19
Impoiji noquemajeitaqueri oshequi catsini inquitesati, antearojenca ipampoyeajeiti:
Irove, icameetsatasanotaque Tasorentsi: iriotaque oavisacojeiteeri.
Tsame ampincatsatasanojeiteri, tempa itasorentsitasanotaque.
Ocameetsataque yoasanquetaquero antapinitiriri caari ai, iotaquero yantayetiri, tecatsi incomitea.
Oshequi oamejeitaqueri itsipapee atiri yantiro caari yai, irootaque yoasanquetantacarori; tempa oneashiitetacarove.
Aisati oshequi oashinoncaajeitaqueri quemisantajeitiriri, irootaque ipiatacoventantacariri.
Impoiji yapiijeitajiro:
—Icameetsataque Tasorentsi. Otaasanotaca, oncantaitatiyempani oncatiajencatanaque cachaa, eiro opeatsi.
Ari isavicaque Tasorentsi anta ivincatsarimentoqui. Itiyeroashijeitacari yora 24 savicacaantatsiri aisati yora apitesati virantsi, oshequi ipincatsajeitaqueri. Icantajeiti:
—Aitaque ancantajeiteari ampincatsajeiteri Tasorentsi, tempa icameetsataque.
Impoiji itimi pashini inquitesati, itimi quempeji Tasorentsi, icanti iriori:
Pineacameetsajeiteri Atasorentsite, maaroni antaveejeitiniriri,
aisati maaroni pincatsajeitiriri.
Pincatsaripee, pineacameetsajeiteri;
caari pincatsarivetacha, pineacameetsajeiteri avirori.
Impoiji noquemajeitaqueri oshequi catsini jenoquisati, antearojenca ineanajeiti, iquempejeitacaro oshequi ovarijare antearojatatsiri aisati iquempejeitacaro antearo itirei. Icantajeiti:
Icameetsataque Tasorentsi: ipincatsariventajeitaquee Avincatsarite, oshequi ishintsinca.
Tsame aveshireimentajeiteari, anquimoshireimentajeiteari maaroni.
Tsame ampincatsajeiteri maaroni.
Meeca omoncarataca irayero Ovisha ijina; vetsicaca ijinatsori.
Ishinetaquero oquitsaataro quiripemaori, cameetsatasanotatsiri, quitamarotasanotatsiri; te ompitsitimateji.
Ora quiripemaori oshiacantaquero cameetsayetatsiri yantajeitaqueri quemisantajeitatsiri.
Impoiji icantaquena nampirentsi:
—Jero oca pisanquenateri: “Irotaintsi iraye Ovisha ijina, aisati inquimoshireventearo, aisati icajemajeitiri oshequi atiri iroimojeiteari. Inquimoshiretasanojeitaque maaroni icajemajeitiri”.
Impoiji icantaquena:
—Oca nocamantaquempiri, irootaque icantasanotaquenari Tasorentsi.
10 Ari notiyeroashivetacari nampirentsi, nompincatsaterime, iro cantaincha icantaquena:
—Eiro pipincatsatanatsi. Tempa aquempetavacaajeitaca: narori, aisati avirori, jeri maaroni piyemisantaririnte quenquetsatacotapinitiriri Jesoshi. Aitaque aquempetavacaajeitaca antajeitiniri icoacaajeitaqueeri. Eiro pipincatsatanatsi, irintiquea Tasorentsi pimpincatsate.
Yora quenquetsatacotiriri Tasorentsi, iriojeitaque quenquetsatacotiriri aisati Jesoshi.
Imanatavacaajeitaca anta Aramaqueroqui.
11 Impoiji noneaquero inquite tsompoina, jeri noneaqueri cavayo quitamarotasanotatsiri. Ainiro quijacotacariri, ipajiyeetiri: Caari Amatavitantatsi; aisati ipajiyeetiri: Tampaticatatsiri. Icameetsataque: te iroasanquetashiteariji atiri, te iroashiteariji. Ioti paitarica yantiri, te inquisashiteariji. 12 Iroqui oquempetacaro paamari amorequi, yamatseetacaro oshequi amatseerentsi. Isatoncaataca ivancainaqui ivajiro, iro cantaincha tecatsi ioterone; apaniro iotiro irinti. 13 Iquitsaatacaro ajacachari irajantsi; aisati ipajiyeetiri: Ashitarori Irineane Tasorentsi. 14 Impoijeitapaaqueri oshequi soraro jenoquiniri, iquijacojeitacari cavayo; iquitsaajeitaro quiripemaori, oquitamarotasanotaque, te ompitsiteji. 15 Otimi ivantequi jivajeitiriri ivesamento, tsaampitasanotatsiri impesajeitanteariri caari pincatsajeitiri. Impincatsariventasanojeiteri, eiro catsini icavintsaimatiritsi. Yora vetsiquirori ovaja yaaticasanotaquero ova yaajatantacarori oja. Aitaque inquempetaqueriri iriori, iraaticasanojeitaqueri atiri, iriojeitanteari iriori iquisasanojeitaqueri Tasorentsi, yora Shintsitasanotatsiri. 16 Osanquenataca iitsaarequi jivajeitiriri, aisati ivoriqui, ocanti: “Irio pincatsariventajeitiriri maaroni pincatsaripee, anaacojeitiriri maaroni savicacantajeitatsiri”.
17 Impoiji noneaqueri aparoni inampire Tasorentsi catiainchari catsirincaiteriqui. Antearojenca icajemajeitaqueri maaroni tisonipee:
—Caate, poajeitea. Poajeiteari ivatsa impajeitempiri Tasorentsi; timatsi oshequi poajeiteari. 18 Poyeari ivatsa pincatsari, ivatsa capitanotatsiri, ivatsa savicacaantatsiri, ivatsa cavayo aisati yora quijacovetariri. Poyeari ivatsa maaroni atiri: pimantaari aisati amanantavetajariri, pincatsaritatsiri aisati caari pincatsaritatsi.
19-20 Aisati noneajeitaqueri yora covencatatsiri aisati maaroni yora pincatsaripee, yapatojeitaqueri isorarotepee, maaroni. Aisati yoijataqueri covencatatsiri yora atiri, cantavetachari: “Noncamantempi jaoca icantari Tasorentsi”. Oshequi itasoncantayevetaca, yamatavijeitantacariri caari quemisantajeitiri Tasorentsi. Isatoncaajeitaca ivancainaqui yora caari quemisantatsi. Ari ijatashijeivetacari irimanajeiterime yora quijacotacariri iyavayote aisati soraropee iriori. Iro cantaincha yaavaqueri apite: yora covencatatsiri aisati yora amatavitantatsiri, tapi. Aneatsiquera, yojocaqueri anta antearoqui paamari. 21 Irinti itsipapee, ipesajeitaqueri yora quijacotachari, ipesajeitaqueri maaroni, peti, peti, peti. Iro ipesantacariri ivesamento ivantequiniri. Ari yoajeitacaro tisoni ivatsani, iquemasanotacaro.