9
Nagpatonog dayon anang trompita ang ikalima nga angil kag nakita ko ang sangka bitoon nga naglagpak sa kalibotan alin sa langit. Ang bitoon nga dato gintawan liabi nga para sa anang poirtaan ang boo nga nagapaidalum sa idalum gid ang logta (nga ginaolian ang mga dimonyo). Ginabrian ang bitoon ang boo nga dato, kag naggoa dayon ang aso nga midyo sa nagalin sa mabaul gid nga pogon. Nagdulum ang kalibotan tungud nga anang sirak ang adlaw nalipudan ang aso nga dato nga alin sa boo. Kag bukun lang dan, kondi alin sa aso may naggoroa nga mga apan nga nagtorogpa sa logta. Ang mga apan nga dato gintawan gaum nga magpanakit pario sa iwi-iwi. Ginkonan sanda nga lagi nga indi nanda pagsistian ang mga ilamonon, okon ang mga kaoy, okon ang iba pa nga mga tanum, kondi ang mga tao lang nga ara anang marka ang Dios sa andang mga dai. Gintogotan ang mga apan nga sistian ang mga tao sa sulud ang lima ka bolan, piro ara sanda pagtogoti nga pamatayun. Anang kasakit andang kinagatan pario sa anang kinagatan ang iwi-iwi. Gani sa sulud ang lima ka bolan nga dato gosto ang mga tao nga mapatay, piro indi sanda mapatay. Bisan gosto nanda run gid nga mapatay, indi sanda ra gid mapatay.
Anang itsora ang mga apan nga dato midyo sa mga kabayo nga priparado ron sa inaway. Sa andang olo may nagatongtong nga midyo sa korona nga bolawan kag andang oyaun midyo sa oyaun ang tao. Andang book midyo sa book ang babai, kag andang ipun midyo sa ipun ang lion. Andang dugan naaklapan ang midyo sa panaming nga salsalun, kag anang tonog andang mga pakpak pario sa nagadaragoyon nga mga karwai nga ginagoyod ang mga kabayo paayan sa gira. 10 Andang ikog pario sa ikog ang iwi-iwi nga nagapanindot, kag andang ikog maman andang ginagamit agud sistian ang mga tao sa sulud lima ka bolan. 11 May ari nga nagadomara kananda. Dia ara iba kondi ang angil nga nagabri ang boo. Anang aran sa ambal nga Hebreo si Abaddon, kag sa Griego si Apolion, nga kon sa kanatun pa Manogpamatay.
12 Tapos ron ang primiro nga karadluk nga matatabo, piro may darwa pa gid nga magaabot.
13 Nagpatonog dayon ang ikaanum nga angil anang trompita, kag nabatian ko nga may nagambal alin sa mga pamosod ang altar nga bolawan nga nagaatobang sa Dios. 14 Makon ang limug sa ikaanum nga angil nga may trompita, “Pamolyawi run ang apat ka angil nga ginapanggapos sa malapad nga suba ang Eufrates!” 15 Gani ginpamolyawan ang apat ka angil nga dato. Ginpriparar sanda run nga lagi para sa oras gid nga dato, agud pamatayun nanda ang trisya parti ang tanan nga mga tao. 16 Ginsogidan ako nga andang mga soldado nga manogpangabayo 200,000,000. 17 Kag sono sa ginpakita kanakun, toladia anang itsora ang mga kabayo kag ang mga manogpangabayo: may mga panaming sa anang dugan ang mga manogpangabayo, kag anang kolor andang mga panaming asol, mapola nga pario sa kalayo, kag madolaw nga pario sa asopri; ang mga kabayo tana, andang olo midyo olo ang lion, kag sa andang baba may nagagoa nga kalayo, aso, kag asopri. 18 Kag paagi sa tatlo nga dia ka sarot: ang kalayo, ang aso, kag ang asopri nga nagagoa sa anang baba ang mga kabayo, nagkarapatay ang trisya parti ang mga tao. 19 Anang gaum ang mga kabayo nagaalin sa andang baba kag sa andang ikog. Andang ikog midyo sa mga magkal nga nagapangagat, kag maman andang ginagamit agud sistian ang mga tao.
20 Piro ang mga tao nga nasala, nga ara nagkarapatay sa mga sarot nga dia, ara pa ra gid nagbaya sa mga dios-dios nga andang ginimo. Sigi pa ra gid andang simba sa mga dimonyo kag sa mga ribolto nga bolawan, pilak, saway, bato, kag kaoy. Ang mga ribolto nga dia indi makakita, indi makabati, kag indi makapanaw. 21 Ara sanda ra magirinulsul sa andang pagpamatay, sa andang pagkababaylan, sa andang pagpakigolid sa bukun andang asawa, kag sa andang mga pagpanakaw.