16
Ang mga Yaong nga Ginabutangan anang Silot ang Dios
Pagkatapos may nabatian ako nga limug nga mabaskug alin sa timplo. Makon sa pito ka angil, “Sigi, olaan nindo ron sa kalibotan anang mga silot ang Dios nga nagabutang sa pito nga dan ka yaong.”
Gani nagpanaw ang primiro nga angil kag ginola na anang sulud anang yaong sa logta. Ang natabo, nagabot ang mga masakit kag karadluk nga mga katul sa mga tao nga may marka ang sapat kag nagasirimba sa anang ribolto ang sapat.
Ginola dayon ang ikarwa nga angil anang sulud anang yaong sa dagat, kag ang dagat naging pario anang dogo ang patay. Kag nagkarapatay ang tanan nga naboboi sa dagat.
Pagkatapos ginola ang ikatlo nga angil anang sulud anang yaong sa mga soba kag mga toboran, kag ang tanan nga tobig naging dogo ra. Nabatian ko dayon ang angil nga ginatogyanan ang tobig nga nagakoon, makon na, “Matarung ka ra gid, Ginoo. Kon ano kaw ang ona, maman ka ra dadi. Ay osto gid ang mga silot nga dia nga imong ginaimo sa mga tao. Ginpatoro nanda anang dogo ang mga tomoloo pati ang mga propita, gani dadi dogo ra imong ipainum kananda. Ay maman dan ang bagay nga ibalus kananda.” Kag nabatian ko dayon nga may nagaambal alin sa altar, makon, “Ginoong Dios nga makagagaum sa tanan, osto kag matarung matood imong mga pagsilot sa mga tao!”
Karon, ginola ang ikaapat nga angil anang sulud anang yaong sa adlaw kag naginit nga mayad ang adlaw, kag ang mga tao nagkarapaso sa init. Piro bisan nagkarapaso ang mga tao sa kainit ara sanda pa ra gid nagirinulsul kag nagdayaw sa Dios, kondi ginpakalain nanda pa ang Dios nga maman ang may gaum sa mga sarot nga dato nga nagabot kananda.
10 Ginola dayon ang ikalima nga angil anang sulud anang yaong doto sa anang trono ang sapat. Kag nagdulum dayon sa anang bilog nga ginarian. Kag tungud sa mga pinitinsya nga anang ginaantos ang mga tao, ginkagat nanda run lang andang bibig. 11 Ara sanda gid naginulsul sa andang mga malain nga pagginawi kondi ginpakalain nanda pa ang Dios sa langit tungud sa mga katul kag kasakit nga andang ginaantos.
12 Ang ikaanum nga angil nagola dayon anang sulud anang yaong sa malapad nga soba ang Eufrates. Pagkaola na anang sulud anang yaong, nagmara ang soba agud makaagi doto ang mga ari nga maalin sa mororan. 13 Kag may nakita ako dayon nga tatlo ka malain nga ispirito, nga midyo sa mga pangka, nga nagagoa sa anang baba ang dragon, kag sa anang baba ang sapat, kag sa anang baba anang botig nga propita. 14 Dia sanda gali mga ispirito ang mga dimonyo nga nagaimo ang mga milagro. Nagarayan sanda sa mga ari sa bilog nga kalibotan agud tiponon sanda para magkontra sa Dios pagabot ang bantog nga adlaw nga gintigana ang Dios nga makagagaum sa tanan. 15-16 Kag ang logar nga tiriponan ang mga ari pati andang mga soldado kon tawagun sa Hebreo, Armagidon.
Piro makon ang Ginoo, “Pamati kamo nga mayad! Akun pagabot dian pario anang pagabot ang tao nga takawan, ay ara may kaulam kon sano. Masoirti ang tao nga nagabantay kag ara nagaoba anang mga lambong, agud kon magabot ako indi tana magpanaw nga oblas kag mauyaan sa mga tao!”
17 Karon, ginola dayon ang ikapito nga angil anang sulud anang yaong sa angin. Kag nabatian ko nga may nagasinggit alin sa trono nga doto sa timplo, makon, “Tapos ron ang tanan!” 18 Kag nagpangilat dayon, nagrilingaw, nagpanglinti, kag may linog pa nga mabaskug. Ara pa gid linog nga toladato kabaskug alin ang pagimo ang tao. Maman gid dato ang pinakamabaskug nga linog sa tanan! 19 Ang mabaul nga siodad napiak tatlo ka parti kag ang mga siodad sa tanan nga nasyon nagkararangga. Gintoman ang Dios anang pangako parti sa mga tao nga nagaoli sa siodad ang Babilonia, maman dato nga nagabot ron gid kananda anang kasilag kag anang silot ang Dios. 20 Nagkaradora ang tanan nga mga isla kag ara run bokid nga nasala. 21 Bukun lang dan kondi ang mga tao ginoranan pa gid ang yilo nga ang kada isara nagabugat mga 50 ka kilos. Kag ginpakalain ang mga tao ang Dios tungud sa sarot nga dan nga sugung gid.