6
Ang Pagbokas ang mga Pintal sa Kasolatan
Nakita ko dayon ang Karniro nga nagaukas ang primiro sa pito ka pintal sa binaroron nga kasolatan. Kag nabatian ko nga nagaambal ang isara sa apat ka sapat. Anang limug midyo dagub anang kabaskug. Makon na, “Dali!” Pagsulung ko nakita ko ang kabayo nga poti. Ang nagasakay doto sa kabayo nga dato may ginakaputan nga pana. Gintawan tana korona kag nagpadalagan tana dayon anang kabayo agud magpanggira kag magpamirdi.
Pagkatapos dato, ginukas ang Karniro ang ikarwa nga pintal ang kasolatan. Kag nabatian ko nga nagambal ang ikarwa nga sapat. Makon na ra, “Dali!” Kag naggoa ang kabayo nga pola. Ang nagasakay doto gintawan mabaul nga ispada; kag gintawan tana ra gaum agud magdara ang golo sa logta, agud magparatayan ang mga tao.
Pagukas ang Karniro ang pangatlo nga pintal, nabatian ko ang ikatlo nga sapat nga nagkoon, “Dali!” Kag nakita ko ang kabayo nga itum. Ang nagasakay sa kabayo nga dato may ginakaputan nga kiloan. Pagkatapos may nabatian ako nga midyo limug alin sa apat ka sapat. Makon doto sa nagasakay sa kabayo, “Pamaala andang pagkaun. Ang tatlo ka litsi nga arina nga trigo, anang bayad bali sangka adlaw nga orobraan, kag ang sangka gantang nga arina nga sibada bali sangka adlaw ra nga orobraan. Piro ayaw pagpataasa ang mantika kag ang bino!”
Pagkatapos dato ginukas dayon ang Karniro ang ikaapat nga pintal kag nabatian ko ang ikaapat nga sapat nga nagakoon, “Dali!” Nagsulung ako, kag nakita ko ang kabayo nga malapsi. Ang nagasakay sa kabayo nga dato anang aran si Kamatayun, kag si Impyirno nagasonod ra nga lagi kanana. Sanda nga darwa gintawan gaum agud pamatayun ang ikaapat ka parti ang mga tao sa kalibotan paagi sa gira, sa gutum, sa mga masakit, kag sa mga mapintas nga mga sapat sa kalibotan.
Ginukas dayon ang Karniro ang ikalima nga pintal. Kag doto sa idalum ang altar nakita ko ang mga tao nga ginpamatay tungud nga nagbarita sanda anang ambal ang Dios. 10 Nagsinggit sanda mabaskug, makon nanda, “Ginoo nga Makagagaum, ikaw masasarigan kag poros matarung imong ginaimo! Pira pa ka boay bago mo sintinsyaan kag silotan ang mga tao sa kalibotan tungud sa andang pagpatay kanamun?” 11 Ang kada isara kananda gintawan malabug nga lambong nga poti, kag ginkonan sanda nga magulat-ulat lang anay asta maobos patay andang mga kabogto kag mga kaiban nga mga sorogoon ang Dios, nga papatayun pario kananda.
12 Karon, ang ikaanum run nga pintal ang ginukas ang Karniro. Pagkaukas dato, naglinog dayon ang mabaskug. Ang adlaw nagitum pario sa maitum gid nga panaptun nga ginagamit sa paglalaw, kag ang bolan nagpola pario sa dogo. 13 Pati ang mga bitoon sa langit nagralagpak run sa logta nga midyo anang mga ori nga bonga ang kaoy nga igira nga nagararamatak kon uyupun ang angin nga mabaskug. 14 Ang langit nadora lang nga midyo papil nga ginbaroron, kag ang mga bokid kag mga isla nagkarabuul sa andang poisto. 15 Karon, ang mga ari sa kalibotan, ang iba nga mga manogdomara, ang mga opisyalis ang mga soldado, ang mga manggaranun, ang mga tao nga may awtoridad, kag ang tanan nga klasi tao oripun okon bukun, sanda nga tanan nagparantago sa mga koiba kag sa idalum ang mga bato nga mabaraul sa bokid. 16 Makon nanda sa mga bokid kag mga bato, “Tipagi nindo kami kag tabonan agud indi kami makita ang nagapongko nga dato sa trono kag agud makalibri kami sa silot ang Karniro. 17 Tungud nga nagabot ron dadi ang adlaw nga sanda magasilot sa mga tao kag ara gid may makakontra kananda.”