20
Iquenquetsatacotiro 1,000 osarintsi.
Impoiji noneavaqueri yaniireapaaque itsipa inampire Tasorentsi, iponeanaca inquitequi. Yajiriquiro iyavireantarori omoro quipatsi, jatatsiri antoo. Aisati yamapaaquero antearo carenatsa. Yaapaaqueri yora maranque, timitachari peerani. Icanteetiri camaari aisati icanteetiri Satanashi. Ari yoisotasanotapaaqueri, oiso, oiso; oncarataque 1,000 osarintsi iroisoreacotantajeariri aisati, coajicani. Impoiji yojocaqueri omoroqui, yashitacotaqueri, iyavitacotaqueri. Tecatsi incantajea aisati iramatavijeitajeri atiripee, oncarataque 1,000 osarintsi. Iro cantaincha impoiji irisoquijanaje, eiro osamanititsi iramatavitantaje aisati.
Impoiji noneajeitaqueri oshequi savicajeitatsiri ivincatsarimentopeequi: iriojeitaque icantiri Tasorentsi: “Pincantacoventajeiteri maaroni atiri”. Peerani te impincatsajeiteriji iriori yora covencatatsiri aisati ishiacantaro. Aisati te irisatoncaateaji ivancainaqui aisati iracoqui ivajiro covencatatsiri. Iquenquetsatacojeitaqueri Jesoshi aisati yoametantajeitiro irineane Tasorentsi, irootaque ipesanteetacariri itsanoqui. Meeca itinaajeitanaja, incarajeiteri Quirishito, oncarataque 1,000 osarintsi impincatsariventantajeite. Iro cantaincha tequera intinaajeitanaje itsipapee. Ariorica avisanaque 1,000 osarintsi, ari intinaajeitanaje maaroni. Oshequi inquimoshirejeitanaque yora jivatasanojeitatsineri intinaajeitanaje: iroameetsatasanoteri Tasorentsi. Iriotanaque eiro ijatitsi Sharincaveniqui, irointi impincatsajeiteri Tasorentsi aisati Quirishito, aisati oncarataque 1,000 osarintsi incarajeiteri impincatsarijeitanaque.
Irivecaratantearori irimanatavacayea.
Ariorica omoncaratapaaquea 1,000 osarintsi, ari iroisoreajeri Satanashi, iroimisoquijajeri aisati. Impoiji irijatanaque iriori maaroni nampitsipeequi, intsoteanaquero quipatsi, irampatojeitanteariri savicajeitatsiri irimanajeitanteariri quemisantajeitatsiri. Icanteetiri yora oijajeitiriri Satanashi: Co, aisati Maco. Incarajeitanaque oshequi catsini. Oquempetaca te amateroji amoncarajeitero ovane impanequi, aisati eiro amatirotsi amoncarajeiteri irioripee, jaocarica incarajeiteri. Inquenajeitanaque anta opampaitetinta, irishoncajeitanaqueari maaroni quemisantajeitatsiri, aitaque irishoncajeitaquero Jerosare: ora nampitsi anintajeitaqueri. Irimanajeitapaaquerime quemisantajeitatsiri, iro cantaincha omapocanaquea omponeanaquea inquitequi antearo paamari, ontsoncajeitapeeri; ontaajeitapeeri, pomein. 10 Impoiji irayeeteri camaari, yora amatavijeitiriri atiri, irosati irojocanteeteariri anta antearoqui paamari. Anta incarajeiteri yora covencatatsiri aisati yora amatavitantatsiri, cantavetachari: “Noquenquetsatacotiri Tasorentsi”. Ari oshequi inquemaatsicajeitearo: quitaiteriqui, aisati tsiteniriqui; incantaitatiyempani.
11 Impoiji noneaquero antearo ivincatsarimento, oquitamarotaque; aisati noneaqueri yora savicantarori. Opeasanotanaca quipatsi aisati inquite, maani. 12-15 Aisati noneaqueri maaroni piincajeivetachari incajarequi. Itinaajeitanaja tijajeivetachari aisati maaroni jajeitatsiri Sharincaveniqui. Queario, noneajeitaqueri: pincatsariveitachaniri aisati caari pincatsaveitachani, icatiimojeitacaro ivincatsarimento Tasorentsi. Impoiji ipenareetaquero oshequi sanquenarentsi. Osanquenajeitaca sanquenarentsipeequi maaroni yantajeitiniri atiripee. Ariorica ocameetsati yantajeitiniri, icanti Tasorentsi: “Nompinateri, cameetsa nosavicacayeri”. Terica oncameetsateji yantajeitiniri, icanti: “Noasanquetayeri yora”. Otimi otsipa sanquenarentsi aisati, ipenareetaquero. Osanquenataca irointi ivajiropee maaroni savicatsineri inquitequi. Yora caari sanquenatacotacha yojoqueetaqueri anta antearoqui paamari: anta yojoqueetiri maaroni tseencantatsiri aisati maaroni camaari. Ipajiyeetiro paamari Inampi Ashinoncaasanotachari: yora caari neajeitajerine Tasorentsi.