15
Ang mga Angil nga Nagadara ang mga Kataposan nga Sarot
Kag may nakita ako roman nga mabaul nga katingalaan sa langit. May pito doto ka angil nga may dara nga pito ka sarot para sa mga tao sa kalibotan. Maman run dato ang kataposan nga mga sarot nga anang ipadara ang Dios bilang silot sa mga tao.
Kag nakita ko dayon ang midyo dagat nga maliaw gid nga pario sa salamin, kag midyo may kalayo. Nakita ko ra ang mga tao nga nagdaraug sa sapat kag sa anang ribolto. Ara sanda gid nagpamarka sa anang nomiro ang sapat nga dato. Nagatirindug sanda sa anang binit ang midyo dagat nga dato kag nagaarawid sanda ang mga arpa nga gintaw kananda ang Dios. Nagakaranta sanda anang kanta ni Moises nga anang sorogoon ang Dios, nga anang kanta ra ang Karniro. Makon andang kanta,
“Ginoong Dios nga makagagaum sa tanan,
Makatiringala imong mga inimoan!
Ari ang tanan nga mga nasyon,
Imong mga paagi matarung kag osto!
Sino, Ginoo, ang indi magkaadluk kag magdayaw kanimo?
Ay ikaw lang gid ang matarung.
Ang mga tao sa tanan nga nasyon magaparapit kag magasimba kanimo,
Tungud nga nakikita nanda imong matarung nga mga inimoan.”
Pagkatapos dia, nakita ko nga nagabri ang timplo sa langit, ang ginatagoan anang ginsolat nga kasogtanan ang Dios. Kag alin doto sa timplo naggoa ang pito ka angil nga nagadara ang pito ka sarot. Andang lambong tila nga masiri anang kapoti, kag sa andang dugan may bugkus nga bolawan. Karon, ang isara sa apat ka sapat nagpanagtag sa mga angil nga dato ang pito ka yaong nga bolawan nga pono anang inogsilot ang Dios nga ara kamatayun. Ang timplo napono aso tungud nga doto ang Dios nga makagagaum. Kag ara may makasulud doto sa timplo mintras ara pa matapos ang pito ka sarot nga ginadara ang pito ka angil.