4
Ang Pagsimba sa Langit
Pagkatapos dato, may ginpakita pa gid kanakun. Nakita ko ang poirtaan sa langit nga naabrian. Kag nabatian ko roman ang limug nga pario sa anang tonog ang trompita. Makon na kanakun, “Pagsaka digi kag ipakita ko kanimo kon ano ang magakaratabo sa paraaboton.”
Lagi-lagi gingauman ako ang Ispirito Santo. Nakita ko doto sa langit ang sangka trono, kag may nagapongko doto. Ang nagapongko nga dato nagalanyag pario sa maraalun nga mga bato nga aspi kag kornalina. Kag sa palibot ang trono may balangaw nga anang kolor pario sa bato nga ismiralda! Kag nagapalibot ra doto sa trono ang bainti koatro pa gid ka trono nga ginapongkoan ang bainti koatro ka mga maulam-ulam. Ang mga maulam-ulam nga dia nagalambong ang poti kag kada isara kananda may korona nga bolawan. Kag alin doto sa trono sigi ang pangilat kag panlinti kag kon ano-ano pa akun nabatian. Sa atobangan kampi ang trono may pito ka solo nga nagadabdab. Maman dato anang Ispirito ang Dios nga bilang pito. Doto ra sa atobangan ang trono may midyo sa dagat nga nagasirang pario sa kristal.
Sa palibot ang trono, sa anang mga kilid, may apat ka sapat. Doro gid andang mga mata sa atobangan kag sa likod. Ang primiro kon sulungun ko midyo sa lion; ang ikarwa midyo sa tinday nga baka; ang ikatlo anang itsora pario sa tao; kag ang ikaapat midyo sa agila nga nagalupad. Ang kada isara kananda may anum ka pakpak, kag doro gid andang mga mata sa andang bilog nga lawas. Adlaw-gabi ara puut andang kanta nga nagakoon,
“Balaan! Balaan! Balaan atun Ginoong Dios nga makagagaum sa tanan.
Tana maman ang Dios dato anay, dadi, kag sa paraaboton.”
Sigi andang dayaw kag padungug kag pasalamat sa nagapongko nga dato doto sa trono nga ara gid kamatayun. Kag mintras ginaimo nanda dato, 10 ang bainti koatro nga mga maulam-ulam nagalood kag nagasimba sa nagapongko sa trono nga ara gid kamatayun. Kag ginaalad nanda andang mga korona sa atobangan ang trono kag magkoon,
11 “Ikaw amun Ginoo kag Dios, dapat ka ra gid nga magbaton ang pagdayaw, pagpadungug kag awtoridad.
Ay ikaw maman ang nagimo ang tanan nga mga butang,
Kag sono sa imong gosto ginimo mo sanda kag gintawan kaboi.”