13
Ang Darwa ka Sapat
May nakita ako dayon nga mabaul nga sapat nga nagmotwa sa dagat nga napolo anang songay kag pito anang olo. Kada songay may korona, kag sa kada olo may nakasolat nga aran nga kontra sa Dios tungud nga ginamit na anang aran ang Dios para sa anang kaogalingun. Ang sapat nga dato nga akun nakita midyo sa liopardo. Anang siki midyo sa siki ang sapat nga oso, kag anang baba midyo sa anang baba ang lion. Gintaw ang dragon sa sapat nga dato anang gaum kag anang trono agud maging mabaul anang awtoridad sa pagari. Isara sa anang mga olo ang sapat midyo ginpatay, piro anang igad nga ikamatay nagayad. Natingala nga mayad ang mga tao sa bilog nga kalibotan sa sapat nga dato, kag nagsoronod sanda kanana. Ginsimba nanda ang dragon tungud nga tana maman ang nagtaw gaum sa sapat. Ginsimba nanda ra ang sapat ay makon nanda, “Ara run may makapario sa sapat nga dia kag ara ra may makakontra kanana.”
Ang sapat ginpabayanan lang ang Dios nga magpaadak kag magambal masyado ka lain kontra sa Dios, kag gintogotan na ra nga maggaum sa sulud 42 ka bolan. Ginpakalain na ang Dios, anang aran ang Dios, anang ginaolian ang Dios, kag ang tanan nga nagaoroli sa langit. Gintogotan tana ra nga awayun kag pirdiun ang mga tomoloo. Kag gintawan tana ra awtoridad nga magari sa tanan nga tao sa kalibotan miski ano nga tribo kag ano nga nasyon, kag miski ano andang ambal. Ang sapat nga dato simbaun ang tanan nga mga tao sa kalibotan nga andang aran ara nakasolat sa libro nga ginlistaan ang mga may kaboi nga ara kataposan. Ang Karniro nga ginpatay maman ang nagaawid ang libro nga dato nga doto ron nga lagi andang mga aran bago ginimo ang kalibotan.
Karon, ang nagaparamati magbinag-binag nga mayad! 10 Ang miski sino nga ginbugna nga dakupun dadakupun ra gid. Kag ang mga tao nga ginbugna nga patayun sa ispada mapapatay ra gid sa ispada. Gani ang mga tomoloo kinanglan nga maging mainantoson kag may ugut nga pagtoo sa Dios.
11 Pagkatapos dato, nakita ko ang sangka sapat pa gid nga naggoa alin sa logta. Ang sapat tana nga dia may darwa ka songay nga pario sa anang songay ang karniro, piro kon magambal midyo sa dragon. 12 Ginamit na anang awtoridad ang primiro nga sapat agud magsirbi kanana. Ginpirit na ang tanan nga mga tao sa kalibotan nga magsimba sa primiro nga sapat, nga may igad nga ikamatay piro nagayad. 13 Doro nga mga katiringalaan nga mga milagro anang ginimo ang ikarwa nga dia nga sapat pario sa pagpaoran ang kalayo alin sa langit, kag ginimo na ang mga milagro nga dato agud makita ang mga tao anang gaum. 14 Gani paagi sa mga milagro nga ginpaimo kanana ang primiro nga sapat, ginloko na ang mga tao sa kalibotan. Ginkonan na dayon ang mga tao nga imoan ribolto ang primiro nga sapat kag simbaun. Ang primiro nga dato nga sapat ginlabo ang ispada, piro naboi pa. 15 Ang ikarwa nga sapat gintogotan ra nga magtaw kaboi sa ribolto ang primiro nga sapat agud makaambal ang ribolto kag makapapatay sa mga tao nga indi magsimba kanana. 16 Kag bukun lang dan, kondi ginpirit na ang tanan nga mga tao, bantog kag bukun, manggaranun kag pobri, oripun kag bukun, nga pangmarkaan sa andang mga too nga alima okon sa andang mga dai. 17 Kag ang bisan sino nga indi magpamarka anang aran ang sapat okon anang nomiro anang aran indi makabakal kag indi makabaligya.
18 Ang tao nga makakaintindi anang kaologan anang nomiro ang sapat nagakinanglan gid ang kaaram. Anang nomiro nagapakilala anang aran ang tao. Kag dagi anang nomiro: 666.