ginosisa nindo ang mga nagapakaapostolis, kag nasapoan nindo nga sanda gali mga botigun. Nagantos kamo ang mga kalisud tungud sa indong pagtoo kanakun, kag ara kamo gid nagroya. Piro akun nasawayan lang kanindo maman dia: indong pagigogma kanakun dadi bukun run pario ang ona. Isipa nindo bala kon daw ano indong paglasay. Maginulsul kamo kag imoa nindo roman indong mga ginaimo ang ona. Kon indi, ayanan ko kamo kag bulun indong pinakasolo. Piro ang kinamayad kanindo, ginaugutan kamo sa anang ginaimo nga malain ang mga Nicolaita, nga maman ra akun ginaugutan.
“Ang nagapamati magbinag-binag nga mayad sa anang ginakoon ang Ispirito Santo sa mga simbaan.
“Ang mga nagadaug kay Satanas togotan ko nga magkaun anang bonga ang kaoy nga nagataw kaboi, kag ang kaoy nga dan doto sa anang ginaolian ang Dios.”
Ang Solat para sa Smirna
Makon na pa, “Magsolat kaw sa angil nga nagabantay sa mga tomoloo nga doto sa Smirna. Konon mo: ‘Dagi anang ginakoon ang ompisa kag kataposan ang tanan. Napatay tana piro pagkatapos naboi tana ruman. Makon na, “Naulaman ko indong mga pagantos. Naulaman ko ra nga pobri kamo, piro sa langit tana manggaranun kamo. Naulaman ko ra nga ginapasipalaan kamo ang mga tao nga nagakoon nga sanda mga Judio, piro ang matood tana mga sinakupan ni Satanas. 10 Indi kamo magkaadluk sa mga butang nga madali nindo ron lang nga antoson. Tandaan nindo: ang iba kanindo ipapriso ni Satanas agud tirawan kamo kon asta diin gid indong pagtoo kanakun. Indong mga pagantos aboton mga napolo ka adlaw. Piro magpakatutum kamo sa pagsonod kanakun bisan nagakaologan nga kamo patayun, kag tawan ko kamo kaboi nga ara kataposan bilang pinakakorona.
11 “Ang nagapamati magbinag-binag nga mayad anang ginakoon ang Ispirito Santo sa mga simbaan. Ang mga nagadaug kay Satanas indi pagsilotan ang ikarwa nga kamatayun.”
Ang Solat para sa Pergamo
12 “Magsolat kaw sa angil nga nagabantay sa mga tomoloo sa Pergamo. Konon mo: ‘Dagi anang ginakoon ang nagakaput ang ispada nga matarum nga magtimbang anang tarum. 13 Makon na, “Naulaman ko nga bisan nagaoli kamo sa banwa nga kontrolado ni Satanas nagapadayon kamo pa ra gid sa pagsonod kanakun. Ay kamo ara gid nagtalikod sa indong pagtoo kanakun bisan sa tyimpo nga si Antipas nga akun masarigan nga manogbarita parti kanakun ginpatay dian sa anang logar ni Satanas. 14 Garing dagi ang pira ka butang nga akun nasawayan kanindo: may dian kanindo nga nagasonod sa anang mga panodlo ni Balaam nga nagtodlo kay Balak kon paiwan ang pagsolay sa mga taga-Israel agud magpakasala sanda sa pagkaun ang mga karaunun nga ginalad sa mga dios-dios kag sa pagpakigdapun sa bukun andang asawa. 15 Kag may mga tao ra dian kanindo nga nagasonod sa anang mga panodlo ang mga Nicolaita. 16 Maginulsul kamo sa indong mga sala! Ay kon indi, ayanan ko kamo dian nga lagi, kag awayun ko dayon ang mga tao nga nagaimo toladan paagi sa ispada nga nagagoa sa akun baba.
17 “Ang nagapamati magbinag-binag nga mayad sa anang ginakoon ang Ispirito Santo sa mga simbaan.
“Ang mga nagadaug kay Satanas tawan ko ang pagkaun nga akun ginatigana doto sa langit. Ang kada isara kananda tawan ko ra ang poti nga bato, kag sa kada bato may bago nga aran nga nakasolat kag ara may makaulam kon ano ang aran nga dato loas sa magabaton.”
Ang Solat para sa Tiatira
18 “Magsolat kaw sa angil nga nagabantay sa mga tomoloo doto sa Tiatira. Konon mo: ‘Dagi anang ginakoon anang Bata ang Dios, nga anang mata nagabaga nga midyo kalayo kag anang siki nagalining nga pario sa saway nga ginpalining nga mayad. 19 Makon na, “Naulaman ko indong mga ginaimo. Naulaman ko nga kamo maigogmaun, matutum, matandus kag mainantoson. Naulaman ko ra nga mas doro pa gid indong ginaimo dadi kaysa ang ona. 20 Garing dagi ang sangka butang nga akun nasawayan kanindo: ginapabayanan nindo ang babai nga si Jezebel nga nagapakapropita ang Dios. Ginapabayanan nindo tana nga magtodlo kag magpatalang akun mga sorogoon. Nagakoon tana nga bukun malain ang magpakigdapun sa bukun andang asawa kag bukun ra malain ang magkaun ang mga pagkaun nga ginalad sa mga dios-dios. 21 Gintawan ko tana run tyimpo nga maginulsul sa anang pagpakigdapun sa bukun anang asawa, garing indi tana. 22 Gani pamasakitun ko tana gid asta indi run makaalin sa katri, kag ang mga tao nga nagapakigolid kanana papinitinsyaun ko ra nga mayad kon indi sanda maginulsul sa andang ginaimo nga malain. 23 Pamatayun ko anang mga somolonod agud maulaman ang tanan nga mga tomoloo nga naulaman ko anang mga una-una kag mga andum ang mga tao. Balusan ko ang kada isara kanindo sono sa indong mga inimoan.
24 “Piro ang iba kanindo dian sa Tiatira ara ra gid nagsonod sa mga panodlo ni Jezebel. Ara nindo natoni andang ginakoon nga ‘madaralum nga mga panodlo ni Satanas.’ Gani para kanindo ara ako ron inogdogang sa indong mga soronodon. 25 Basta padayon nindo lang nga imoon ang mga mayad nga mga butang nga indong ginaimo dadi asta magabot ako dian. 26-27 Ay ang mga nagadaug kay Satanas kag padayon nga nagatoman akun kabubutun asta sa kataposan tawan ko awtoridad nga akun nabaton alin sa akun Tatay. Padomaraun ko sanda sa mga nasyon sa kalibotan kag ara gid may makapangontra sa andang pagdomara. Ang mga nasyon maging pario lang sa koron nga andang rumukrumukun. 28 Itaw ko ra sa mga nagadaug ang bitoon nga karamlaganun.
29 “Ang nagapamati magbinag-binag nga mayad sa anang ginakoon ang Ispirito Santo sa mga simbaan.”