17
Iquenquetsatacotiri vavironiasati, irashinoncaajeitanaquea, coajica.
Impoiji ipocashitaquena aparoni nampirentsi, sacotirori pajoqui. Icantaquena:
—Caatanaque aca: nonijayempiro jaoca incanterori Tasorentsi ora antajeitiriri shirampari, savicatsiri enipeequi, jero nijateenipeequi. Iroasanquetayero. Yantajeitaquero ivincatsaritepee itsipapee atiri. Oamejeitaqueri maaroni atiri yantapinitiro caari yai.
Impoiji yaanaquena anta caaraiteriqui, otimi anta onijaquenari Ishire Tasorentsi. Noneaquero tsinane, oquijacotacari covencatatsiri, quitioncatatsiri: otimi 7 iito, jero itseequi 10. Isatoncaayetaca ivatsapeequi: ocantimatiri Tasorentsi isatoncaaro. Oquitsaatacaro tsinane quiraanirori aisati quitioncari. Oaneencayetacaro oro, jero mapi shipaquireatsiri aisati quitamaroquiri. Ajiriquiro otsotane, yovetsiqueetiri oro; ojaacaro caari cameetsayetatsi, oshiacaventiro antacaajeitiri atiri iquemisantashitaro yovetsicane atiri aisati oamejeitiri imayempitanti. Osatoncaataca ovancainaqui: ainiro oshiacantayetaqueeri, iro cantaincha tequera onconijatasanote. Ocanti: “Antearo oni Vavironia, irootaque oamejeitirori tsinane antayetiri caari ai. Irootaque oamejeitiriri oshequi atiri iquemisantashitaro yovetsicashiyetari”. Impoiji niotaquero oshinquitaca tsinane. Iro oshinquitacari irirajani quemisantaveitariniri Jesoshi oajeitaqueri. Oshequi noanaquero cavaco, namenasanotaquero, sorererere. Iro cantaincha isampitana inampire Tasorentsi:
—¿Paitaquea poantarori cavaco? Noncamantempiro caari piotitiro, aisati noncamantempi caari piotitiri yora covencatatsiri oquijacotacari. Itimaveitani yoranqui, te aneeriji meeca, itimi meeca omoroqui tsompoina, jatatsiri antoo. Coajica iraajeri aisati Tasorentsi, intiancanteariri Sharincaveniqui: anta incantaitatiyempani irashinoncayea. Itimaveitani, ipeaca, intimaje aisati; ariorica irineajeitavaqueri tseencajeitatsineri, iroajeitavaqueri cavaco. Peerani, iroaquerani yovetsiquiro Tasorentsi quipatsi, isanquenatiro ivajiropee maaroni jatatsineri inquitequi, iro cantaincha te irisanquenateroji ivajiropee yora tseencantatsiri. Pinquenqueshiretasanotero oca noshiacantempiri piotantearori: ora iitopee caratatsiri 7 oshiacaventiro 7 toncaaripee osaviquinta tsinane. 10 Aisati oshiacaventiri 7 pincatsaripee. Icamanaque apapacoroni, itimi meeca aparo, coajica intime yora caratapaintsineri. Eiro osamanititsi impincatsariventante yora caratapaintsineri. 11 Yora covencatatsiri, iriotaque aparoni pincatsariveitachaniri nocantaquempiri: “Icamaque”. Iro cantaincha intinaanaje aisati, impincatsariventantaje aisati, impoiji irijate Sharincaveniqui. 12 Aisati ora 10 itseequi pineajeitaqueri: oshiacantiri itsipapee pincatsarijeitatsine coajica. Incarajeiteri covencatatsiri, impincatsarijeivetanaquea, eiro osamanititsi impincatsariventante. 13 Inquempetavacaajeitea pincatsaripee, incantajeiteri covencatatsiri: “Nompincatsajeitempi avirori, nantajeitempiro paitarica pincoacaajeitenari”. 14 Impoiji inquisajeiteri Ovishatatsiri, aisati oijajeitiriri: irimanajeiveteari, incoajeivetea intsoncajeiterime. Iro cantaincha impiajeiteari Ovishatatsiri, intsoncajeiteri irinti. Tempa iriotaque anaacojeitiriri pincatsajeitatsiri, ipincatsaritasanoti; iriotaque anaacojeitiriri maaroni savicacantantatsiri, maaroni. Icoyeajeitaqueri maaroni quemisantajeitiriri, ipashinitacaajeitajiri, ari quiso yoajeitanajiri iriori, maaroni.
15 Aisati icantaquena nampirentsi:
—Aisati pineaquero enipee aisati nijatenipee osavicantari tsinane. Oshiacantaqueri iriori maaroni atiripee savicajeitatsiri jaocaricapee, jaocarica ocantayetari irineanepee, maaroni. 16 Aisati itseequipee oshiacantaqueri atiripee quisajeitaquerori tsinane: ora antapinitiriri caari ai. Aisati inquempejeiteri yora covencatatsiri, inquisaquero iriori. Iroashinoncayero, irisapoquero, iroyearo ovatsa, intayero. 17 Irio Tasorentsi quenqueshiretacayerineri inquisajeitero, irimatantearori icoiri iriori. Incantajeite: “Tsame ampincatsajeiteri yora covencatatsiri quitioncatatsiri, anteneri paitapeerica incoacaajeiteeri”. Aitaque incantajeiterori oca omoncaratanteari icantiri Tasorentsi iriori. 18 Oca tsinane pineaqueri oshiacantajeitaqueri maaroni savicajeitatsiri nampitsiquinta: yora anaacojeitiriri itsipapee atiri ipincatsariti.