10
Ang Angil kag ang Maistan nga Kasolatan nga anang Ginaawidan
Pagkatapos dato, may nakita ako roman nga angil nga gamanan nga nagakunsad alin sa langit. Ginakopot-kopotan tana ang panganod, kag may nagalibot nga balangaw sa anang olo. Anang oyaun nagasirak pario sa adlaw, kag anang mga siki midyo sa nagadaba-daba nga kalayo. May ginaawidan tana nga maistan nga kasolatan nga nagaumlad. Pagabot na sa kalibotan, gintongtong na anang siki nga too sa dagat, kag anang siki nga wala sa logta. Nagsinggit tana dayon. Anang limug pario sa lion nga nagangurub. Pagkasinggit na, ginsabat tana ang pito ka dagub. Isolat ko ron andan anang ginambal ang pito ka dagub, piro may nabatian ako nga limug alin sa langit, makon, “Ayaw pagsogidan anang ginambal ang pito ka dagub. Ayaw dato pagsolata.”
Karon, ang angil nga akun nakita nga nagatindug sa dagat kag sa logta nagalsa anang too nga alima sa langit, kag nagsompa tana sa Dios nga ara kamatayun, nga nagimo ang langit, logta, kag dagat, kag ang tanan nga mga butang sa nasambit nga mga logar. Makon ang angil, “Indi run lang boay, ay pagpatonog ang ikapito nga angil anang trompita, imoon ron ang Dios anang sikrito nga plano sono sa anang ginsogid sa anang mga sorogoon nga mga propita.”
Ang limug nga alin sa langit nagkoon dayon kanakun, makon, “Pagayan sa angil nga nagatindug sa dagat kag sa logta, kag bula ang kasolatan nga dato nga nagaumlad sa anang alima.” Gani nagayan ako sa angil kag ginpangayo ko kanana ang kasolatan nga maistan. Makon na kanakun, “Dagi, bula kag kaunun. Matamis dan pario sa dugus kon dian pa lang sa imong baba, piro pagabot sa imong tian mapait.” 10 Ginbuul ko ang kasolatan sa anang alima kag kinaun ko dayon. Pario dugus matood anang katamis sa akun baba, piro pagkatulun ko nagpait sa akun tian.
11 Kag may nagkoon dayon kanakun, makon, “Kinanglan isogid mo roman anang ginapaambal ang Dios parti sa sari-sari nga mga nasyon, mga rasa, mga ambal kag mga ari.”