5
Mga Bilin sa mga Ginasarigan nga Magdomara sa mga Tomoloo kag sa mga Bataun pa
Kamo nga mga manogdomara ang mga tomoloo may iambal ako kanindo. Bilang isara ra sa mga manogdomara ang mga tomoloo kag tungud nga nakita ko mismo ang pagsilot kay Cristo, kag makairug ako ra sa anang gaum kag dungug kon magabot tana, nagapakitloy ako kanindo nga tatapun nindo gid nga mayad anang mga tao ang Dios nga dian kanindo. Andang kaalimbawa mga karniro kag kamo maman ang manogbantay kananda. Dapat sa indong buut gid indong pagtatap kananda ay toladan anang gosto ang Dios, bukun nga napipiritan kamo lang okon tungud nga may pakinabang kamo nga ginapaabot kondi tungud nga gosto nindo gid nga makabolig kananda. Indi kamo magpakaari-ari sa mga tomoloo nga gintogyan kanindo agud indong tatapun, kondi maging waran kamo kananda. Kag sa anang pagabot ni Cristo nga Pinakapono nga Manogbantay, mababaton nindo ang balus nga masadya gid kag indi madora asta kon sano.
Kag kamo nga mga bataun pa, magpasakup kamo sa mga malam. Magpaubus kamo tanan kag magsirbi sa isara kag isara, ay nagakoon ang Kasolatan, “Ginakontra ang Dios ang bogalun piro ginakaloyan na ang mapainubusun.” Gani magpasakup kamo sa anang gaum ang Dios, kag magaabot ang adlaw nga padungugan na kamo. Itogyan nindo kanana indong mga paralibugan ay ginadumdum na kamo pirmi.
Indi kamo magpakalingat, kondi magbantay kamo pirmi tungud nga indong kontra nga si Satanas nagalibot-libot kanindo pario sa lion nga nagangurub kag nagapangita anang turukubun. Papaguna nindo indong pagtoo sa Dios kag batoki nindo si Satanas. Kag dumdumun nindo nga bukun kamo lang ang nagaantos ang mga kalisud kondi pati ang tanan nga mga tomoloo sa bilog nga kalibotan. Ang mga pagantos nga dapat makomplito ginaagian nanda ra. 10 Matagud lang nga tyimpo indong pagantos. Pagkatapos dan ang Dios mismo maman ang magabolig kanindo agud ara run kolang sa indong kaboi, kag tana ang magapapagun kag magapabaskug kanindo. Ay tana ang ginaalinan ang tanan nga nagabolig kanatun, kag ginpili na kamo agud makairug kamo sa anang ara kataposan nga gaum kag dungug paagi sa indong pagpakigdapun kay Cristo. 11 Dayawon tana ay anang gaum ara gid kataposan. Amin.
Pangamosta
12 Ginsolat ko ang matagud nga dia nga solat sa bolig ni Silvano. Kabogto ta tana kay Cristo, kag masarigan gid. Kabay pa nga paagi sa solat nga dia napabaskug ko kamo kag napamatodan ko kon ano gid anang kalooy ang Dios kanatun. Kag sa anang kalooy magpabilin kamo.
13 Ang mga tomoloo sa Dios sa Babilonia nagapangomosta kanindo. Sanda pario ra kanindo nga ginpili ang Dios nga maging anang mga bata. Si Marcos nga akun ginakabig nga pario gid akun bata nagapangomosta ra kanindo. 14 Magkaramostaan kamo nga may Kristoanun nga pagigogma.
Kabay pa nga mayad ra gid indong kaimtangan dian, tanan kamo nga kay Cristo.