2
Cristo bá₄ lɨ́n₅ i₂chén'₅ ne₄ jág₁ quián₂ jniog₄
'Nia'₂ chi'₂-guein₂ quiáng₃, jmo₅ jniá₂ si₂ la₂ ja₁juá'₅ ca₂le₃jë́₃ ia₁jaun₂ tsá₃ ma₃'náu'₁ 'nia'₂ dso₄. Në₁jua'₂ chan₂ i₂ca₂tán'₂ dso₄, chan₂ bá₄ jan₂ i₂chén'₅ ne₄ jág₁ quián₂ jniog₄ ne₄ Diú₄ Jmei₂. I₂'éi₂ lɨ́n₅ Jesucristo i₂dsen₃. 'Éi₂ bá₄ i₂ca₂ŋó₃ rë₂jen'₅₄ ne₄ Diú₄ 'uɨg₅₄ dsáu₁ jniog₄. On₃jua'₅₄ rë'₂ jmá'₃ 'uɨg₅₄ dsáu₁ jniog₄, 'uɨg₅₄ dsáu₁ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ ján₃.
Në₁jua'₂ jme₂tí₁ 'éi'₃ quió'₅ në́₃, jaun₂ le₂në₅ bá₄ ne₄ a₂ma₂ca₂rë₃cuɨin₅ jniog₄. La₁ në₁jua'₂ chan₂ i₂juá'₂: “Cuɨ́n₅ jniá₂ Diú₄”, la₁ në₁jua'₂ tsá₃ jme₂ti₃ guë'₂ 'éi'₃ quió'₅, i₂'éi₂ lɨ́n₅ dsa₂ të₂jág₁, tsá₃ 'i₄ jág₁ tí₅ ja₁coin₂. La₁ të₂le₃ quió'₅ juɨ₁lia'₂ i₂jme₂ti₃ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄, i₂'éi₂ guë'₂ dsón'₂ rë₂'ŋia₅ a₂'nioi₃ Diú₄. Jaun₂ le₂në₅ bá₄ ne₄ jniog₄ chong₂ a₂'ei₅ caun₂ jág₁ quiain'₅₄. Juɨ₁lia'₂ i₂juá'₂ téin₅ le₃quió'₅ Diú₄, 'nió'₅ i₃nioi₅₄ juɨ₁lia'₂ ca₂ŋɨ₃ Jesucristo.
Caun₂ 'éi'₃ mɨ́₂
'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'nióg₃, on₃jua'₅₄ 'éi'₃ 'mɨ́₂ la₂ tó'₅ jniá₂ ne₄ si₂ juɨ́g₂ 'nia'₂. A₂le₂jaun₂ bá₄ la₂ juɨ₁lia'₂ 'éi'₃ a₂jme₁ma₂cha₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ ca₂le₃ jmɨg₄ le₂'uɨg₅₄ jme₁ca₂rë₃'én'₂ 'nia'₂. 'Éi'₃ gui'₅₄ la₂ lë́₅ jág₁ a₂ma₂nei'₂ 'nia'₂. La₁ia₁ a₂tó'₅ jniá₂ ne₄ si₂ la₂ a₂tsɨ́ng₂ ne'₅₄ 'nia'₂, lë́₅ co₂'nió'₄ caun₂ 'éi'₃ 'mɨ́₂, a₂dsau₅ të₃dsón'₂ quió'₅ Cristo, ján₃ guë́₄ dsau₅ të₂le₃ ja₁con'₂ 'nia'₂ në́₃. Ia₁ ma₂ca₂ŋɨ́₂ bá₄ jë₄ qui₁né'₃, ma₂tág₅ si₂ a₂dsau₅ të₃dsón'₂.
Chi₂jua'₂ chan₂ i₂juá'₂ chain₂ ja₁jniá₂ si₂, la₁ në₁jua'₂ 'ŋiai₅₄ bá₄ guë'₂ rɨin'₅₄ në́₃, i₂le₂'éi₂ 'ein₅₄ bá₄ guë́₄ jë₄ qui₁né'₃. 10 La₂ i₂'nio₃ rɨn'₅₄ guë'₂ në́₃, të₂'ŋiai₅₄ ja₁jniá₂ si₂, ton'₂ 'i₁caun₂ tsá₃ 'e₂ cha₂ jua'₅₄ jmo₃ a₂qui₃niói'₃. 11 La₁ i₂'ŋia₅₄ rɨn'₅₄ guë'₂ në́₃, 'ein₅₄ jë₄ qui₁né'₃. Tsá₃ ŋi₅ 'a₂ juɨ₅ dsó₃, ia₁ co₂'nió'₄ tein₅₄ bá₄ ŋɨ₂₃ jë₄ nei₂.
