17
Ang Maraway nga Babai
Karon, ang isara sa pito ka angil nga may pito ka yaong nagayan kanakun kag nagkoon, makon na, “Dali, ipakita ko kanimo kon paiwan ang pagsilot sa bantog nga babai nga nagbaligya anang dungug, nga ara iba kondi ang mabaul nga siodad nga ginpatindug marapit sa dorong tobig. Ang mga ari sa kalibotan pario sa nagpanginbabai kanana, ay nagsonod sanda sa anang gintodlo, kag ang mga tao sa kalibotan midyo ron sa mga lingin tungud sa anang gintodlo kananda nga poros malain.”
Pagkatapos gingauman ako ang Ispirito Santo kag gindara ako ang angil sa naligwin nga logar. Doto may nakita ako nga babai nga nagasakay sa mapola nga sapat. Ang sapat nga dato, pito anang olo kag napolo anang songay, kag sa anang bilog nga lawas may nakasolat nga mga aran nga kontra sa Dios. Ang babai nagalambong granati kag pola, nga may nagabogtak-bogtak nga mga bolawan, maraalun nga mga bato, kag mga pirlas. May ginakaputan tana nga tasa nga bolawan nga pono maraway kag marisna nga mga butang tungud sa anang pagpanginlalaki. Sa anang dai may nakasolat nga aran nga may tinago nga kaologan. Makon ang nakasolat nga dato, “Ang bantog nga siodad ang Babilonia nga maman ang pinakananay ang tanan nga nagasirimba sa mga dios-dios kag ang tanan nga malain sa bilog nga kalibotan.” Kag nakita ko ra nga ang babai nga dato lingin sa anang dogo ang mga tomoloo nga anang ginpamatay tungud nga nagasonod sanda kay Jesus.
Natingala ako nga mayad pagkakita ko kanana. Piro makon ang angil kanakun, “Indi kaw matingala. Sogidan ta kaw anang tinago nga kaologan ang babai pati ang sapat nga anang ginasakayan nga may pito ka olo kag napolo ka songay. Ang sapat nga imong nakita boi dato anay, piro dadi patay run. Garing madali tana run lang maggoa alin sa boo nga madalum, piro paggoa na totodasun tana ra dayon. Makikita tana ang mga tao sa kalibotan, ang mga tao nga andang aran ara sa libro nga ginlistaan ang mga may kaboi nga ara kataposan. Ang libro nga dato natapos ron nga lagi bago ang kalibotan. Kag kon makita nanda ang sapat matitingala sanda nga mayad, tungud nga dato anay boi tana, kag napatay, piro naboi ruman.
“Sa butang nga dia kinanglan ang kaaram kag pagangup. Ang pito ka olo maman ang pito ka bokid nga ginapongkoan ang babai. Anang gostong ambalun ra dato pito ka ari. 10 Lima sa pito nga dato ka ari patay run, ang sakabilog nagaari pa dadi, kag ang sakabilog pa gid ara pa makaabot. Kon tana magari run, indi ra lang boay. 11 Ang sapat tana nga dato anay boi, piro dadi patay run, maman ang ikawalo nga ari. Isara tana ra sa naona nga pito ka ari, kag tana totodasun ra.
12 “Ang napolo ka mga songay nga imong nakita ara iba kondi ang napolo ka mga ari nga ara pa kaompisa andang pagari. Dia sanda tawan awtoridad nga magari kaiban ang sapat, piro indi lang boay. 13 Ang napolo nga dia ka ari may sangka katoyoan lang, gani boboligan nanda ang sapat paagi sa andang gaum kag awtoridad. 14 Giraun nanda ang Karniro, piro mapipirdi sanda tungud nga ang Karniro Ginoo nga labaw sa tanan nga mga ginoo kag Ari nga labaw sa tanan nga mga ari. Kaiban ang Karniro anang mga matutum nga mga somolonod nga anang ginpili kag gintawag.”
15 Makon pa kanakun ang angil, “Ang mga tobig nga imong nakita, nga anang ginapongkoan ang babai nga nagbaligya anang dungug, ara iba kondi ang mga tao sa iba-ibang nasyon kag iba-ibang ambal. 16 Ang napolo ka songay nga imong nakita kag ang sapat maugutan sa babai nga nagbaligya anang dungug. Bubulun nanda anang tanan nga pagkabutang kag ara gid may masala kanana miski anang ginasoksok. Pagkatapos kaunun nanda anang sulud kag sonogon nanda dayon ang nabilin. 17 Ipaimo dia kananda ang Dios agud imoon nanda anang katoyoan. Gani asta matoman anang ginambal ang Dios magakarasogot sanda nga ipasakup sa sapat andang gaum sa pagdomara.
18 “Ang babai nga imong nakita ara iba kondi ang bantog nga siodad nga nagaari sa mga ari sa kalibotan.”