4
Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ quian'₅₄ jme₂dsí₂ i₂'ŋia₅₄ Cristo
'Nia'₂ guein₂ quiáng₃ i₂'nióg₃ guë́₄ lɨn₃, tsá₃ o₁len'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂juá'₂, jiog₅ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄. Rë₂ de'₂ quion₂ 'nia'₂ 'í₁ quió'₅, chi₂jua'₂ të₃dsón'₂ lɨ́in₅ i₂quián₅ Diú₄. Ia₁ juɨn₅ dsa₂ juɨ₁gan₂ ma₂i₂nio₄ qui₂'ë́₂ jág₁ mɨ₂güɨ́g₃ la₂. Le₂la₂ bá₄ lé₂ le₃caun'₅₄ 'nia'₂ 'í₁ quió'₅ i₂juá'₂ jiog₅ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄: ca₂le₃jɨ́n₃ jme₂dsí₂ i₂jmo₅ jág₁ a₂ca₂guan₃ Jesucristo chi₁dsáin₃ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, i₂le₂'éi₂ bá₄ lɨ́n₅ i₂quián₅ Diú₄. La₁ juɨ₁'ein₂ guë́₃ jme₂dsí₂ i₂tsá₃ jmo₅ jág₁ le₂në₅ 'ɨin₂₃ Jesús, on₃jua'₅₄ i₂quián₅ Diú₄ 'éi₂. I₂quián₅ i₂'ŋia₅₄ Cristo bá₄ i₂le₂'éi₂, i₂ma₂nei'₂ 'nia'₂ jág₁ a₂jiá₃, i₂ma₂'en₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ rë₂në́₃.
'Nia'₂ chi'₂-guein₂ quiáng₃, lɨ́n'₅ bá₄ 'nia'₂ i₂quián₅ Diú₄; ia₁ ma₂ca₂tian'₃ bá₄ 'nia'₂ dsa₂ i₂të₂jɨ́n₁. Ia₁ i₂'uan'₂ lɨn₃ guë́₄ bá₄ Jme₂dsí₂ i₂quian'₅₄ 'nia'₂, lia'₂ con'₂ guë́₄ i₂quian'₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ 'éi₂, jaun₂ jmá'₃ lia'₂ ca₂ne₅₄ a₂cha₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ jme₂tag₂₃. Jaun₂ lë₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃ nag₂₃ jág₁ a₂jme₂tag₅ dsa₂ 'éi₂. La₁ dsa₂ quián₅ Diú₄ bá₄ lág₅ jniog₄; jaun₂ lë₃, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂cuɨn₅ Diú₄ në́₃, nag₂₃ jág₁ quián₂ jniog₄. La₁ dsa₂ i₂tsá₃ quián₅ Diú₄ në́₃, tsá₃ 'nio₃ nag₃ jág₁ quián₂ jniog₄. Jaun₂ le₂në₅ bá₄ rë₂cuɨn₅ jniog₄ juɨ₁lia'₂ i₂jiog₅ Jme₂dsí₂ quió'₅ jág₁ tí₅. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ rë₂cuɨn₅ jniog₄ juɨ₁lia'₂ i₂jiog₅ jme₂dsí₂ i₂juɨ₁gan₂.
Diú₄ bá₄ i₂'nio₃ jniog₄
Rɨn'₅₄ jniog₄, juɨ₁jme₁'nió₄ jniog₄ rɨn'₅₄ le₂jau₂ le₂jau₂, ia₁ ja₁con₂ Diú₄ bá₄ já₅ a₂'nio₃ dsa₂ rɨin'₅₄. Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'nio₃ rɨn'₅₄ ca₂rë₃cháin₃ të₂le₃ quió'₅ Diú₄, ton'₂ cuɨin₂₃ Diú₄. I₂tsá₃ 'nio₃ rɨn'₅₄ në́₃, tsá₃ ma₂ca₂rë₃cuɨin₂₃ Diú₄, ia₁ Diú₄ lɨ́n₅ i₂'nio₃. Ca₂jme₃jnia₅ Diú₄ a₂'nio₃ jniog₄ jme₁ca₂chein₃ Ja₁ŋi'₅₄ i₂jan₂ tan₅₄ 'éi₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂. 10 Le₂la₂ bá₄ lë́₅ a₂'nio₃ Diú₄: on₃jua'₅₄ a₂ma₂ca₂jme₁'niói₄ jniog₄ ja₁ma₂ja₂náu₅. 'Ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ca₂dsia₃ ŋéi₂ dsɨ́₅ ca₂rë₃'nio₃. Jaun₂ ca₂chein₃ Ja₁ŋi'₅₄ ia₁jaun₂ 'éi₂ quí₃ a₂rag₂ jniog₄.
