14
Anang Kanta ang mga Tinobos
Pagkatapos dato, nakita ko dayon ang Karniro nga nagatindug doto sa Bokid ang Sion. Kaiban na doto ang 144,000 ka mga tao. Sa andang dai nakasolat anang aran ang Karniro kag anang Tatay. May limug ako dayon nga nabatian alin sa langit. Ang limug nga dato midyo sa anang dagono ang masulug nga busay okon anang tonog ang dagub; midyo ra sa anang tokar ang mga manogarpa nga nagatokar andang mga arpa. Dato gali nagakaranta sanda nga nagaatobang sa trono, sa apat ka sapat, kag sa mga maulam-ulam. Kag ginakanta nanda ang bago nga kanta nga ara iba nga makaulam kondi ang 144,000 nga dia nga mga tinobos alin sa kalibotan. Sanda maman ang mga tao nga ara gid nagpangindapunan sa mga babai kag ara sanda gid nagpangasawa. Ara sanda gid nagbulag sa Karniro bisan diin tana magayan. Gintobos sanda alin sa mga tao agud maging primiro nga inogalad sa Dios kag sa Karniro. Ara may makakoon nga nagbotig sanda, kag ara gid may isaway kananda.
Ang Tatlo ka Angil
Kag nakita ko dayon ang sangka angil pa gid nga nagalupad sa ibabaw. May dara tana nga ara kataposan nga Mayad nga Barita. Dia ginbantala na sa mga tao sa kalibotan, sa tanan nga nasyon, sa bisan ano nga rasa kag tribo, kag bisan ano andang ambal. Nagambal tana mabaskug, makon na, “Magkaadluk kamo sa Dios kag dayawa nindo tana tungud nga gamanan tana, kag tungud nga nagabot ron ang oras nga ukuman na run ang tanan nga mga tao. Simbaa nindo ang Dios nga nagimo ang langit, ang logta, ang dagat, kag ang mga toboran.”
May ikarwa ra nga angil nga nagsonod sa primiro nga dato. Makon na, “Naguba! Naguba run ang bantog nga siodad nga Babilonia! Tungud nga anang mga pomoloyo maman ang nagganyat sa mga tao sa bilog nga kalibotan nga magirug kananda sa andang mga ginaimo nga malain nga ginakaugutan gid ang Dios.”
May ikatlo nga angil pa gid nga nagsonod sa naona nga darwa. Mabaskug ra anang limug. Makon na, “Ang tanan nga nagasimba sa sapat kag sa anang ribolto kag nagabaton anang marka ang sapat sa andang dai okon sa andang alima 10 makatiraw gid anang kasilag ang Dios. Ay sisilotan sanda gid sa nagadabadaba nga asopri mintras nagasulung ang Karniro kag anang mga angil ang Dios. 11 Anang aso ang kalayo nga nagasilot kananda magarobokrobok asta kon sano. Adlaw-gabi ara sanda gid paway tungud nga nagsimba sanda sa sapat kag sa anang ribolto, kag nagpamarka sanda anang marka anang aran ang sapat.”
12 Gani kamo nga anang mga pinili ang Dios, nga nagatoman anang mga sogo kag nagatoo kay Jesus, kinanglan mainantoson kamo.
13 Pagkatapos, may nabatian ako dayon nga limug alin sa langit nga nagakoon, makon, “Solatan dagi: Masoirti ang mga nagakarapatay nga nagasirbi sa Ginoo!” “Ompisa dadi,” makon ang Ispirito Santo, “makapapaoway sanda run sa andang mga obra, ay mababaton nanda andang balus para sa andang mga inimoan nga mayad.”
Ang Pagari sa Kalibotan
14 May nakita ako dayon nga panganod nga mapoti. Doto sa panganod nga dato may nagapongko nga midyo sa tao. May korona tana nga bolawan sa anang olo, kag may ginakaputan tana nga karit nga matarum. 15 Pagkatapos may sangka angil pa gid nga naggoa alin sa timplo kag nagsinggit sa nagapongko sa panganod. Makon na, “Gamita run imong karit ay tigarani run dia; loto ron ang araniun sa kalibotan.” 16 Gani ang nagapongko sa panganod naggapas run da manda, kag naani ang araniun sa kalibotan.
17 Karon, may nakita ako roman nga angil nga naggoa sa timplo doto sa langit kag may karit tana ra nga matarum.
18 Kag doto sa altar may naggoa ra nga angil. Tana ang angil nga nagabantay ang kalayo doto sa altar. Nagsinggit tana sa angil nga may karit nga matarum, makon na, “Gamita run imong karit kag panggutraba ang mga obas sa kalibotan ay loto ron.” 19 Gani ginpanggutrab na ra manda kag gintompok na dayon doto sa mabaul nga purugaan. Ang purugaan nga dato maman anang silot ang Dios. 20 Ginpuga ang mga obas sa goa ang siodad kag ang naggoa alin sa purugaan dogo, nga nagbaa asta 300 ka kilomitro anang karayu kag mga sangka dupa anang kadalum.