20
Ang 1,000 ka Toig
Pagkatapos dato, may nakita ako roman nga angil nga nagakunsad alin sa langit. May ginaawidan tana nga liabi para sa boo nga nagapaidalum sa idalum gid ang logta. Kag may kadina tana ra nga mabaul gid. Gindakup na dayon ang dragon, nga ara iba kondi ang magkal ang ona pa kag maman da ang Diablo kag si Satanas. Kag gingapos na sa sulud 1,000 ka toig. Ginolog tana ang angil sa boo nga madalum kag ginkandadoan na dayon, kag ginmarkaan na pa ang taklub agud ara may makabokas. Toladia ang ginimo kanana agud indi na run maloko ang mga tao sa iba-ibang nasyon sa sulud 1,000 ka toig. Pagkatapos 1,000 ka toig kinanglan nga bolyawan tana sa matagud lang nga tyimpo.
May nakita ako dayon nga mga trono. Ang mga nagaporongko sa mga trono nga dato gintawan awtoridad nga magukum. Kag nakita ko ra anang mga kalag ang mga tao nga ginpangotodan andang olo tungud sa andang pagpanodlo anang gintodlo ni Jesus kag anang ambal ang Dios. Dia sanda ara nagsimba sa sapat okon sa anang ribolto. Ara sanda ra nagpamarka anang marka ang sapat sa andang dai okon sa andang alima. Ginpangbanaw sanda, kag ginpadomara kaiban ni Cristo sa sulud 1,000 ka toig. Maman dia ang ona nga pagkabanaw. (Ang iba tana nga nagkarapatay ara ibanawa mintras ara pa natapos ang 1,000 ka toig.) Masoirti ang mga tao nga nakairug sa ona nga pagkabanaw. Sanda maman anang mga bata ang Dios. Ang ikarwa nga kamatayun indi makaiwan kananda. Dia sanda maging mga pari ang Dios kag ni Cristo, kag magaari kaiban ni Cristo sa sulud 1,000 ka toig.
Si Satanas Napirdi
Pagkatapos ang 1,000 ka toig, si Satanas bobolyawan sa matagud lang nga tyimpo sa anang prisoan. Magagoa tana agud lokoon ang mga nasyon sa tanan nga parti ang kalibotan, nga kon tawagun Gog kag Magog. Titiponon na sanda agud giraun anang mga pinili ang Dios. Anang matitipon nga tao maging pario ang baras sa baybay nga indi mabilang. Kag akoparun nanda ang bilog nga kalibotan. Sirkoloon nanda anang kampo ang mga tomoloo, nga maman ang siodad nga palangga ang Dios. Piro paoranan sanda ang Dios ang kalayo nga alin sa langit kag magakarapatay sanda tanan. 10 Kag si Satanas nga nagpatalang kananda ipilak sa logar nga poros kalayo kag nagadabadaba ang asopri. Maman ra dato ang logar nga ginpilakan ang sapat kag anang propita ni Satanas. Doto sanda sisilotan adlaw gabi asta sa ara kataposan.
Ang Kataposan nga Pagukum
11 Pagkatapos, may nakita ako dayon nga trono nga mabaul kag mapoti, kag may nagapongko doto. Ang langit kag ang logta gindora na kag indi run makita. 12 Nakita ko ra ang mga nagkarapatay, kilala kag bukun, nga nagatirindug sa atobangan ang trono. Ginpangbokasan dayon ang mga libro, pati ang libro nga ginlistaan ang tanan nga gintawan kaboi nga ara kataposan. Ang mga patay ginsintinsyaan sono sa andang mga inimoan nga nakasolat doto sa iba nga mga libro. 13 Naggoroa dayon ang mga patay. Miski sa dagat sanda nagkarapatay okon sa logta naggoroa andang mga kalag sa logar ang mga patay. Kag sanda tanan ginsintinsyaan sono sa andang mga inimoan. 14-15 Pagkatapos, ang kamatayun mismo kag anang ginaolian ang mga tao nga napatay ginpilak sa logar nga nagadabadaba nga kalayo. Kag ang bisan sino nga anang aran ara sa libro nga ginlistaan ang mga tao nga may kaboi nga ara kataposan ginpilak sa logar nga dato nga nagadabadaba. Maman dato ang ginatawag nga ikarwa nga kamatayun.