19
Pagkatapos dato, nabatian ko nga daw dorong tao sa langit ang nagaambal mabaskug, makon nanda, “Dayawon ang Ginoo! Dayawon ta atun Dios nga makagagaum, ay tana ang naglowas kanatun! Osto kag matarung anang pagsintinsya! Ginsintinsyaan na ang bantog nga babai nga nagbaligya anang dungug, ay ginrangga na ang mga tao sa kalibotan sa anang inimoan nga maraway. Ginsilotan tana gid ang Dios tungud nga ginpamatay na anang mga sorogoon ang Dios.” Makon nanda ruman, “Dayawon ang Ginoo! Anang aso ang siodad nga dato padayon nga nagrobokrobok paibabaw asta sa ara kataposan.” Kag ang bainti koatro ka mga maulam-ulam kag ang apat ka sapat naglood kag nagsimba sa Dios nga nagapongko sa anang trono. Makon nanda, “Amin! Dayawon ang Ginoo!”
Ang Ponsyon sa anang Kasal ang Karniro
Kag may limug ako dayon nga nabatian nga nagaalin sa trono, makon, “Tanan kamo nga nagasirbi sa Dios kag nagatoman kanana, manggaranun kag pobri, dayawa nindo atun Dios!” Pagkatapos dato may nabatian ako nga midyo nagarilingaw ang dorong tao. Kon pamatian ko midyo sa mabaul nga busay nga nagasagana, kag midyo ra sa mabaskug nga mga pagpandagub. Makon, “Dayawon ang Ginoo! Tungud nga ang Ginoo nga atun Dios nga Makagagaum nagaari run. Magkalipay kita kag magkinasadya, kag dayawon ta tana. Ay nagabot ron anang kasal ang karniro. Anang nobya priparado ron. Ginpalambongan tana ang mapoti nga tila nga limpyo gid kag nagakidlab pa.” (Anang gostong ambalun ang tila nga dato ara iba kondi anang matarung nga mga inimoan ang mga tomoloo.)
Makon dayon ang angil kanakun, “Solata dia: Masoirti ang mga tao nga ginaimbitar sa ponsyon sa kasal ang Karniro.” Makon na pa, “Dia tana matood gid nga mga ambal ang Dios.” 10 Dayon akong lood sa anang atobangan ang angil agud simbaun tana. Piro makon ang angil kanakun, “Indi! Indi mo pagimoon dan kanakun. Ang Dios lang gid imong simbaun. Ako sorogoon ra lang ang Dios nga pario kanimo kag sa imong mga kabogto nga nagasogid ang kamatoodan parti kay Jesus.” (Ay ang kamatoodan parti kay Jesus maman ra anang ginambal kag ginsolat ang tanan nga mga propita.)
Ang Nagasakay sa Mapoti nga Kabayo
11 Nakita ko dayon nga nagabri ang langit, kag doto may kabayo nga mapoti. Ang nagasakay sa kabayo nga dato si Masasarigan kag Matood. Osto anang pagsintinsya kag pagpakigaway sa anang mga kontra. 12 Anang mga mata midyo kalayo nga nagadabdab kag doro anang korona sa anang olo. May aran nga nakasolat kanana, garing ara gid may nakaulam kon ano dato kondi tana lang gid. 13 Anang lambong nga ginasoksok gintosmog sa dogo. Ginatawag tana nga “Ambal ang Dios.” 14 Sa anang ori may nagasonod nga mga soldado nga alin sa langit. Nagasarakay sanda ra sa mga mapoti nga kabayo, kag andang lambong limpyo kag mapoti nga panaptun nga lino. 15 Nagagoa sa anang baba ang matarum nga ispada nga maman anang gamitun agud pasokoon ang tanan nga mga nasyon. Kag maging makagagaum anang pagdomara kananda. Ipakita na gid kananda nga bukun lang maistan anang kasilag kananda ang makagagaum nga Dios. 16 Sa anang lambong kag sa anang paa may nakasolat nga nagakoon, “Ari nga labaw sa tanan nga mga ari kag Ginoo nga labaw sa tanan nga mga ginoo.”
17 Pagkatapos dato nakita ko nga may angil nga nagatindug sa adlaw. Nagsinggit tana sa tanan nga mga pispis nga nagarulupad sa ibabaw. Makon na, “Dali, pagtiripon kamo tanan sa mabaul nga ponsyon ang Dios! 18 Dali kamo! Kauna nindo anang sulud ang mga ari, mga iniral, mga soldado, mga manogpangabayo, pati andang kabayo. Kauna nindo anang sulud ang tanan nga tao, oripun okon bukun, kilala okon bukun!”
19 Pagkatapos nakita ko ang sapat kag ang mga ari sa kalibotan pati andang mga soldado. Nagtiripon sanda run agud magpakigaway sa nagasakay sa mapoti nga kabayo kag sa anang mga soldado nga alin sa langit. 20 Nadakup ang sapat. Nadakup ra ang botig nga propita nga maman ang nagimo mga milagro para sa sapat nga dato. Kag paagi sa mga milagro nga dato, ginloko na ang mga tao nga may marka ang sapat kag ang mga tao nga nagasirimba sa ribolto ang sapat. Pagkatapos, sanda nga darwa ginpilak nga boi sa logar nga poros kalayo nga nagadabadaba nga asopri. 21 Andang mga soldado ginpamatay sa ispada nga nagagoa sa anang baba ang nagasakay sa mapoti nga kabayo. Kag ang mga pispis nagparagosto kaun sa mga patay nga soldado.