22
Ginpakita ra kanakun ang angil ang soba nga anang tobig nagataw bagong kaboi. Kag dia nagalanyag nga midyo sa kristal, kag nagaalin sa anang trono ang Dios kag ang Karniro kag nagailig sa tunga anang karsada ang siodad. Sa anang binit magtimbang ang suba may kaoy nga nagataw kaboi nga nagapamonga dosi ka bisis sa sulud sangka toig, kaisara kada bolan. Kag anang daon ginagamit nga bolong para sa tanan nga mga tao. Ara run miski ano nga ginsompa ang Dios nga makikita sa siodad nga dato. Doto anang trono ang Dios kag ang Karniro, kag anang mga sorogoon magasimba kanana. Makikita nanda run anang itsora, kag anang aran isosolat sa andang dai. Ara run gabi doto, gani indi run kinanglan ang mga solo okon anang sanag ang adlaw, ay ang Ginoong Dios maman run andang pinakasolo, kag magadomara sanda ra bilang mga ari asta kon sano.
Anang Pagbalik ni Jesus
Makon dayon ang angil kanakun, “Dia nga mga ambal matood kag masasarigan. Ang Ginoo nga anang Dios anang mga ispirito ang mga propita maman ang nagpadara anang angil agud ipakita sa anang mga sorogoon kon ano ang madali run lang nga magakaratabo.”
Makon ni Jesus, “Madali ako ron lang magabot! Masoirti ang mga tao nga nagatoman sa mga ginakoon sa solat nga dia nga magakaratabo.”
Ako, si Juan, nakabati mismo kag nakakita sa mga butang nga akun ginsolat digi. Pagkatapos nga akun makita kag mabatian dia nga mga butang, naglood ako agud magsimba sa angil nga nagpakita ang mga butang nga dia kanakun. Piro makon na kanakun, “Indi kaw magsimba kanakun. Ako sorogoon ra lang ang Dios nga pario kanimo, kag sa imong kapario nga mga propita, kag sa tanan nga nagatoman sa mga ginakoon sa libro nga dia. Ang Dios imong simbaun!” 10 Makon na kanakun, “Ayaw pagtagoa ang mga ginatagna digi sa libro nga dia, tungud nga madali run lang dia tanan magkaratabo. 11 Ang mga malain magaimo pa gid ang malain, kag ang mga marisna isip magapadayon pa gid sa andang marisna nga mga isip. Piro ang mga tao tana nga matarung kag limpyo sa panulung ang Dios dapat magpadayon sa pagimo ang mayad.”
12 Makon ni Ginoong Jesus, “Pamati kamo, indi run lang boay kag magabalik ako ron dian! Kag daraun ko akun balus sa kada isara sono sa anang mga inimoan. 13 Ako ang Alpha kag ang Omega, anang gostong ambalun, ang ona kag ang ori, okon ang ginalinan kag ang kataposan ang tanan.
14 “Masoirti ang mga nagapalimpyo sa andang mga sala, tungud nga totogotan sanda nga magsulud sa mga poirtaan ang siodad kag magkaun anang bonga ang kaoy nga nagataw kaboi. 15 Piro mabibilin sa goa ang mga maraway nga mga tao, ang mga manogbabaylan, ang mga nagaolid sa bukun andang asawa, ang mga manogpatay, ang mga nagasimba sa mga dios-dios, kag ang tanan nga botigun.
16 “Ako, si Jesus, nagsogo sa akun angil agud isogid kanimo dia nga mga butang para sa mga nagasirimba sa Dios sa iba-ibang mga logar. Ako alin sa anang lai ni David kag ako ra ang masanag nga bitoon nga karamlaganun.”
17 Nagakoon anang Ispirito ang Dios kag ang babai nga karasalun, “Dali!” Ang tanan nga nagaparamati magkoon da, “Dali!” Ang miski sino nga ginawaw kag gosto maginum magparapit kag batonon ang tobig nga nagataw bagong kaboi. Dia libri.
Ang Kataposan nga mga Ambal ni Juan
18 Ako, si Juan, nagapaandam gid sa kada isara nga nagapamati sa mga tagna digi sa libro nga dia. Ang miski sino nga magdogang sa mga tagna nga dia, dogangan ra ang Dios sa anang silot ang mga sarot nga nakasolat digi sa libro nga dia. 19 Kag ang magboin sa mga tagna sa libro nga dia, bulun ang Dios anang parti sa ginsambit digi nga bonga ang kaoy nga nagataw bagong kaboi. Kag indi tana run pagpasuludun sa Balaan nga Siodad nga nasambit ra digi sa libro nga dia.
20 Si Jesus maman ang nagapamatood sa tanan nga nakasolat digi. Makon na, “Matood ra gid nga ako madali run lang magbalik.”
Nagkoon ako ra, “Kabay pa. Ginoong Jesus, pagbalik run.”
21 Kabay pa nga kaloyan kamo ra gid nga tanan ni Ginoong Jesus.