3
Chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄
Jag₄ 'nia'₂ jaun₂, 'ŋio₅ lɨn₃ 'nio₃ Diú₄ Jmei₂ jniog₄, juá'₂ dé₄ jmá'₃ të́₂ jniog₄ a₂lág₅ chi'₂-guein₂ quiáin₅. 'Uɨg₅₄ në₅, dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ tsá₃ cuɨg₂₃ jniog₄ ia₁ tsá₃ ma₂ca₂rë₃cuɨin₂₃ Diú₄. 'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'nióg₃, ma₂lág₅ jniog₄ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄. O₁jŋia'₅₄ la₂ tsá₃ ma₂ne₄ guë́₄ jniog₄ 'a₂ lia'₂ léi₂ jë₁ca₂tó'₂, la₁ ne₄ jniog₄, jmɨg₄ jë₁ma₂të́₂ rë₁jme₃jnia₅ 'éi₂, léi₂ jniog₄ juɨ₁lia'₂ lɨ́in₅ 'ŋiog₅, ia₁ néi₄ jniog₄ ton'₂ le₃cuɨin₅ jniog₄ 'a₂ lia'₂ jniái₂. Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'ɨ́n₂ dsɨ́₅ jág₁ në₅, jmo₂₃ le₁jë́₃ të₂dsɨ́₅, juɨ₁lia'₂ le₁jɨ́n₃ 'éi₂.
Dsa₂ i₂caun₂ 'no₅ dso₄, rë₂cáin'₄ 'Éi'₃ quió'₅ Diú₄. Ia₁ juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂ca₂i₁juɨn₅₄ con'₂ lë́₅ 'Éi'₃, dso₄ bá₄ jaun₂. Ia₁ ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, ta₁ jaun₂ ca₂guan₃ dsa₂ i₂rë₂'ɨ́n₁ 'éi₂ quián₅ Diú₄, a₂qui₃'éin₂ dsáu₁ jniog₄. Ia₁ 'i₁caun₂ dso₄ tsá₃ 'e₂ ca₂rë₃cáin'₂ 'ŋiog₅. Jaun₂ le₂në₅, 'i₁jan₂ i₂chan₂ le₃quió'₅ 'éi₂ tsá₃ ma₃ŋɨ₂₃ jua'₅₄ caun₂ qui₂'no₂₃ guë́₄ dso₄. La₁ juɨ₁lia'₂ i₂caun₂ i₂nio₄ 'no₅ dso₄ në́₃, tsá₃ ma₂ca₂jág₂, on₃ guë'₂ ma₂ca₂rë₃cuɨg₂₃ në́₃. 'Nia'₂ chi'₂-guein₂ quiáng₃, tsá₃ 'ein₂ juɨ₁jiog₅₄ cau₅ quián'₂ 'nia'₂. Juɨ₁lia'₂ i₂jmo₅ con'₂ dsi₂ten₅₄, dsein₃ bá₄, juɨ₁lia'₂ dsen₃ 'éi₂ 'ŋiog₅. La₁ juɨ₁lia'₂ i₂caun₂ 'no₅ dso₄, i₂quián₅ i₂së₃dsen₃ bá₄ 'éi₂, ia₁ i₂së₃dsen₃ në́₃ ma₂já₅ 'no₂₃ dso₄ ca₂le₃ jme₁ca₂rë₃lióg₃ mɨ₂güɨ́g₃. La₁ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ në́₃, ta₁ jaun₂ ca₂guain₃ a₂qui₂'éin₂ ta₁ quió'₅ i₂së₃dsen₃.
'I₁jan₂ juɨ₁lia'₂ i₂ma₂ca₂rë₃chán₃ le₃quió'₅ Diú₄, jua'₅₄ caun₂ qui₂'no₂₃ guë́₄ dso₄, ia₁ quion₂ quió'₅ Diú₄ Jmei₂. Jaun₂ tsá₃ ma₂lé₂ jua'₅₄ caun₂ 'no₃ guë́₄ dso₄, ia₁ ma₂ca₂rë₃cháin₃ ma₂lɨ́in₅ guein₂ quián₅ Diú₄ bá₄. 10 Jaun₂ le₂në₅ bá₄ lé₂ jióg'₂ 'í₁ 'ein₂ lɨ́n₅ i₂quián₅ Diú₄, 'ein₂ lɨ́n₅ i₂quián₅ i₂së₃dsen₃ në́₃. Ia₁ juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂tsá₃ dse₃ jmo₅, o₃ juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ 'nio₃ rɨn'₅₄, on₃jua'₅₄ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄ 'éi₂.
Juɨ₁jme₁'nió₄ jniog₄ rɨn'₅₄ le₂jau₂ le₂jau₂
11 Jág₁ dse₃ a₂ma₂nei'₂ 'nia'₂ le₂'uɨg₅₄, a₂la₂ bá₄ jaun₂: a₂jme₁'nió₄ jniog₄ rɨn'₅₄ le₂jau₂ le₂jau₂. 12 Tsá₃ 'nió'₅ jmó₁ jniog₄ juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ Caín i₂jme₁lɨ́n₄ i₂quián₅ i₂së₃dsen₃, jaun₂ ca₂jŋɨi'₃ dsó₂ rɨin'₅₄. ¿'E₂ lë₃ ca₂jŋag'₃? Ia₁ a₂'lɨg'₅₄ bá₄ jme₁jmo₅-dsáu₅ 'éi₂ 'ŋiog₅; rɨin'₅₄ guë'₂ në́₃, a₂dse₃ bá₄ jme₁jmo₂₃.