11 Rɨn'₅₄ jniog₄, chi₂jua'₂ le₂në₅ ca₂rë₃'nio₃ Diú₄, ján₃ bá₄ le₂në₅ ca₂tág₂ jniog₄ jme₁'nió₄ rɨn'₅₄ le₂jau₂ le₂jau₂. 12 'I₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ ma₂jɨ́n₂ Diú₄. La₁ në₁jua'₂ 'nio₃ jniog₄ rɨn'₅₄ le₂jau₂ le₂jau₂, guá₅ bá₄ Diú₄ të₂dsɨ₅ jniog₄, ton'₂ qui₂rë₂'ŋia₅ bá₄ të₂dsɨ₅ a₂'nio₃ Diú₄. 13 Le₂në₅ bá₄ jau'₂ 'í₁ a₂téi₅ jniog₄ të₂le₃ quió'₅ Diú₄, ton'₂ 'ein₅₄ të₂dsɨ₅ jniog₄ në́₃: ia₁ ma₂cuɨin₃ Jme₂dsí₂ quiáin₅. 14 Jnia'₅₄ guio₅₄ ca₂néi₄, jaun₂ jang'₂ jnia'₅₄ jág₁ dsau₅ la₂: Diú₄ Jmei₂ ca₂chein₃ Ja₁ŋi'₅₄ a₂ca₂o₃lioin₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 15 Juɨ₁'ein₂ guë́₃ i₂'ɨn₅ Jesús, a₂lɨ́n₅ 'éi₂ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, quiain'₅₄ bá₄ Diú₄, ton'₂ guá₅ bá₄ Diú₄ quiong'₅₄ táng₃.
16 Le₂në₅ ma₂ca₂rë₃ne₄, ma₂ca₂rë₃'éin₂ jniog₄ a₂'nio₃ Diú₄. Diú₄ lɨ́n₅ i₂'nio₃; jaun₂ i₂chan₂ 'nio₃ rɨn'₅₄ në́₃, chain₂ le₃quió'₅ Diú₄, ton'₂ chan₂ Diú₄ ja₁coin₂ ján₃. 17 Le₂në₅ bá₄ rë₂'ŋia₅ ja₁con₂ jniog₄ a₂jme₁'nió₄ jniog₄ rɨn'₅₄, ia₁jaun₂ jë₁ma₂ca₂të́₂ jmɨg₄ i₁qui₃dsɨ₅ Diú₄ 'éi'₃, lé₂ le₃'éi₁ jniog₄ caun₂ dsɨ₅. Ia₁ lág₅ jniog₄ chong₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂ lia'₂ lɨ́n₅ Jesucristo. 18 Juɨ₁lia'₂ jë₁'nio₃ dsa₂ rɨin'₅₄, tsá₃ 'e₂ gau₂ cha₂. La₁ juɨ₁lia'₂ jë₁'nio₃ dsa₂ rɨn'₅₄ lia'₂ rë₂'ŋia₅, quian'₅₄ a₂në₅ jŋia'₅ a₂gó'₅ dsa₂. Ia₁ juɨ₁lia'₂ a₂gó'₅ dsa₂, caun₂ jmɨ₁uɨg₅ bá₄ jaun₂ rë₂'ë́₄ ja₁coin₂. Ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂gó'₅, tsá₃ ma₂ca₂rë₃'ŋia₅ ja₁coin₂ 'a₂ lia'₂ jme₃'nioi₃ rɨin'₅₄.
19 'Nio₃ jniog₄ Diú₄ ia₁ 'ŋiog₅ de'₂ le₂'uɨg₅₄ ca₂rë₃'nio₃ jniog₄. 20 La₁ në₁jua'₂ chan₂ i₂lɨn₅₄ juá'₂: “'Nió₃ jniá₂ Diú₄”, la₁ në₁jua'₂ 'ŋiai₅₄ bá₄ guë'₂ rɨin'₅₄ në́₃, jan₂ dsa₂ të₂jág₁ bá₄ 'éi₂. Ia₁ në₁jua'₂ tsá₃ 'nio₃ dsa₂ rɨin'₅₄ i₂jɨ́in₂, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ lé₂ jme₃'nioi₃ Diú₄ i₂tsá₃ ma₂jɨ́in₂? 21 'Ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ma₂cuë₃ 'éi'₃ la₂: I₂'nio₃ Diú₄, ca₂tɨ́in₂ jme₃'nioi₃ rɨin'₅₄ ján₃.