8
Ang Pagukas ang Ikapito nga Pintal
Karon, ginukas ang Karniro ang ikapito nga pintal sa kasolatan nga ginbaroron. Pagukas na, naglinung ang tanan doto sa langit sa sulud mga tunga sa oras. Nakita ko dayon ang pito ka angil nga nagatindug sa atobangan ang Dios. Kag kada isara kananda gintawan ang trompita.
May sangka angil pa gid nga nagparapit sa altar. May ginaawidan tana nga bolawan nga burutangan ang insinso. Gintawan tana dorong insinso agud ipakaiban sa mga pangamoyo ang tanan nga mga tomoloo kag ialad sa altar nga bolawan nga sa atobangan ang trono. Gani nagrobokrobok paibabaw anang aso ang ginsonog nga insinso kaiban anang mga pangamoyo ang mga tomoloo alin sa anang alima ang angil nga nagatindug sa atobangan ang Dios. Pagkatapos, anang burutangan nga dato ang insinso ginpono na ang mga baga alin sa altar kag ginpilak na dayon sa logta. Lagi-lagi nagpangilat, nagpanlinti, nagrilingaw, kag naglinog.
Ang mga Trompita
Karon, ang pito ka mga angil nga may pito ka mga trompita nagpriparar run nga magpatonog andang mga trompita. Ang primiro nga angil nagpatonog anang trompita. Nagoran dayon yilo kag kalayo nga may nagalakut nga dogo. Kag nasonog ang trisya parti ang logta, trisya parti ang kaoy, kag ang tanan nga ilamonon.
Dason, ang ikarwa nga angil nagpatonog ra anang trompita, kag may naolog sa dagat nga midyo mabaul nga bokid nga nagadabadaba. Kag trisya parti ang dagat naging dogo, kag trisya parti ang tanan nga sa dagat nagkarapatay, kag trisya parti ang mga bapor ang nagkararangga.
10 Ang ikatlo nga angil ruman ang nagpatonog anang trompita, kag may mabaul nga bitoon nga nagadabdab nga midyo sa solo ang naolog alin sa langit kag naglagpak sa trisya parti ang mga soba kag mga toboran. 11 Anang aran ang bitoon nga dato “Pait”. Gani trisya parti ang mga tobig nagpait, kag dorong tao ang nagkarapatay tungud nga naginum sanda ang tobig nga dato nga mapait.
12 Ang ikaapat nga angil nagpatonog anang trompita, kag ang natabo, naigo ang trisya parti ang adlaw, trisya parti ang bolan, kag trisya parti ang mga bitoon, kag nadora ang trisya parti andang sanag. Gani nagdulum sa trisya parti ang adlaw kag sa trisya parti ang gabi.
13 Pagkatapos dato may nakita ako nga agila nga nagalupad sa ibabaw. Nabatian ko nga nagasinggit mabaskug, makon, “Kailo! Kailo! Kailo ang mga nagaoroli sa kalibotan kon magpatonog andang trompita ang tatlo pa gid ka mga angil!”