3
Ang Magasawa
Kamo nga mga babai nga may asawa, magpasakup kamo sa indong asawa, agud nga kon indong asawa ara nagapati sa anang ambal ang Dios, madadara nindo sanda sa Ginoo paagi sa indong mayad nga ogali bisan indi kamo ron magambal, ay makikita nanda nga nagataod kamo sa Dios kag indong ogali ara kasawayan. Kon gosto nindo nga maging masadya, bukun ang pagkopyor indong book nga ginabutangan ang mga maraalun nga alaas okon pagsoksok ang maralun nga lambong indong palabiun, kondi indong imoon tana, pasadyaun nindo ang sa sulud, ang mayad nga ogali nga ara gid nagaoman. Maging malolo kamo kag mabuut. Dan maman tana ang maraalun sa anang panulung ang Dios. Toladan anang ginimo ang ona ang mga babai nga nagtoo kag nagsarig sa Dios. Nagpasadya sanda paagi sa andang pagpasakup sa andang asawa. Pario bala kay Sara, gintoman na si Abraham kag ginbilang na tana nga anang agalun. Kamo bilang anang mga bata ni Sara kon mayad ra indong ginaimo kag ara kamo ginaadluki sa bisan ano.
Kamo ra tana nga mga lalaki, dapat nindo nga tratarun indong asawa sono sa indong naulaman nga nagabagay bilang kristiano. Taodon nindo sanda bilang mga babai nga mas maroya kaysa kanatun. Ay gintawan sanda ra ang Dios kaboi nga ara kataposan pario kanatun. Kon indi nindo pagimoon dia, indong mga pangamoyo indi pagsabatun ang Dios.
Magirigogmaan Kamo nga Tanan
Karon, dagi akun bilin kanindo nga tanan: dapat magparario kamo sa indong ginaisip kag sa indong baratyagun. Magirigogmaan kamo bilang magkarabogto. Magmalolo kamo kag magpaubus sa isara kag isara. Indi nindo pagbalusan malain ang nagaimo malain kanindo, kag indi kamo ra magbalus insolto sa nagainsolto kanindo. Indong imoon tana, ipangamoyo nindo nga kaloyan sanda ra ang Dios. Ay ginpili kamo ang Dios agud imoon nindo dia, kag agud kaloyan kamo ra. 10 Kabay nagakoon ang Kasolatan,
“Ang bisan sino nga naliag ang malipayun kag mayad nga kaboi
dapat indi magambal ang malain kag indi magbinotig.
11 Dapat bayaan na ang malain, kag magimo ang mayad.
Kinanglan ra nga imoratan na nga maging mayad pirmi anang pagpakigkaiban sa iba.
12 Ay ang mga tao nga mayad ginabantayan ang Ginoo
kag ginasabat na andang mga pangamoyo.
Piro nasisilag tana sa mga tao nga nagaimo ang malain.”
13 Sino ang maiwan kanindo kon ang mayad lang gid pirmi indong imoon. 14 Piro kon ingaboton kamo ra gid tungud sa indong ginimo nga mayad, masoirti kamo. Indi kamo magkaadluk okon magsari palibug kon ano andang imoon kanindo. 15 Dumdumun nindo pirmi nga si Cristo maman ang dapat nindo nga taodon kag sonodon. Kag maging priparado kamo pirmi sa pagpasanag sa bisan kino nga magpamangkot kanindo parti sa indong pagtoo kanana. 16 Sabatun nindo sanda sa malolo nga paagi kag may pagtaod. Sigoroon nindo nga limpyo pirmi indong konsinsya, agud mauya ang mga tao nga nagapakalain sa indong mayad nga inimoan bilang mga somolonod ni Cristo. 17 Mas mayad pa nga magantos kamo tungud sa indong ginaimo nga mayad, kon maman da gid anang kabubutun ang Dios, kaysa magantos kamo tungud nga nakaimo kamo ang malain. 18 Ay si Cristo gani ginpatay bisan ara tana nakaimo malain. Kag kaisara tana lang gid napatay agud mapatawad atun mga sala. Tana nga ara sala ginpatay para kanatun nga mga makasasala agud madara na kita sa Dios. Ginpatay tana matood sa anang lawasnun nga kaimtangan, piro ginboi tana ruman sa ispiritoanun nga kaimtangan. 19-20 Kag sa ispiritoanun nga kaimtangan nagayan tana bisan sa mga ispirito ang mga tao nga napriso, nga ara nagsonod sa Dios sa tyimpo ni Noe, kag may ginbarita tana kananda. Ang ona nagulat nga mayad ang Dios nga sanda magtoo kanana mintras ginaimo ni Noe ang arka. Piro walo lang gid ka tao ang nagtoo kag nakasulud sa arka kag nalowas sa tobig. 21 Ang tobig nga dato anang kaalimbawa ang pagbunyag kanatun. Kag ang bunyag nga dato maman ang nagalowas kanatun paagi sa anang pagkabanaw ni Jesu-Cristo sa mga minatay. Bukun dato pagogas ang mga boring sa atun lawas, kondi nagapangako kita sa Dios nga indi kita run magimo ang mga butang nga naulaman ta nga indi na gosto. 22 Si Jesu-Cristo dadi doto ron sa langit, sa too ang Dios, kag ginpaidalum kanana ang mga angil nga may awtoridad kag gaum.