18
Ang Pagkaguba ang Siodad nga Babilonia
Pagkatapos dato, nakita ko roman ang sangka angil nga nagakunsad alin sa langit. Mabaul anang gaum ang angil nga dia kag anang prisinsya nagalanyag sa bilog nga kalibotan. Nagsinggit tana mabaskug, makon na, “Naguba run! Ang bantog nga siodad ang Babilonia naguba run! Dadi naging iristaran run lang ang mga dimonyo kag malain nga mga ispirito, kag tanan nga klasi nga mga pispis nga malain kag marimo. Natabo dia sa siodad ang Babilonia tungud nga anang mga pomoloyo maman ang nagganyat sa mga tao sa bilog nga kalibotan nga magirug kananda sa andang mga ginaimo nga malain nga ginakaugutan gid ang Dios. Ang mga ari sa kalibotan nagpangindapunan sa Babilonia. Kag ang mga nigosyanti sa kalibotan nagmanggaranun tungud nga doto kananda tana nagpamakal anang mga kinanglanun agud masonod anang mga bisyo.”
Pagkatapos may nabatian ako pa gid nga limug nga alin sa langit, makon,
“Kamo nga akun mga tao, paggoa kamo sa siodad nga dan,
Agud indi kamo makairug sa anang ginaimo nga malain,
Kag agud indi kamo magapil sa silot nga para kanana.
Kon tompokon anang mga sala sondol ron sa langit, ay doro gid anang mga ginimo nga malain.
Kag indi gid malipatan ang Dios.
Kon ano anang ginimo nga malain sa iba maman ra ang imoon kanana,
Kag dobli pa ang balus kanana.
Kon ano anang silot sa iba, dan dobli ra ang balus kanana.
Kon paiwan nga tana nagpabogal kag nagpagosto sa anang manggad, maman ra ang itombas nga kalisud kag kasubu kanana.
Anang pagsarig rayna tana kag indi gid magpangasubu pario sa mga balo.
Tungud nga toladato anang kaisip, sa sulud lang sangka adlaw magaabot kanana ang mga sarot: mga masakit, mga kasubu, kag gutom.
Pagkatapos sosonogon tana dayon.
Tungud nga makagagaum ang Ginoong Dios nga nagasintinsya kanana.”
Ang mga ari sa kalibotan nga nagirug kanana sa anang maraway nga inimoan kag nagpagosto sa anang manggad magaparanangis kag magawawaw kon makita nanda ang siodad nga dato nga nagaaso tungud nga nasosonog ron. 10 Doto sanda sa marayu magalantaw tungud nga naadlukan sanda nga basi kon magapil sanda sa silot nga para sa siodad nga dato. Magakoon sanda “Kanogon! Kanogon ang bantog kag gamanan nga siodad ang Babilonia. Ay sa sulud lang sangka oras nasilotan tana!”
11 Ang mga nigosyanti sa bilog nga kalibotan magaparanangis kag magapangasubu tungud sa natabo sa siodad nga dato, ay ara run may magabakal andang mga baligya. 12 Ara run may magabakal andang bolawan, pilak, maraalun nga mga bato, kag mga pirlas. Ara run da may magabakal andang mga maraalun nga mga tila, abir poti, granati, pola, okon bisan sida pa. Ara may magabakal andang kaoy nga maamot, andang mga garamitun nga ginimo sa bangkil ang ilipanti, sa mga maraalun nga kaoy, sa saway, salsalun, kag marmol. 13 Kag sino pa ang magabakal andang mga ginatinda nga kandila, panlakut, insinso, kag iba-ibang klasi nga paamot. Ara run may magabakal andang bino, lana, arina, kag trigo; andang mga baka, karniro, kabayo kag kariton; kag bisan andang mga oripun nga mga tao mismo. 14 Magakoon ang mga nigosyanti sa siodad ang Babilonia, “Ang tanan nga mga butang nga imong ginaandum nga angkunun nagkaradora. Ang tanan imong manggad kag mga pagkabutang nga inogpadayaw nadora, kag dia tanan indi mo ron makita!” 15 Ang mga nigosyanti nga nagmaranggad sa andang nigosyo sa siodad nga dato magatirindug doto sa marayu tungud nga naadlukan sanda basi kon magapil sanda sa silot nga para sa siodad. Magaparanangis sanda lang gid kag magapangasubu, 16 kag magakoon, “Kanogon! Kanogon ang bantog nga dan nga siodad! Ang ona ang mga tao doto nagalambong ang mga maraalun nga tila nga poti, granati kag pola; kag may mga adorno pa nga bolawan, maraalun nga mga bato, kag mga pirlas! 17 Piro sa sulud sangka oras nadora tanan anang manggad!”
Miski ang mga kapitan sa mga bapor, kag andang mga gormiti, pati ang mga pasairo, kag ang tanan nga andang pangita sa dagat, sanda nga tanan doto ra lang gid sa marayu magaralantaw. 18 Mintras nagasulung sanda sa aso ang pagkasonog ang siodad magasiringgit sanda nga magakoon, “Ara gid siodad nga makapario sa bantog nga dan nga siodad!” 19 Tungud sa andang kasubu saboagan nanda yabok andang mga olo kag magaparanangis. Magakoon sanda, “Kanogon! Kanogon ang bantog nga dan nga siodad! Tungud sa anang manggad nagmanggaranun ang tanan nga may mga bapor nga nagabiyai! Piro sa sulud lang sangka oras nadora ang tanan!”
20 Gani kamo tanan nga dian sa langit, magkalipay kamo tungud sa natabo sa siodad nga dia! Magkalipay kamo, kamo nga mga propita, mga apostolis, kag mga tomoloo sa Dios, tungud nga ginsintinsyaan tana run ang Dios sa anang mga ginpangimo kanindo!
21 Karon, may sangka angil nga mapurus nga nagporot ang bato nga pario sa mabaul nga galingan, kag ginpasil na dayon sa dagat. Makon na, “Toladia anang pagkadora ang bantog nga siodad ang Babilonia, ay indi run gid makita asta kon sano. 22 Indi run gid mabatian sa siodad anang mga sonata ang mga manogarpa, mga mosikiro, mga manogplawta, kag mga manogtrompita. Indi run da makita doto nga may nagaobra sa miski ano nga klasi nga obra. Kag ara run da may mababatian doto nga nagagaling. 23 Ara run gid solo nga makikita. Ara run da may mababatian doto anang limug ang mga bagong kasal. Nasilotan ang mga taga-Babilonia tungud nga ang mga nigosyanti doto masyado magpataastaas, kag tungud nga ang mga manogbabaylan doto maman ang nagpanloko sa mga tao sa bilog nga kalibotan.”
24 Kag bukun lang dan kondi sa siodad nga dato ginpamatay ang mga propita kag mga tomoloo. Kag ang tanan nga ginpamatay sa bilog nga kalibotan ginpamatay tungud sa siodad nga dato.