3
Ang Solat para sa Sardis
“Magsolat kaw sa angil nga nagabantay sa mga tomoloo sa Sardis. Konon mo: ‘Dagi anang ginakoon ang nagaawid ang pito ka bitoon. Dian ra kanana ang Ispirito Santo nga bilang pito. Makon na, “Naulaman ko kon ano indong mga ginaimo. Doro ang nagakoon nga marigun indong pagtoo kanakun, piro ang matood tana midyo patay kamo. Gani pagbogtaw kamo, kag pariguna nindo indong nabilin pa nga pagtoo mintras boi-boi pa. Tungud nga nasapoan ko nga indong mga inimoan bukun pa osto sa panulung ang Dios. Gani dumduma nindo kon ano ang gintodlo kanindo anay. Tomanun nindo indong mga nabatian nga dato kag inulsuli nindo indong mga sala. Kon magpabaya-baya kamo pa, ayanan ko kamo sa oras nga ara nindo ako ginapaabota. Magaporopario akun pagabot sa anang pagabot ang takawan, ay ara may kaulam kon sano. Piro may pira kanindo dian sa Sardis nga ara gid nalatoni sa anang inimoan nga malain ang iba. Kamo makakaiban ko nga may poti nga lambong, tungud nga bagay kamo ra gid nga magtabid kanakun. Ang mga nagadaug kay Satanas palambongan poti kag indi ko pagparaun andang mga aran sa libro nga ginlistaan ang mga tao nga may kaboi nga ara kataposan. Ipakilala ko sanda sa akun Tatay kag sa anang mga angil nga sanda akun mga somolonod.
“Ang nagapamati magbinag-binag nga mayad sa anang ginakoon ang Ispirito Santo sa mga simbaan.”
Ang Solat para sa Filadelfia
“Magsolat kaw sa angil nga nagabantay ang mga tomoloo sa Filadelfia. Konon mo: ‘Dagi anang ginakoon ang matarung kag ara gid kasawayan, kag anang ambal masarigan. Tana maman ang nagaari pario anang pagari ni David ang ona. Kag tana lang ang nagakaput ang liabi sa anang ginarian. Gani kon nagabokas tana ang poirtaan agud makasulud ang tao sa anang ginarian, ara may makasirado. Kag kon siradoan na, ara may makabokas. Makon na, “Naulaman ko kon ano indong mga ginaimo. Naulaman ko ra nga miski maistan kag maroya kamo, nagatoman kamo akun mga panodlo kag ara kamo gid magtalikod kanakun. Gani may ginabrian ako nga poirtaan para kanindo nga ara gid may makasirado. Piro kon parti sa mga tao nga dato nga mga sinakupan ni Satanas, nga mga botigun ay nagakoon sanda nga sanda kono mga Judio piro ang matood tana bukun, paloodon ko sanda kanindo, kag maulaman nanda nga kamo maman akun ginaigogma. 10 Sa pira ka adlaw magaabot ang mga kalisud sa bilog nga kalibotan agud paagiun sa pagtiraw ang tanan. Piro tungud nga gintoman nindo akun sogo nga magmainantoson kamo, apinan ko kamo kag ilibri sa mga kalisud nga magaabot. 11 Ay ako madali run lang magabot. Gani magpadayon kamo sa pagsonod ang mga butang nga indong naulaman nga mayad kag matood agud ara may makaagaw ang primyo nga ginatigana para kanindo. 12 Ang nagadaug kay Satanas imoon ko nga pario sa pinakaarigi sa anang ginaolian akun Dios, kag indi tana run gid magalin doto. Markaan ko tana anang aran akun Dios, kag anang aran anang siodad akun Dios, ang bago nga Jerusalem nga ipalosong akun Dios alin sa langit. Isolat ko ra kanana akun bago nga aran.
13 “Ang nagapamati magbinag-binag nga mayad sa anang ginakoon ang Ispirito Santo sa mga simbaan.”
Ang Solat para sa Laodicea
14 “Magsolat kaw sa angil nga nagabantay ang mga tomoloo sa Laodicea. Konon mo: ‘Dagi anang ginakoon ang ginatawag nga Masarigan kag Matood nga Manogpamatood. Tana ang ginalinan ang tanan nga mga ginimo ang Dios. 15 Makon na, “Naulaman ko indong mga inimoan. Naulaman ko nga bukun kamo pario sa maramig okon mainit nga tobig nga may gana. Andan maramig okon mainit kamo kag bukun pario sa maalabab nga tobig nga ara gid gana. 16 Piro tungud nga pario kamo sa maalabab nga tobig ibogwak ko kamo. 17 Nagakoon kamo nga manggaranun kamo, nga nagpakamayad kamo indong pagkabutang kag ara run nakokolang kanindo. Piro ara kamo kaulam nga kailo kamo ra kag makalolooy indong pagkabutang, tungud nga pobri kamo sa pagtoo, naduluman indong isip, kag oblas sa panulung ang Dios. 18 Gani nagalaygay ako kanindo nga magbuul kamo kanakun ang bolawan nga ginpaagi sa kalayo nga ara iba kondi ang matood nga pagtoo, agud maging manggaranun kamo manda. Magbakal kamo ra kanakun ang poti nga lambong agud matabonan nindo indong kauruyan. Kag magbakal kamo ra kanakun ang bolong nga indong inoglugud sa indong mata agud makakita kamo ang kamatoodan. 19 Ang tanan nga akun ginapalangga ginasaway ko kag ginadisiplina agud matodloan sanda. Gani maginulsul kamo kag tadlunga nindo gid indong ogali. 20 Gosto ko nga maging kaiban kamo, gani dagi ako sa indong poirtaan nagapanoktok. Kon may makabati akun panawag kag padayonon ako sa anang balay, madayon ako ra, kag masaro kami dayon nga darwa. 21 Ang mga nagadaug kay Satanas papongkoon ko sa tupad akun trono kag sanda magaari kaiban ko. Pario kanakun, gindaug ko si Satanas kag dadi nagapongko ako sa tupad akun Tatay sa anang trono.
22 “Ang nagapamati magbinag-binag nga mayad kon ano anang ginakoon ang Ispirito Santo sa mga simbaan.”