7
Ang 144,000 nga Ginmarkaan sa mga Tribo ang Israel
Pagkatapos dato may nakita ako nga apat ka angil nga nagatindug sa apat ka pamosod ang kalibotan. Ginapugungan nanda ang apat ka angin agud ara angin nga maguyup sa logta okon sa dagat okon sa bisan ano nga kaoy. Kag nakita ko ra ang sangka angil pa gid nga nagalin sa mororan. May dara tana nga inogmarka ang Dios nga boi. Nagsinggit tana mabaskug sa apat ka angil nga gintawan ang Dios gaum nga sistian ang logta kag ang dagat. Makon na, “Ayaw nindo anay pagsistii ang logta okon ang dagat okon ang mga kaoy mintras ara ta pa mamarkai anang mga dai anang mga sorogoon atun Dios.” Sono sa sogid kanakun, 144,000 alin sa tanan nga mga tribo ang Israel ang mamarkaan anang marka ang Dios.
12,000 alin sa tribo ni Juda;
12,000 alin sa tribo ni Ruben;
12,000 alin sa tribo ni Gad;
12,000 alin sa tribo ni Aser;
12,000 alin sa tribo ni Neftali;
12,000 alin sa tribo ni Manases;
12,000 alin sa tribo ni Simeon;
12,000 alin sa tribo ni Levi;
12,000 alin sa tribo ni Isacar;
12,000 alin sa tribo ni Zabulon
12,000 alin sa tribo ni Jose;
12,000 alin sa tribo ni Benjamin.
Dorong Tao sa Atobangan anang Trono ang Dios
Pagkatapos dato nakita ko ang mga tao nga indi mabilang tungud sa andang karaku. Ang mga tao nga dia alin sa tanan nga nasyon, rasa, tribo, kag tanan nga mga klasi nga mga ambal. Nagatindug sanda doto sa atobangan ang trono kag ang Karniro. Andang lambong poros poti kag malabug, kag nagaawid sanda mga daon nga pario anang daon ang pitogo. 10 Nagsiringgit sanda mabaskug, makon nanda, “Dayawon ang Dios nga nagapongko sa trono, kag dayawon ra ang Karniro ay ginlowas nanda kami sa silot!” 11 Kag ang tanan nga mga angil nagtindug sa palibot ang trono kag sa mga maulam-ulam, kag sa apat ka sapat. Naglood dayon ang mga angil sa atobangan ang trono kag nagsimba sa Dios. 12 Makon nanda, “Matood gid nga atun Dios dapat nga dayawon, simbaun, pasalamatan kag padungugan. Naulaman na ang tanan kag ang tanan nga gaum kag kabaskug dian kanana. Dayawon tana sa ara kataposan! Amin!”
13 Pagkatapos, isara sa mga maulam-ulam ang nagpamangkot kanakun, makon na, “Naulaman mo bala kon sino ang mga tao nga dan nga nagalambong ang poti, kag kon diin sanda magaralin?” 14 Makon ko, “Ilam, ara ako kaulam. Sogidi ako ra!” Makon na kanakun, “Maman dan ang mga tao nga nagagi sa masyado nga dato kalisud nga pagingabot. Andang mga lambong ginlimpyoan nanda kag ginpapoti sa dogo ang Karniro. 15 Maman dan nga dian sanda nagatindug sa atobangan anang trono ang Dios, kag adlaw gabi andang sirbi kanana sa anang timplo. Kag ang Dios mismo nga nagapongko sa trono maman ang nagaasikaso kananda. 16 Indi sanda run gid paggutumun okon wawon. Kag indi sanda run da mainitan okon mapaso sa init ang adlaw. 17 Tungud nga ang Karniro nga dian gid sa trono maman run ang magaatipan kananda. Daraun na sanda sa mga pinakatoboran nga nagataw kaboi nga ara kataposan, kag paidun ang Dios ang tanan nga mga loa sa andang mga mata.”