2
Tungud nga kamo may bago ron nga kaboi bayai nindo ron ang tanan nga klasi nga kalainan. Indi kamo ron magpanloko okon magpakono-kono. Indi kamo ron magiringgitan okon magambal malain kontra sa indong kapario. Pario sa lapsag nga nagaandum anang gatas anang nanay, anduma nindo ang gatas nga ispiritoanun nga ara gid simbog agud magtobo kamo kag malowas. Ay naulaman nindo ron nga ang Ginoo mayad.
Magparapit kamo sa Ginoo nga nagataw kaboi nga ara kataposan. Tana ang pinakabato nga ara pagbatona ang mga tao ay ara kono kointa, piro tana gali anang ginpili ang Dios kag maraalun sa anang panulung. Kamo nga nakabaton ang bago nga kaboi pario ra sa mga bato nga ginagamit ang Dios sa pagpatindug anang balay. Gani bilang mga pari nga ginpili ang Dios, magalad kamo kanana ang mga alad nga ispiritoanun nga makataw kalipay sa Dios tungud nga ginaalad paagi kay Jesu-Cristo. Ay makon ang Dios sa Kasolatan,
“May ginpili ako nga magaari sa Sion.
Anang kaalimbawa midyo sa bato nga
maraalun nga akun ginimo nga pondasyon.
Ang nagatoo kanana indi gid magnusul.”
Gani kamo nga nagatoo padungugan ang Dios. Piro sa mga tao nga ara nagatoo natoman ang Kasolatan nga nagakoon,
“Ang bato nga ginsikway ang mga manogimo ang balay
Maman ang naging Bato nga pinakaimportanti.”
May doto pa gid sa Kasolatan nga nagakoon,
“Maman dia ang Bato nga nagapasandad sa mga tao,
Kag nagapadusmu kananda.”
Nakasandad sanda ay indi sanda magpati sa anang ambal ang Dios. Maman dia anang kabubutun ang Dios para kananda.
Piro kamo tana pinili nga mga tao, anang mga pinakapari ang Ari. Anang mga sinakupan kamo ang Dios. Kag ginpili na kamo agud ibantala nindo anang mga inimoan nga makatiringala. Tana ang nagtawag kanindo alin sa kaboi nga madulum kag gindara na kamo sa anang makatiringala nga kasanag. 10 Ang ona bukun kamo anang mga sinakupan ang Dios, piro dadi kanana kamo ron. Ang ona ara kamo kaulam kon paiwan anang kalooy ang Dios, piro dadi naikspirinsyaan nindo ron.
11 Mga pinalangga, ang kalibotan nga dia bukun indong matood nga iristaran. Midyo mga istrangiro kamo lang digi. Gani nagapakitloy ako kanindo nga bayaan nindo ron ang mga malain nga mga andum indong mga lawas nga nagakontra sa indong ispirito. 12 Ipakita nindo pirmi sa mga tao nga ara pagtoo sa Dios nga mayad indong pagginawi. Tungud nga kon nagakoon sanda dadi nga kamo nagaimo malain, makikita nanda sa ori nga mayad gali indong ginaimo, kag dayawon nanda ang Dios pagabot ang adlaw nga tana magabot ron.
Magpasakup Kamo sa mga Manogdomara ang Banwa
13 Tungud sa Ginoo, magpasakup kamo sa tanan nga tao nga may awtoridad sa banwa, maging sa Impirador nga maman ang may pinakamataas nga awtoridad, 14 okon sa mga gobirnador nga maman anang gintawan gaum nga magsilot sa mga nagaimo ang malain kag magpadungug sa mga nagaimo ang mayad. 15 Ay maman dia anang gosto ang Dios, agud kon kamo magimo mayad ara ambalun ang mga tao nga kabos-kabos nga ara pa kaintindi ang kamatoodan. 16 Libri kamo ron, piro dia ara nagakaologan nga libri kamo ron nga magimo ang malain. Kondi magpangaboi kamo bilang anang mga oripun ang Dios. 17 Taoda nindo ang tanan nga tao, kag igogmaun nindo indong mga kabogto kay Cristo. Magkaboi kamo nga may kaadluk sa Dios, kag taodon nindo ang Impirador.
Si Cristo Indong Dapat Sonodon
18 Kamo nga mga oripun, sa indong kaadluk sa Dios, sonodon nindo indong mga agalun, kag bukun lang ang mga mabuut kondi pati ang mga mapintas. 19 Ay kaloyan kamo ra gid ang Dios kon gosto nindo magimo anang gosto kag maman dan nga ginaagoanta nindo ang mga pagantos bisan ara kamo sala. 20 Piro kon kamo magkasala kag silotan tungud sa indong sala, ta dayawon kamo bala ang Dios kon ginagoanta nindo ang silot nga dan? Natoral indi! Piro kon kamo silotan bisan mayad indong ginimo kag agoantaun nindo, kaloyan kamo ra gid ang Dios. 21 Anang pagantos ni Cristo para kanatun naging alimbawa nga dapat ta sonodon. Kag maman dia ang katoyoan kon basi gintawag kita, agud sonodon ta anang kaboi ni Cristo. 22 Ara tana gid nagkasala, kag ara gid nagbotig. 23 Gininsolto tana, piro ara tana gid magbalus insolto. Ginsilotan tana, piro ara tana gid magpamaug. Nagsarig tana lang sa Dios nga maman ang nagaukum ang osto. 24 Si Cristo mismo ang nagako atun mga sala ang tana ginlansang sa kros agud indi kita run magkasala kondi magkaboi kita ang matadlung sa anang panulung. Tungud sa anang mga igad ginayad na kita. 25 Ang ona pario kita sa mga karniro nga nagtaralang, piro dadi nakabalik kita run sa Ginoo nga atun Pastor kag Manogbantay atun mga kalag.