21
Ang Bago nga Langit kag Bago nga Logta
Pagkatapos dato nakita ko dayon ang bago nga langit kag bago nga logta, tungud nga ang dati nga langit kag dati nga logta nadora, pati ang dagat ara run da. Kag nakita ko ang balaan nga siodad, ang bago nga Jerusalem, nga nagapaidalum alin sa Dios doto sa langit. Ang logar nga dato priparado ron gid, kag anang kaalimbawa pario sa karasalun nga babai nga nakatrai run kag nagasolang-solang sa anang maging asawa. Pagkatapos may nabatian ako nga nagaambal mabaskug alin sa trono, makon, “Dadi, anang orolian ang Dios dian run sa mga tao! Magakaiban tana run kananda, kag sanda maging anang mga tao ron. Ang Dios mismo andang maging kaiban. Papaidun na andang mga loa sa andang mga mata. Ara run kamatayun, kag ara run kasubu. Ara run pagpanangis, kag ara run da kasakit, tungud nga ang dati nga mga butang nakalubas run.”
Makon ang nagapongko sa trono, “Dadi ginabago ko ron ang tanan nga mga butang!” Kag makon na kanakun, “Isolat mo akun ginaambal nga dia tungud nga dia matood kag masasarigan.” Makon na pa, “Ang tanan nga butang natoman run. Ako ang Alpha kag ang Omega, nga anang gostong ambalun, ang ginaalinan kag ang kataposan ang tanan. Kon may ginawaw, painumun ko sa toboran nga nagataw kaboi nga ara kataposan kag indi ako gid magpabayad. Ang mga nagadaug kay Satanas imoon ko nga akun mga bata kag ako maging andang Dios. Piro karadluk anang madangatan ang mga ginaadlukan nga magsonod kanakun, ang mga ara nagatoo kanakun, ang mga nagaimo maraway nga mga butang, ang mga manogpatay tao, ang mga nagaolid sa bukun andang asawa, ang mga manogbabaylan, ang mga nagasimba sa mga dios-dios, kag ang tanan nga mga botigunanang paayanan ang tanan nga dia ara iba kondi ang logar nga nagadabadaba nga kalayo nga may asopri. Maman dia ang ginatawag nga ikarwa nga kamatayun.”
Ang Bago nga Jerusalem
Karon, nagparapit kanakun ang isara sa pito ka angil nga nagbobo anang sulud anang yaong nga may pito ka kataposan nga mga sarot. Makon na, “Dali, ipakita ko kanimo ang babai nga karasalun sa Karniro.” 10 Pagkatapos gingauman ako ang Ispirito Santo kag gindara ako ang angil sa anang potokpotokan ang mataas gid nga bokid. Kag ginpakita na dayon kanakun ang Balaan nga Siodad, nga kon tawagun Jerusalem, nga nagapaidalum alin sa Dios doto sa langit. 11 Masilaw sulungun tungud sa anang gaum ang Dios, kag nagasinggat-singgat pario sa maraalun nga bato, pario sa bato nga aspi, kag nagasirang nga midyo kristal. 12 Ang siodad napalibotan ang mataas kag mabakud gid nga padir. Sa padir nga dia may dosi ka poirtaan, kag kada poirtaan ginabantayan sangka angil. Nakasolat ra doto sa mga poirtaan anang mga aran ang dosi ka tribo ang Israel. 13 May tatlo ka poirtaan sa kada kilid ang padir: tatlo sa mororan, tatlo sa bagatnan, tatlo sa amianan, kag tatlo ra sa kasalupan. 14 Anang padir ang siodad ginpatindug sa dosi ka pondasyon nga ginsolatan anang mga aran ang dosi ka apostolis ang Karniro.
15 Ang angil nga nagambal kanakun may dara nga inogsokat nga bolawan agud sokatun ang siodad pati anang mga poirtaan kag anang padir. 16 Ang siodad nga dato koadrado gid. Anang kalabug kag anang kalapad pario gid. Pagsokat na ang siodad, anang kalabug bali 2,400 ka kilomitro. Kag anang kalapad kag anang kataas pario ra anang labug. 17 Ginsokat ra ang angil ang padir, kag bali 64 ka mitros anang kataas. (Kag anang labug anang mitro nga ginagamit ang angil sa pagsokat pario ra gid sa atun mitro). 18 Ang padir nga dato bato nga aspi, kag ang siodad mismo bolawan gid nga poro kag nagasirang nga midyo kristal. 19 Anang mga bato nga pondasyon ang padir napogtak-pogtakan ang tanan nga klasi nga maraalun nga mga bato. Ang primiro nga pondasyon nga bato aspi, ang ikarwa sapiro, ang ikatlo kalsidonia, ang ikaapat ismiralda, 20 ang ikalima sardonika, ang ikaanum kornalina, ang ikapito krisolito, ang ikawalo birilo, ang ikasiam topasio, ang ikanapolo krisopraso, ang ikaonsi asinto, kag ang ikadosi amatista. 21 Pirlas anang dosi ka poirtaan, ay ang kada poirtaan ginimo sa sangka pirlas nga mabaul. Anang karsada ang siodad nga dato poros bolawan kag nagasirang nga midyo sa salamin.
22 Ara ako may nakita nga timplo sa siodad nga dato, tungud nga anang pinakatimplo doto ara iba kondi ang Ginoong Dios mismo nga Makagagaum kag ang Karniro. 23 Indi ra kinanglan sa siodad nga dato ang adlaw kag ang bolan, tungud nga anang gaum ang Dios nagataw sanag doto, kag ang Karniro maman anang pinakasolo. 24 Ang mga tao sa kalibotan malalanyagan anang solo ang siodad nga dato, kag ang mga ari sa bilog nga kalibotan magadara andang manggad doto. 25 Anang mga poirtaan ang siodad nga dato pirming bokas, indi run gid pagsiradoan ay ara run da gabi doto. 26 Ang mga masaradya kag maraalun nga mga butang ang tanan nga nasyon dadaraun sa siodad nga dato. 27 Piro indi makasulud doto ang bisan ano nga marisna sa panulung ang Dios, ang bisan sino nga nagaimo kauruyan kag ang mga botigun. Ang makakasulud lang doto ara iba kondi ang mga tao nga andang aran nakasolat sa anang libro ang Karniro, nga listaan ang mga tao nga may kaboi nga ara kataposan.