12
Ang Babai kag ang Dragon
May makatiringala dayon nga butang nga nagpakita sa langit. Nakita ko ang sangka babai nga anang lambong ang adlaw, kag ang bolan doto sa idalum anang mga siki, kag sa anang olo may korona nga may dosi ka bitoon. Ang babai nga dato irimataun run, kag nagaoraroy tungud nga nagapasakit tana run.
3-4 May sangka butang pa gid nga katiringala nga akun nakita sa langit. Marapit sa babai may mabaul nga dragon nga pola. Anang olo pito kag anang songay napolo, kag sa kada olo may korona. Anang ikog maman anang gingamit sa pagpangaig sa trisya parti ang mga bitoon kag ginpamilak sa logta. Doto tana nagatindug marapit sa babai nga irimataun agud pagbata ang babai kaunun na dayon ang bata. Kag nagbata gani ang babai kag anang bata lalaki. Ang bata nga dato maman ang gintigana nga magadomara sa mga nasyon, kag ara may makapangontra kanana. Gani pagkagoa ang bata ara makaun ang dragon tungud nga ginsabnit tana nga lagi kag gindara sa Dios doto sa anang trono sa langit. Ang babai tana nga nagbata nagpalagyaw sa logar nga ara tao, nga ginpriparar ra nga lagi ang Dios para kanana, agud doto aasikasoon tana sa sulud 1,260 ka adlaw.
Pagkatapos dato nagompisa ang inaway sa langit. Si Miguel kag anang mga kaiban nga mga angil nagpakigaway kontra sa dragon. Ang dragon kag anang mga sinakupan nga angil nagbatok ra. Piro napirdi ang dragon, kag tana kag anang mga angil ginpalayas alin sa langit. Ginpalayas pa goa ang mabaul nga dragon. Tana maman ra ang magkal ang ona nga ginatawag nga Diyablo okon si Satanas, nga nagapatalang sa mga tao sa bilog nga kalibotan. Ginolog tana digi sa kalibotan pati anang mga sinakupan nga mga angil.
10 Pagkatapos dato nabatian ko dayon ang mabaskug nga limug doto sa langit, makon, “Dadi nagabot ron ang oras nga ang mga tao lowasun run ang Dios! Ginapakita na run dadi anang gaum bilang Ari kag makikita run da anang awtoridad ni Cristo nga anang pinili! Ay ginpalayas run sa langit ang manogakosar sa atun mga kabogto sa pagtoo. Ara paway anang pagakosar kananda sa atun Dios. 11 Piro ginpirdi tana atun mga kapario nga mga tomoloo paagi sa anang dogo ang Karniro, kag sa kamatoodan nga andang ginbantala. Kag ara sanda naadluki nga magtaya andang kaboi tungud sa andang pagtoo. 12 Gani kamo nga nagaoli sa langit, magkalipay kamo. Piro kailo ra ang mga nagaoli sa logta kag sa dagat, tungud nga si Satanas nagpaidalum run dian kanindo. Nagabalingaso anang kasilag tungud nga naulaman na nga maistan run lang gid ang tyimpo nga nabibilin kanana.”
13 Karon, pagkamarasmas ang dragon nga tana ginolog ron sa logta, ginlagas na dayon ang babai nga dato nga nagbata ang bata nga lalaki. 14 Piro ang babai nga dato gintawan darwa ka pakpak ang agila nga mabaul, agud makalupad tana paayan sa anang logar nga parantagoan nga doto sa naligwin nga logar. Doto tana aasikasoon sa sulud tatlo ka toig kag tunga, kag indi tana maiwan ang magkal. 15 Gani nagload dayon ang magkal dorong tobig nga midyo baa paayan doto sa babai agud ianod tana. 16 Piro ang babai ginboligan ang logta. Nagrika mabaraul ang logta kag naubas ang tobig nga alin sa anang baba ang dragon. 17 Kag nagdogang pa gid anang kasilag ang dragon sa babai, gani anang ginimo, nagpakigaway tana sa ibang mga bata ang babai. Dia nga mga bata ara iba kondi ang tanan nga nagatoman anang mga sogo ang Dios kag nagasonod sa kamatoodan nga ginpanodlo ni Jesus. 18 Kag nagtindug ang dragon sa baybay.