Anang Primiro nga Solat ni
Pedro
1
Ako si Pedro nga apostol ni Jesu-Cristo. Nagapangomosta ako kanindo tanan nga mga pinili ang Dios nga nagrapta kag nagapangdayonan sa mga probinsya ang Ponto, Galacia, Capadocia, Asia kag Bitinia. Alin pa gid ang ona kilala kamo kag ginpili ang Dios. Ginpili na kamo sa katoyoan nga imoon na kamo nga anang mga bata paagi sa Ispirito Santo, agud tomanun nindo si Jesu-Cristo kag agud malimpyo kamo sa indong mga sala paagi sa anang dogo.
Kabay pa nga kaloyan kamo ra gid pirmi ang Dios nga maging mayad indong kaimtangan
May Mayad kita nga Paraaboton
3-4 Magdayaw kita sa Dios kag Tatay atun Ginoong Jesu-Cristo! Tungud sa anang mabaul nga kalooy kanatun, gintawan na kita bago nga kaboi paagi sa anang pagbanaw kay Jesu-Cristo. Maman dia ang nagataw kanatun paglaum nga dorong kaarayadan anang ginatigana ang Dios para kanatun. Ang mga butang nga dia doto sa langit, indi madora, kag pirmi nga limpyo kag masadya. Kag paagi sa indong pagtoo, ginatipigan kamo anang gaum ang Dios mintras nagaulat kamo ang kaboi nga ara kataposan nga ginatigana para kanindo sa oring mga adlaw.
Gani dapat magkalipay kamo nga mayad bisan may nagaabot dadi nga sari-sari nga mga pagtiraw. Ay ang mga pagtiraw nga dia indi ra lang boay kag dapat ra gani magabot kanindo agud tirawan indong pagtoo kon matood okon bukun. Anang kaalimbawa dia pario sa bolawan nga ginatirawan sa kalayo agud maulaman kon poro okon bukun. Piro mas importanti atun pagtoo kaysa bolawan nga nadodora. Gani kon makita ang Dios nga indong pagtoo matood gid, dayawon na kamo kag padungugan sa adlaw nga si Jesu-Cristo magabot. Bisan ara kamo kakita kanana ginaigogma nindo tana, kag nagatoo kamo kanana bisan ara nindo tana pa ra gid nakita asta dadi. Maman dan nga indi gid masaysay indong kalipay, ay tungud sa indong pagtoo nakaangkun kamo ang kalowasan.
10 Atun kalowasan nga dia nga alin sa Dios ginosisa nga mayad ang mga propita dato anay. Sanda maman ang nagtagna nga dia irigalo ang Dios kanatun. 11 Ginpaulam sanda nga lagi anang Ispirito ni Cristo nga dian kananda nga tana magaantos anay bago tana padungugan. Gani sigi anang osisa ang mga propita kon sano kag kon paiwan dia matabo. 12 Ginpaulam sanda ra ang Dios nga ang mga butang nga andang ginasogid bukun para sa andang kaarayadan kondi para kanatun. Kag dadi gani andang mga gintagna nabatian nindo ron sa mga nagasaysay ang Mayad nga Barita. Nagsogid sanda kanindo paagi sa anang gaum ang Ispirito Santo nga ginpadara kananda alin sa langit. Kag bisan gani ang mga angil gosto nga makaangup ang Mayad nga Barita nga dia nga andang ginsogid kanindo.
Magsonod Kamo Sa Dios
13 Gani maging priparado kamo pirmi sa pagimo anang kabubutun ang Dios, kag magsarig kamo nga ara gid nagadoda nga mababaton nindo ang mga ginpangako kanindo kon magabot ron si Jesu-Cristo. 14 Sonodon nindo anang kabubutun ang Dios, kag indi kamo magpadara-dara sa mga malain nga mga andum nga nagdominar kanindo ang ara kamo pa kakilala sa Dios. 15 Matarung ang Dios nga nagtawag kanindo, gani dapat magpakamatarung kamo ra. 16 Ay makon ang Dios sa Kasolatan, “Magpakamatarung kamo, ay ako matarung.”
17 Ara pinalabi ang Dios. Nagaukum tana sa tanan nga tao sono sa andang inimoan. Gani kon ginatawag nindo tana nga Tatay kon nagapangamoyo kamo kanana, taodon nindo tana nga mayad mintras digi kamo nagadayon sa kalibotan. 18 Naulaman nindo ra kon ano anang ginbayad agud matobos kamo sa indong kaboi nga ara polos nga indong ginsobli sa indong mga kaolang-olangan. Ang gintobos kanindo bukun mga butang nga nadodora, pario sa bolawan okon pilak, 19 kondi anang maal nga dogo mismo ni Cristo. Anang kaalimbawa Karniro nga ara gid dipirinsya nga ginalad sa Dios. 20 Ara pa naimo ang kalibotan ginpili run nga lagi ang Dios si Cristo nga maging atun Manlolowas. Piro para kanindo, dadi lang sa oring mga adlaw nga dia ginpakilala tana ang Dios. 21 Kag paagi kay Cristo nagatoo kamo sa Dios nga nagbanaw kag nagpadungug kanana. Gani indong pagtoo doto ron sa Dios kag nagasarig kamo kanana nga kamo banawon na ra kag padungugan.
22 Kag tungud nga kamo nagasonod ron sa kamatoodan, limpyo kamo ron sa indong mga sala. Gani may matood kamo ron nga pagigogma sa indong kapario nga mga tomoloo. Kabay pa nga magirigogmaan kamo ang tuduk gid sa indong tagiposoon, 23 ay kamo ginoman run bata. Kag dia nga pagkabata bukun paagi sa indong mga ginikanan nga may kamatayun kondi paagi sa anang ambal ang Dios nga nagataw kaboi kag ara kataposan. 24 Kabay makon ang Kasolatan,
“Anang kaboi ang tanan nga tao midyo lang sa ilamonon,
Kag andang pagkabantog midyo ra lang sa anang bolak ang ilamonon.
Ang ilamonon nalalayung kag anang bolak napoporak,
25 Piro anang ambal tana ang Ginoo ara kataposan.”
Kag dia ara iba kondi ang Mayad nga Barita nga ginwali kanindo.