5
Iquenquetsatacotiri Jesoshi, ishiacantiri ovisha.
Ari noneaquero aisati iracosanoriqui Tasorentsi yampinaicaquero sanquenarentsi, osanquenataca tsompoinaqui aisati acaqueroca. Ari ampinaicaca aisati otsinetaca: ocarataque 7 otsinetaca. Jeri noneaqueri inampire Tasorentsi, shintsitasanotatsiri, icantaveta:
—¿Janica cameetsatasanotatsiri irimatantearori irampinaicareajero oca sanquenarentsica, intsinecareajero?
Ari namenajeivetanaca, tecatsi anquerine. Tecatsi materone irampinaicareajero: inquitesati, quipatsisati, sharincavenisati, tecatsi catsini. Te intimeji catsini cameetsatasanotatsine, matasanoteroneri irampinaicareajero, irootaque niraantanacari: noashiretanaca te intimeji camantenane ocantayetiri sanquenarentsi. Impoiji icantaquena aparoni savicacaantatsiri:
—Eiro piraatsi. Timatsi ampinaicareajeroneri: yora ishanincani Jorani; iquempevetari maniti, oshequi ishintsiti. Aisati ishanincatacarini Iravirini, aisati oshequi ipincatsariti. Imataqueneri Tasorentsi maaroni icoacaajeitaqueriri, irootaque irimatantajearori irampinaicareajero sanquenarentsi, aisati intsinecareajero.
Ari ainiro anta Tasorentsi, jeri ivira, aisati yora savicacantajeitatsiri. Jeri noneaqueri isatecaca nianqui Ovisha, yamashitaca ora isatayeetaqueri peerani yoanteetacariri. Otimi itseequi 7, aisati iroqui 7: oshiacantaquero Ishire Tasorentsi, itiancaquero otsoteaquero quipatsi. Ari isavicaque Tasorentsi ivincatsarimentoqui, yajiriquiro iracosanoriqui sanquenarentsi, ampinaicapatitachari. Ari ijataque Ovisha iriori, yaapaaquero. Impoiji yora virantsi aisati yora savicacantayetatsiri itiyeroashijeitacari Ovisha. Yajiricajeitiro shiavetarori ijaviquimento; yajiricajeitiro aisati shiavetarori tsota, yovetsiqueetiro oro: otimi tsompoina casancapatsari. Oshiaquero iroori casancapatsari iquenquetsatacaapinijeitiri quemisantatsiri Tasorentsi. Impoiji ipampoyeaventajeitiri Ovisha pampoyeantsi iroaquerari:
Ocameetsati pajiriquero avinti sanquenarentsi,
aisati ocameetsati pintsinecareajero ora otsineyetacara.
Tempa peerani yoyeetaquempi, aparajatimentajeitacari piraja maaroni atiripee,
poavisacojeitantacariri irisaviquimojeitanteariri Tasorentsi, maaroni.
Poavisacojeitaqueri timayetatsiri maaroni atiripee, nashiyetarori maaroni irineanepee.
Queario, poavisacojeitaqueri poneayetachari maaroni nampitsipeequi, jaocarica isavicajeitiri.
10 Pipeajeitaqueri pincatsarijeitatsiri aisati quenquetsatacaapinijeitiriri Tasorentsi:
impincatsariventajeiteri maaroni savicajeitatsiri quipatsiqui, aisati incanteri Iriri iramitacojeiteri.
11 Impoiji namenanaji aisati, noneajeitaqueri; aisati iriori oshequi catsini inampirepee Tasorentsi: te aparopee irine, oshequisano catsini. 12 Antearojenca ipampoyeaventajeitiri:
Icameetsatasanotaque Ovisha yoyeetaqueri, iojeitaque maaroni timajeitatsiri
oshequi itasorentsitaque, oshequi timimojeitiriri,
oshequi ioti catsini, maaroni imayetaquero catsini.
Tsame maaroni ampincatsajeiteri, aneacameetsajeiteri, aveshireimentajeiteari.
13 Aisati noquemajeitaqueri maaroni savicajeitatsiri inquitequi, quipatsiqui, aisati maaroni camajeivetainchari: yora itijeevetacari quipatsiqui, aisati yovinqueevetari; ipampoyeajeitaque maaroni catsini:
Tsame aveshireimentajeiteari Ovisha maaroni,
ampincatsajeiteri, aneacameetsajeiteri, ancantaitatiyempani.
Tempa itasorentsitasanotaque, icantani, peerani.
14 Irosati icantantacari yora 4 virantsi:
—Aitaque ancantajeiteari, ampincatsatasanojeiteri.
Aisati itiyeroashijeitacari savicacantajeitatsiri, ipincatsajeitaqueri maaroni.