4
Bagong Kaboi
Tungud nga si Cristo nagantos sa kaboi nga dia, dapat priparado kamo ra nga magantos. Ay ang tao nga nagantos ara run nagapakasala. Ara tana run nagasonod sa anang duna nga malain mintras boi tana digi sa kalibotan, kondi nagasonod tana sa anang kabubutun ang Dios. Gani indi kamo ron magimo ang mga butang nga indong ginimo ang ona, ang mga butang nga gosto nga imoon ang mga tao nga ara nagakilala sa Dios. Dato anay nagpagosto kamo sa marimo nga pagpangaboi kag sa indong marisna nga mga andum. Mga manogpalingin kamo. Nagtiripon kamo pirmi agud magpalingin kag magimo ang mga makauruya nga mga butang. Kag sa indong pagsirimba sa indong mga dios-dios kon ano-ano pa indong ginimo nga malain. Piro dadi ang mga tao nga ara nakakilala sa Dios natitingala kanindo kon basi ara kamo ron nagairug kananda sa pabasta-basta nga kaboi. Maman dan nga nagaambal sanda ang marimo kontra kanindo. Piro sarabatun nanda sa Dios ang mga butang nga dan nga andang ginaimo. Ay priparado tana nga magukum sa tanan nga tao, boi man okon patay run. Maman dia ang kabangdanan kon basi ginwali ang Mayad nga Barita parti kay Cristo sa mga tao nga patay run, agud nga bisan patay sanda run ay maman anang sintinsya ang Dios sa tanan nga tao, maboboi sanda pa ra gid sa ispirito pario sa Dios.
Gamitun Nindo ang Abilidad nga Gintaw ang Dios
Madali run lang anang kataposan ang kalibotan. Gani pugungan nindo indong kaogalingun agud indi kamo magdasodaso sa pagimo ang bukun tama, kag agud ara sablag indong pagpangamoyo. Kag labi sa tanan magirigogmaan kamo ang tuduk sa indong tagiposoon. Ay kon ikaw may pagigogma sa imong kapario, makapapatawad kaw pa ra gid kanana bisan doro anang naimo nga sala. Magaramomaan kamo sa isara kag isara nga ara moromoro. 10 Kada isara kanatun gintawan ang Dios abilidad. Kinanglan nga dia nga mga abilidad gamitun ta para sa kaarayadan ang isara kag isara bilang mga mayad nga administrador sa anang mga kalooy nga dia ang Dios. 11 Ang gintawan abilidad sa pagwali dapat magwali anang ambal ang Dios. Kag ang gintawan abilidad sa pagbolig sa iba, dapat magbolig sono sa anang masarangan nga gintaw kanana ang Dios, agud madayaw ang Dios sa tanan nga indong ginaimo paagi kay Jesu-Cristo. Gamanan tana kag darayawon asta kon sano.
Ang Pagantos Bilang Kristiano
12 Mga inigogma, indi kamo magkatingala sa maburugat nga mga pagtiraw nga indong ginaagian. Kon ginatirawan indong pagtoo indi kamo magisip kon ano ron ang natatabo kanindo. 13 Indong imoon tana, magkalipay kamo tungud nga naging kaiban kamo ron da sa anang mga pagantos ni Cristo. Kag malobos ron gid indong kalipay kon ipakita na run anang gaum sa tanan. 14 Gani kon ginapakauyan kamo tungud nga kamo anang mga somolonod ni Cristo, masoirti kamo ay dian kanindo ang makagagaum nga Ispirito, anang Ispirito ang Dios. 15 Kabay pa nga indi matabo nga kamo silotan tungud nga nakapatay kamo tao, okon nagpanakaw, okon nagimo ang malain, okon tungud sa indong pagpasilabut sa anang ginaimo ang iba. 16 Piro kon kamo silotan tungud nga kamo Kristiano indi kamo dapat mauya, kondi magpasalamat kamo pa gani sa Dios tungud nga ginatawag kamo nga Kristiano.
17 Ay nagabot ron ang oras nga ang Dios magaompisa run sintinsya sa anang mga bata. Kag kon dia ompisaan na kanatun nga anang mga bata, ano kabay anang maabotan ang ara nagasonod sa anang Mayad nga Barita ang Dios?
18 Pario anang koon ang Kasolatan,
“Kon ang mga tao nga matarung aros indi gani malowas,
ta ano kabay ang matatabo sa mga tao nga makasasala kag ara nagakilala sa Dios?”
19 Gani kamo nga nagaantos dadi tungud nga maman dan anang kabubutun ang Dios para kanindo, magpadayon kamo sa pagimo ang mayad. Itogyan nindo indong kaogalingun sa Dios nga nagimo kanindo, tungud nga indi na kamo ra gid pagpabayanan.