5
Ang Kasolatan kag ang Karniro
Pagkatapos dato, may nakita ako nga kasolatan nga binaroron sa anang too nga alima ang nagapongko sa trono. Ang kasolatan nga dato may solat magtimbang, kag ginpintalan pito ka pintal agud indi mabokasan. Kag may nakita ako dayon nga gamanan nga angil nga nagpanawag, makon na, “Sino kabay ang bagay nga makaukas anang mga pintal ang kasolatan nga binaroron agud mabokasan kag maumlad?” Piro ara gid may nakita miski sino doto sa langit, sa kalibotan okon sa idalum ang kalibotan nga sarang magbokas kag magbasa kon ano ang nakasolat doto sa binaroron nga dato nga kasolatan. Gani dayon akong panangis nga mayad, tungud nga ara gid may nakita nga poidi magbokas kag magbasa dato. Karon, isara sa mga maulam-ulam doto nagkoon kanakun, makon na, “Indi kaw magpanangis, tungud nga si Jesus nga ginatawag nga Lion nga alin sa anang tribo ni Juda kag lai ni David maman ang nagpirdi kay Satanas. Gani sarang na maukas ang pito ka mga pintal sa binaroron nga kasolatan agud mabokasan.”
Kag doto sa tunga ang trono kag sa tunga ang apat ka sapat nga ginalibotan ra ang mga maulam-ulam, may nakita ako nga karniro nga nagatindug, kag kon sulungun ko ang karniro nga dato midyo sa ginpatay. Pito anang songay kag pito ra anang mata. Dia ara iba kondi anang Ispirito ang Dios nga bilang pito nga ginpadara sa bilog nga kalibotan. Ang karniro nga dato nagparapit sa trono kag ginbuul na dayon ang kasolatan sa anang too nga alima ang nagapongko doto. Pagkabuul na ang kasolatan, ang apat ka sapat kag ang bainti koatro nga mga maulam-ulam naglood sa pagsimba sa karniro. Ang kada isara kananda may yaong nga bolawan nga pono kamangyan. Ang kamangyan nga dato maman anang mga pangamoyo ang mga tomoloo. May arpa ra ang kada isara kananda nga andang ginatokar, kag nagakanta sanda ang bago nga kanta. Makon andang kanta,
“Ikaw ang bagay makabuul ang binaroron nga kasolatan kag pamulun anang mga pintal,
Tungud nga ginpatay kaw kag paagi sa imong dogo gintobos mo ang mga tao agud maging ana ang Dios.
Ginpili mo sanda sa tanan nga tribo, miski ano andang ambal, kag miski ano sanda nga klasi tao kag nasyon.
10 Ginimo mo sanda mga ari kag mga pari sa pagsirbi sa atun Dios.
Kag padomaraun mo sanda sa kalibotan.”
11 Karon, pagsulung ko roman, nakita ko kag nabatian ang mga angil nga linibo kag minilyon. Ang mga angil nga dato nagatiripon doto sa palibot ang trono, sa apat ka sapat kag sa mga maulam-ulam. 12 Kag nagakaranta sanda mabaskug. Makon andang kanta,
“Ang Karniro nga ginpatay maman ang bagay nga magbaton gaum, manggad, kaaram, kag kabaskug.
Dapat taodon, padungugan tana, kag dayawon!”
13 Kag nabatian ko dayon nga nagakanta ang tanan nga ginimo sa langit, sa logta, sa idalum ang logta, kag sa dagat. Makon andang kanta, “Dayawon ta, padungugan kag taodon pirmi ang nagapongko sa trono kag ang Karniro tungud nga dia sanda ang may gaum sa tanan asta ara kataposan.” 14 Nagsabat dayon ang apat ka sapat, makon nanda, “Amin!” Kag ang mga maulam-ulam naglood kag nagsimba.