4
Iquenquetsatacotiri Tasorentsi aisati saviquimojeitiriri.
Impoiji namenanaji aisati, noneasanotaquero inquite, tsompoina; oquempetaca ashitareaca ashitacorontsi. Impoiji noquemajiri aisati yora noquemaqueri incaranqui, ariorica ineanati ishiavetacari tiorentsi. Icantaquena:
—Caatanaque aca jenoquica. Noncamantempiro nantayeteri coajica.
Irosati otentashiretantanaquena Ishire Tasorentsi, irosati inquitequi. Jeri noneapaaqueri Tasorentsi, isaviqui isavicamentoqui ipincatsaritantari. Oshequi imarereataque, iquempetacaro mapi marereatatsiri: quitioncanirotatsiri, quenashinirotatsiri, maaroni. Aisati ainiro anta savirentsi, ishoncacaro isavicantari. Aisati oshoncacaro isavicantari oshequi pashini savicamentotsi, ocarataque 24. Anta isavicajeitaque 24 savicacantantatsiri, pincatsarijeitatsiri. Iquitsaajeitaro iitsaare quitamaromaori, yamatseejeitaca. Iro yovetsiqueetiri iramatseere oro. Oponeaca ivincatsarimentoqui Tasorentsi quempetarori iporequi aisati itirei. Aisati inejitacaro tsiorontsi, ocarataque 7: oshiacantaca Ishire Tasorentsi. Aisati inejitacaro incajare, oshiaquero amenaarontsi.
Aisati anta inejitacari aparoni ivira, jeri itapiiqui itsipa, jeri iracosanoriqui aisati irampatequi itimi itsipapee ivira. Icarajeitaque 4. Otimi iroqui iriori ivoroqui aisati otimi iroqui itapiiqui. Ishiaqueri aparoni maniti; irio itsipa ishiaqueri vaca; irio itsipa ishiaqueri shirampari; irio itsipa ishiaqueri paquitsa, itimpavanquitanaca. Ari otimi ishivanquipee virantsi 6; oshequi iroquipee, jaocarica onayetaqueri. Icantani ipampoyeaventajeitiri Tasorentsi: quitaiteriqui, tsiteniriqui; te iroimpacayeroji. Jero oca ipampoyeapinitiri:
Icameetsataque, icameetsataque, icameetsataque yora Avincatsarite Tasorentsi:
oshequi itasorentsitaque, tecatsi ompomerentsitimoteari.
Icantani itimi: peerani, irosati meeca, aisati coajicani.
Ari yapiitapinitiro:
Icameetsatasanoti Tasorentsi, oshequi nopincatsatiri.
Oshequi nopasonquitiri yora pincatsariventaquenari.
Icantani yanei, eiro icamitsi catsini.
10 Ariorica iquemapinijeitavaqueri yora 24 savicacantatsiri, itiyeroashitapinijeitacari Tasorentsi, ipincatsajeitaqueri. Yaajeitaquero iramatseerepee yoaniijeitaqueneri iitiqui, ipampoyeaventajeitiri:
11 Picameetsatasanotaque, Novincatsarite, oshequi pitasorentsitaque.
Ocameetsati noneacameetsajeitimpi, nopincatsajeitimpi.
Niotaque tecatsi pomerentsitimotempine: tempa pivetsicaquero maaroni timajeitatsiri.
Picoaqueni peerani ontime paitapeerica, irootaque otimantacari meeca.