18
Intime oshequi iraacojeiterine vavironiasati.
Impoiji noneavaqueri ipocapaaque itsipa inampire Tasorentsi, iponeanaca inquitequi. Oshequi ipincatsaritapaaque, ishipaquireapaaque, iquitaitetasanotapaaquero quipatsi, yatsioquintapaaquena. Antearojenca icajemapaaque:
—Tsoncajeitaca ini maaroni savicajeiveitachaniri Vavironiaqui; oshequi inajeiveitani, oshequi ipincatsariveitani, meeca ipoyereajeitaca. Irio timapaajantsiri camaaripee inampiniqui, mamaroniro, tsivaniniro, maaroni. Iquempejeitacaro tsinane, antapinitiriniri caari ai. Te oncameetsaveiteani osavique, aisati oamejeitaqueri maaroni itsipapee atiri iquempejeitantacarori iriori. Yantajeitaqueroni pincatsaripee; oshequi yaarantaque yora pimantirori ovetsicane, caari cameetsayetatsi.
Impoiji noquemaqueri Tasorentsi anta jenoqui, icanti:
—Pisoquijajeitanaje, quemisantajeitanari: piquempetarocari, pantirocari avirori caari cameetsayetatsi antiri iroori. Picarajeitirocari, noasanquetaajeiticari. Oshequi catsini antapinitiro caari cameetsatatsi. Eiro nopeacotarotsi antayetaqueri. Peerani oshequi oashinoncaajeitaqueri itsipapee, meeca pimpiajeitearo, aiquero pijatatiye poashinoncaasanojeitero. Te oncameetsateji antajeitaqueri. Peerani oshequi oshemetaqueni aisati oshequi antashiyetacari shiramparipee; meeca aisati onquempetea, oshequi pineacatsitacayearo aisati oshequi poashiretacayearo. Oquenqueshirevetaca: “Narotaque pincatsaro, te naro camajimentaaro, eiro noashiretatsi”. Nomapocaquero noashinoncaasanotaquero; oneaqueri oshaninca incamajeite, iraacojeiteari, onquemero otashe; ontsonquero paamari. Tempa narotaque pivincatsarite, tempa naro Tasorentsi. Ainiro noshintsinca noasanquetantearori.
Yora pincatsaripee antayetirori aisati antavintsayetirori irineajeitero ontaayea, irineero oyachaare; impoiji iriraacojeitero, iroashiretacotearo. 10 Areji incatiajeitanaque; intsaroajeitanaque, iraamaaquea iroashinoncaajeiteri Tasorentsi iriori. Incantajeite:
—Oo, vavironiasati, pashinoncaajeitacave. Antearo onaveitani pinampi, oshequi picarajeiveitani savicajeiveitachaniri. Imapocaquempi Tasorentsi, itsoncajeitaquempi, maaroni.
11 Ari iriraacojeitaquempi pimantajeitatsiri, iroashiretacojeitaquempi. Peerani oshequi pamanantajeiveitaroni paitapeerica ipayeveitimpiniri, iro cantaincha eiro meeca pamanantajitsi aisati. 12 Tecatsi incantea impimantempiro oro, perata, shipaquireatsiri mapi, quitamaroquiri mapi, tsivitamaori, quitioncaniromaori, quiripemaori, quiraamaori, inchato casancacotari, itseequi quitamarotseequiri isheronqueetiri, pinatachari inchato yovetsiqueetiri, ashiroyetatsiri, pinatachari mapi, 13 pochapaneri, conoavanetachari yoari, casancapatsari, casancajayetatsiri, ovaja, quejitsi, tirico, ovane tirico, vaca, ovisha, cavayo, shiacomentotsi, atiri; queario, ipimantaniroyetiri atiri. 14 Incante:
—Eiro poajarotsi aisati chochoqui pinintaveitaniri; eiro otimimotajimpitsi aisati pivaararopee aisati poanencayetajeari: ontsoncaquea coajicani, poyere.
15 Yora pimantapiniveitaroniri maaroni oca vaararontsi yaantapiniveitariniri oshequi quireequi; iro cantaincha meeca incatiajeitanaque arejiqui, intsaroajeitanaque, iraamayea aisati iroashinoncaajeiteri Tasorentsi iriori. Iriraanaquea aisati irishencatanaquea, jii, jii, jii. Incante:
16 —Oo, vavironiasati, pashinoncaacave. Antearo onaveitani pinampi, oshequi picaraveitani savicajeiveitachaniri. Piquitsaajeiveitaroni tsivitamaori, quitioncaniromaori, aisati quiraamaori, poanencajeiveitaroni oro, mapi shipaquireatsiri, jero aisati quitamaroquiri mapi. 17 Meeca imapocaquempi Tasorentsi, itsonquitaquempiro maaroni, poyere.
Aisati maaroni marinero aisati ashiyetarori pitotsi aapinitirori vaararontsi icatiacojeitaca ivitoqui, arejiqui. 18 Paricoti yamenacojeitaquero oyachaare, povaa, irosati iraajeitantanaca. Icantajeiti:
—Oo, ocameetsaveitani nampitsinta, te ontimeniji quempetearoneri.
19 Oshequi yoashirejeitanaca, irosati itijainatantaca quipatsi iitoqui. Oshequi iraacojeitacaro aisati yoashiretacotacaro, icajemajeitanaque:
—Oo, pashinoncaajeitacave vavironiasati, antearo onaveitani pinampini, oshequi picarajeiveitani. Oshequi ojatapinitini antearo pitotsi anta, ipimantiro ashitarori oshequi ovaararontsi, yaantariri oshequi quirequi. Iro cantaincha omapocanaca otsoncanaca pinampi, maaroni.
Inquimoshirejeitanaque quemisantajeitatsiri.
20 Impoiji noquemaque icanteeti:
—Pinquimoshirejeitanaque, maaroni inquitesati: quemisantajeitatsiri, itiancanenipee Quirishito, camantantaveitachaniri, maaroni. Peerani oshequi oashinoncaajeitaquempi, irootaque ipiatacoventantaquempiri Tasorentsi.
21 Impoiji noneaqueri inampire Tasorentsi, shintsitasanotatsiri. Yaaquero antearo mapi, ipishoncaquero antearojaqui incajare, pocn. Icanti:
—Noviincaquero mapi, opeasanotaca; tecatsi neajeroneri aisati. Aisati inquempeyeetajero Vavironia, intsonqueetajero iroori, poyere; tecatsi neajeroneri aisati. 22 Ainiro aquemapinivetari meeca javioquivetachari, pampoyeajeivetachari, shiovivetachari, voorerovetachari; iro cantaincha coajica tecatsi quemajerine. Ainiro inaveta meeca vetsicayevetarori paitapeerica, iro cantaincha coajica eiro itimajitsi. Ainiro aquemaqueri meeca tononquirori yoyeetari, tonon, tonon, tonon; iro cantaincha coajica tecatsi quemajerine. 23 Eiro otsiotajatsi aisati itsiomento; eiro itimajitsi aisati aajantsine ijina. Peerani iotacojeitaqueri yora pimantayetatsiri anta Vavironiaqui, oshequi ivioncaqueri iirequite. Yora savicajeitatsiri yamatavijeitaqueri itsipapee atiri, 24 aisati yoacantajeitaqueri maaroni quenquetsatacotiriniri Tasorentsi, aisati maaroni quemisantatsiniri; irootaque impoyereantajeiteariri Tasorentsi maaroni vavironiasati.