12 Tsɨ́n₂ jniá₂ si₂ la₂ ne'₅₄ 'nia'₂ i₂lɨ́ng'₅ chi'₂-guein₂ quiáng₃, ia₁ ma₂rë₂'én₄ bá₄ dsáu'₂ 'nia'₂, ma₂ca₂'én₂ bá₄ Diú₄ të₂le₃ o₄quió'₄ Jesucristo. 13 'Nia'₂ dsa₂ i₂chan₂ chi'₂ quián₅, tsɨ́n₂ jniá₂ si₂ la₂ ne'₅₄ 'nia'₂ ia₁ ma₂ca₂rë₃cuɨn'₂ bá₄ 'nia'₂ i₂jme₁ma₂chan₂ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂rë₃lióg₃ ca₂le₃jë́₃. 'Nia'₂ dsa₂ chi'₂, tsɨ́ng₂ si₂ la₂ ne'₅₄ 'nia'₂ ia₁ ma₂ca₂tian'₃ bá₄ 'nia'₂ ne₄ quió'₅ i₂së₃dsen₃.
'Nia'₂ guein₂ quiáng₃, jmo₅ jniá₂ si₂ la₂ tsɨ́ng₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ ia₁ ma₂ca₂rë₃cuɨn'₂ 'nia'₂ Diú₄ Jmei₂ jniog₄. 14 'Nia'₂ dsa₂ i₂chan₂ chi'₂ quián₅, tsɨ́n₂ jniá₂ si₂ la₂ ne'₅₄ 'nia'₂ ia₁ ma₂ca₂rë₃cuɨn'₂ 'nia'₂ i₂jme₁ma₂chan₂ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂rë₃lióg₃ ca₂le₃jë́₃. Ján₃ bá₄ tsɨ́n₂ jniá₂ si₂ la₂ ne'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ chi'₂, ia₁ 'uan'₂ bá₄ 'nia'₂, ia₁ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄ ma₂'i₄ 'au'₂ 'nia'₂, ia₁ ma₂ca₂tian'₃ 'nia'₂ ne₄ quió'₅ i₂së₃dsen₃.
15 Tsá₃ lë₁jmo₂ 'nia'₂ 'ɨ́n₅ 'au'₂ jua'₅₄ a₂le₃chang'₂ i₁niog'₄ juɨ₅ ja₁i₂nio₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, on₃ guë'₂ jmó₁ 'nia'₂ 'ɨ́n₅ 'au'₂ 'e₂ niog₅ cha₂ mɨ₂güɨ́g₃. Chi₂jua'₂ chan₂ i₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ a₂jén'₅ mɨ₂güɨ́g₃, i₂le₂'éi₂ tsá₃ të₃dsón'₂ 'nioi₃ Diú₄ Jmei₂. 16 Ia₁ ca₂le₃jë́₃ a₂jén'₅ mɨ₂güɨ́g₃, juɨ₁lia'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂'lɨg'₅₄ a₂mɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁ dsa₂, a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ dsa₂ jmo₃ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ të₅ jme₁ne₁₂, a₂jme₂rón₂ dsa₂ 'e₂ niog₅ cha₂ quió'₅ të₁lia'₂ chain₂: Ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, on₃jua'₅₄ já₅ quió'₅ Diú₄ Jmei₂ jniog₄; a₂já₅ quió'₅ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ jaun₂. 17 La₁ a₂jë₁ca₂ŋɨ́₂ bá₄ mɨ₂güɨ́g₃, quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ 'lɨg'₅₄ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ dsa₂ chain₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. La₁ i₂jmo₅ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄, le₃chain₂ co₂tan₅₄.
Juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jág₁ dsau₅ dsón'₂, 'a₂ lia'₂ lë́₅ jág₁ të₂jág₁ táng₃
18 'Nia'₂ chi'₂-guein₂ quiáng₃, jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂ bá₄ la₂ chong₂ jniog₄. Ma₂nei'₂ bá₄ 'nia'₂, já₅ jan₂ i₂'ŋia₅₄ Cristo. Rë₂në́₃ në́₃, juɨn₅ bá₄ i₂ma₂ca₂rë₃jniá₂ i₂'ŋia₅₄ Cristo. Jaun₂ bá₄ lë₃ ne₄ jniog₄ a₂ja₂quián₃ jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂. 19 I₂ca₂'uɨn₂ jë₄ quián₂ jniog₄ bá₄ 'éi₂. Dsón'₂ bá₄ dsau₅, on₃jua'₅₄ i₂quián₂ jniog₄ 'éi₂, ia₁ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ lɨ́in₅ i₂quián₂ jniog₄, jme₁jŋia₃ bá₄ quian'₅₄ jniog₄. La₁ le₂në₅ ca₂lë₃ ia₁jaun₂ le₃jniá₂, 'i₁jan₂ 'éi₂ tsá₃ lɨ́n₅ i₂quián₂ jniog₄. 20 La₁ 'nia'₂ në́₃, ma₂ca₂guen'₅₄ bá₄ 'nia'₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, jaun₂ cuɨng'₂ bá₄ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃* jág₁ tí₅. 21 Jaun₂ tsɨ́ng₂ si₂ la₂ ne'₅₄ 'nia'₂, on₃jua'₅₄ ia₁ a₂tsá₃ cuɨn'₂ 'nia'₂ jág₁ tí₅, të₂le₃ ia₁ a₂cuɨn'₂ 'nia'₂. Jaun₂ ma₂le₁ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, 'i₁caun₂ jág₁ të₂jág₁ tsá₃ lé₂ le₃o₃'ag₅ jë₄ jág₁ dsau₅. 22 ¿'Ein₂ 'éi₂ i₂lɨ́n₅ të₂jág₁? I₂'éi₂ bá₄ i₂juá'₂ a₂tsá₃ lɨ́n₅ Jesús I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄. 'Éi₂ bá₄ i₂'ŋia₅₄ Cristo, i₂tsá₃ jen₅₄ Diú₄ Jmei₂, on₃ guë'₂ Ja₁ŋi'₅₄ në́₃. 23 Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tsá₃ jen₅₄ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsá₃ quiain'₅₄ Diú₄ Jmei₂. La₁ juɨ₁lia'₂ i₂jme₂jnia₅ jáng'₅ jág₁ dsau₅ të₂le₃ quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ quiain'₅₄ Jmei₂ në́₃.
24 Jaun₂ lë₃, 'ma₄ 'nia'₂ të₂'au'₂ jág₁ dse₃ a₂ma₂nei'₂ 'nia'₂ le₂'uɨg₅₄. Ia₁ në₁jua'₂ ma₂të₁'ŋiá₄ të₂'au'₂ 'nia'₂, jaun₂ të₃'ŋiá'₄ bá₄ 'nia'₂ ja₁con₂ Ja₁ŋi'₅₄, quiain'₅₄ Jmei₂ në́₃. 25 Jaun₂ a₂la₂ bá₄ jág₁ quió'₅ a₂ca₂cuë₃: A₂le₃chong₂ jniog₄ co₂tan₅₄.
26 Jaun₂ tsɨ́n₂ jniá₂ si₂ la₂ ne'₅₄ 'nia'₂ ja₁'ɨ́ng₅ juɨ₁lia'₂ i₂'nio₃ jiog₃ cau₅. 27 La₁ quian'₅₄ bá₄ 'nia'₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ i₂ma₂të₁'ŋiá₄ të₂'au'₂ 'nia'₂ i₂ma₂cuɨn₃ Cristo. Jaun₂ tsá₃ ma₃i₂sián'₂ 'nió'₅ jme₃tag₅. La₁ juɨ₁të₂'ŋiá'₄ bá₄ 'nia'₂ le₃quió'₅ 'éi, ia₁ 'ŋiog₅ bá₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ jme₃tɨin₂₃ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ con'₂ lë́₅ jág₁ tí₅ dsón'₂, on₃jua'₅₄ jág₁ të₂jág₁.
28 Jaun₂ në́₃, 'nia'₂ chi'₂-guein₂ quiáng₃, juɨ₁të₂'ŋiá'₄ bá₄ 'nia'₂ quiain'₅₄, ia₁jaun₂ caun₂ bá₄ le₁'ág₄ dsɨ₅ jniog₄ jë₁ma₂të́₂ jmɨg₄ i₁jme₃jniai₂₃ táng₃. Tsá₃ 'nió'₅ jmó₁ jniog₄ gui'₅₄ ne₅₄ jë₁ma₂guáin'₅. 29 Chi₂jua'₂ ma₂ŋi'₅₄ 'nia'₂, Cristo bá₄ i₂lɨ́n₅ i₂jmo₅ con'₂ dsi₂ten₅₄, jaun₂ juɨ₁le₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ ján₃, ca₂le₃jɨ́n₃ i₂jmo₅ con'₂ dsi₂ten₅₄, lɨ́in₅ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄.
* 2:20 o₃, “ca₂le₃jë́₃.”