13 Rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ juɨ₁dsi₂gó'₃ 'au'₂ 'nia'₂ në₁jua'₂ 'iog₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, 14 ia₁ ma₂ca₂ŋag₅ bá₄ jniog₄ ja₁jme₁dsióg₃; ma₂ca₂rë₃chóng₃ táng₃ jniog₄ jë₁le₃chong₂ co₂tan₅₄. Ne₄ jniog₄ a₂në₅ ia₁ 'nio₃ bá₄ jniog₄ rɨn'₅₄. La₁ i₂tsá₃ 'nio₃ rɨn'₅₄, i₂caun₂ ŋɨ₅ 'lɨn₄ bá₄ 'éi₂. 15 Ca₂le₃jɨ́n₃ juɨ₁lia'₂ i₂'ŋia₅₄ rɨn'₅₄, i₂rë₂cán'₄ dso₄ co₂'nió'₄ i₂jme₂dsian₅ dsa₂ bá₄ 'éi₂. Ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ jaun₂, 'i₁jan₂ dsa₂ i₂jme₂dsian₅ dsa₂ tsá₃ 'i₄ jme₂dsí₂ a₂chain₂ co₂tan₅₄. 16 Le₂la₂ bá₄ ne₄ jniog₄ 'e₂ jaun₂ a₂'nio₃ dsa₂ rɨn'₅₄, ia₁ chan₂ jan₂ i₂ca₂guen₃ 'mú₃ o₄quián₂ jniog₄. Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂tág₂ jniog₄ guén₄ 'mú₃ o₄quió'₄ rɨn'₅₄. 17 Juɨ₁lia'₂ i₂cha₂ quió'₅ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, në₁jua'₂ chan₂ jan₂ rɨin'₅₄, i₂ŋɨ₅ 'ɨn₂ quió'₅, në₁jua'₂ tsá₃ ca₂dsia₃ guë'₂ ŋéi₂ dsɨ́₅ ja₁coin₂, ¿'a₂ lia'₂ lé₂ le₃juá'₂ ma₂të₁'ŋiá₄ të₂dsɨ́₅ a₂'nio₃ Diú₄? 18 'Nia'₂ guein₂ quiáng₃, on₃jua'₅₄ jmá'₃ quian'₅₄ jág₁ tio'₅₄ 'o₄ jniog₄ dsi₂ten₅₄ jua'₅₄ a₂'nio₃ jniog₄ rɨn'₅₄. A₂ca₂tág₂ jniog₄ jme₁'nió₄ të₃dsón'₂ rɨn'₅₄, të₂le₃ quian'₅₄ a₂léi₄ a₂qui₂rë₂jniá₂ 'e₂ a₂jmo₂ jniog₄.
'Ei₅ caun₂ dsɨ₅ jniog₄ të₂le₃ quió'₅ Diú₄
19 Le₂në₅ bá₄ ne₄ jniog₄ a₂téi₅ le₃quió'₅ juɨ₅ dsau₅, jaun₂ guë́₄ le₃'éi₁ jniog₄ caun₂ dsɨ₅ ne₄ Diú₄. 20 La₁ në₁jua'₂ cha₂ a₂qui₂dsɨ₂jŋi₅ dsɨ₅ jniog₄ a₂jme₂cáu'₂, Diú₄ bá₄ i₂lɨ́n₅ i₂juɨn'₂ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ 'e₂ a₂qui₂dsɨ₂jŋi₅ dsɨ₅; 'éi₂ bá₄ ŋi₅ ca₂le₃jë́₃. 21 Le₂në₅ jaun₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'nióg₃ guë́₄ lɨn₃, chi₂jua'₂ lei₅₄ jniog₄ të₂dsɨ₅ guio₅₄ tsá₃ 'e₂ rë₂cáu'₄, caun₂ bá₄ lé₂ le₃'éi₁ jniog₄ dsɨ₅ ne₄ Diú₄, 22 jaun₂ cuë₃ bá₄ 'éi₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂mɨ₂, të₂le₃ ia₁ jme₂tí₁ jniog₄ 'éi'₃ quió'₅, ton'₂ ia₁ jmo₂ bá₄ jniog₄ ne₄ 'éi₂ a₂të₅ dsɨ́₅. 23 A₂la₂ bá₄ 'éi'₃ quió'₅: a₂le₃'éin₂ jniog₄ të₂le₃ quió'₅ Jesucristo Ja₁ŋi'₅₄, ton'₂ ján₃ guë'₂ jme₁'nió₄ jniog₄ rɨn'₅₄ le₂jau₂ le₂jau₂. Con'₂ në₅ bá₄ lë́₅ 'éi'₃ quió'₅ ca₂tság₃ jnia'₅₄. 24 Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂jme₂ti₃ 'éi'₃ në₅ në́₃, chain₂ le₃quió'₅ 'éi₂; ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ 'éi₂ 'ŋiog₅ chain₂ ja₁con₂ 'éi₂ në́₃. Le₂në₅ bá₄ ne₄ jniog₄ a₂guá₅ 'éi₂ të₂dsɨ₅ jniog₄: të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ i₂ma₂cuɨin₃.