11
Ang Darwa ka Manogpamatood
Gintawan ako dayon ang inogsokat nga midyo sa baston. Makon ang nagtaw kanakun, “Sigi, sokata anang timplo ang Dios kag ang altar, kag bilangun mo dayon kon pira ang nagasirimba doto. Ang sa goa tana ang timplo indi mo pagigapil sokat ay dan para sa mga tao nga ara kakilala sa Dios. Dan sanda maman ang magarangga ang balaan nga siodad ang Jerusalem sa sulud 42 ka bolan. Kag sa mga adlaw nga dato ipadara ko doto akun darwa ka manogwali. Magasoksok sanda ang sako nga lambong bilang tanda sa mga tao nga dapat sanda run maginulsul. Kag magawali sanda akun ipawali kananda sa sulud 1,260 ka adlaw.”
Ang darwa nga dia ka manogwali maman ang gintagna run nga lagi ang ona nga dia sanda pario sa darwa ka kaoy nga olibo kag darwa ka solo nga nagabutang sa atobangan ang Ginoo, nga maman ang Ginoo sa bilog nga kalibotan. Kon may magtiraw tigbak sa darwa nga dia, may kalayo nga magagoa sa andang baba kag masosonog andang mga kontra. Toladan ang pagpatay sa miski sino nga gosto magtigbak kananda. May gaum sanda ra nga pugungan ang oran agud mintras nagapangwalian sanda anang ambal ang Dios, indi magoran. May gaum sanda ra nga ang tobig sa mga toboran maiimo nanda nga dogo. Kag bukun lang dan kondi may gaum sanda pa gid nga sistian ang bilog nga kalibotan paagi sa sari-sari nga mga sarot sa bisan anong oras nga gosto nanda.
Karon, pagkatapos nanda pangwalian anang ambal ang Dios, awayun sanda ang mabaul nga sapat nga magagoa alin sa boo nga madalum. Ang darwa nga dato nga manogwali mapipirdi sa sapat kag patayun sanda dayon. Andang bangkay masasala lang sa karsada ang bantog nga siodad, nga maman da ang ginlansangan sa kros andang Ginoo. Anang simbolo nga aran ang siodad nga dato ara iba kondi Sodoma okon Egiypto. Sa sulud tatlo ka adlaw kag tunga doto andang bangkay sa karsada nga ginasulung ang mga tao nga may iba-ibang ambal kag alin sa sari-sari nga rasa kag nasyon, kag indi sanda magtogot nga ipalubung. 10 Ang mga tao sa kalibotan magapasalamat nga mayad tungud nga napatay run ang darwa nga dato. Magasilibrar sanda kag magarigaloan sa isara kag isara tungud nga ang darwa nga dato ka propita ang Dios nagdara dorong kalisud sa mga tao sa kalibotan. 11 Piro pagkalubas ang tatlo ka adlaw kag tunga, andang mga bangkay ginboi ruman ang Dios. Dayon sandang tindug kag ang tanan nga nakakita kananda ginpangadlukan nga mayad. 12 Ang darwa nga dato nakabati dayon ang limug nga mabaskug alin sa langit, makon, “Dali, saka kamo digi sa langit!” Kag mintras nagasulung andang mga kaaway, nagkayab sanda paibabaw sa sangka panganod pa langit. 13 Sa oras ra nga dato naglinog ang mabaskug. Ang ikanapolo ka parti ang siodad naguba, kag 7,000 ka tao ang nagkarapatay sa linog nga dato. Ang mga tao nga ara nagkarapatay kinulbaan nga mayad, kag nagdayaw sanda sa Dios nga sa langit.
14 Ang ikarwa nga kaaradluk nga matatabo tapos ron, piro may masonod ra lagi nga ikatlo.
Ang Ikapito nga Trompita
15 Ang ikapito nga angil nagpatonog anang trompita, kag may mabaskug nga mga limug sa langit nga nagakoon, “Dadi atun Ginoo kag anang pinili nga si Cristo maman run ang magaari sa kalibotan. Kag anang pagari ara kataposan!” 16 Kag ang bainti koatro ka mga maulam-ulam nga nagapongko sa andang mga trono sa atobangan ang Dios naglood dayon kag nagsimba sa Dios. 17 Makon nanda,
“Ginoong Dios nga makagagaum sa tanan,
Ikaw ang Dios ang ona, kag ikaw ra ang Dios dadi.
Nagapasalamat kami kanimo tungud nga gingamit mo ron imong gaum,
Kag nagaompisa ka run nga magari sa kalibotan.
18 Ang mga tao nga ara nagakilala kanimo nasisilag nga mayad kanimo.
Kag nagabot ron da ang oras nga silotan mo sanda.
Kag ang mga nagkarapatay ukuman mo ron da.
Maman run dia ang oras nga balusan mo imong mga sorogoon, ang mga propita pati ang tanan nga tomoloo, bantog man okon bukun, basta nagataod kanimo.
Oras run da nga pamatayun mo ang mga tao nga nagarangga ang kalibotan.”
19 Pagkatapos dato, ginabrian anang timplo ang Dios doto sa langit, kag doto sa sulud may nakita nga kaban nga ginasuludan anang kasogtanan ang Dios sa anang mga tao. Kag pagkatapos dato nagpangilat dayon, nagrilingaw, kag nagpanlinti. Naglinog ra kag nagoran ang yilo nga midyo mga bato.