5
Ca₂tián₃ jniog₄ ne₄ cosas 'lɨg'₅₄ a₂jén'₅ mɨ₂güɨ́g₃
Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'én₂ a₂lɨ́n₅ Jesús të₃dsón'₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, lɨ́in₅ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄. Juɨ₁lia'₂ ja₁'nio₃ dsa₂ jan₂ dsa₂, ján₃ bá₄ 'nioi₃ chi'₂ quián₅ dsa₂ 'éi₂. Le₂në₅ bá₄ ne₄ jniog₄ 'a₂ lia'₂ jme₁'nió₄ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄: chi₂jua'₂ dsón'₂ 'nió₃ jniog₄ Diú₄, ton'₂ jme₁tí₁ jniog₄ 'éi'₃ quió'₅. A₂la₂ bá₄ a₂'nio₃ jniog₄ Diú₄, a₂jme₁tí₁ jniog₄ 'éi'₃ quió'₅ bá₄. 'Éi'₃ quió'₅ në́₃, on₃jua'₅₄ 'e₂ ŋɨ́₄ guei₂. Ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂ma₂lɨ́n₅ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄, lí'₂ ne₄ cosas a₂jén'₅ mɨ₂güɨ́g₃. Jaun₂ quian'₅₄ a₂'éin₂ bá₄ jniog₄, léi₂ ne₄ cosas a₂jén'₅ mɨ₂güɨ́g₃. ¿'Ein₂ 'éi₂ i₂lí'₂ ne₄ cosas a₂jén'₅ mɨ₂güɨ́g₃? Jŋia'₅₄ lia'₂ i₂'éi₂ bá₄ i₂'én₂ a₂lɨ́n₅ Jesús Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄.
Jág₁ dsau₅ 'ein₂ 'éi₂ lɨ́n₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄
Lia'₂ con'₂ jme₁guan₃ Jesucristo, ca₂jáng'₃ Diú₄ Jmei₂ jág₁ dsau₅ a₂lɨ́n₅ Jesús Ja₁ŋi'₅₄ të₃dsón'₂. Ia₁ ca₂cuë₃ léi₄ jme₁ca₂jŋó₂ 'éi₂ jmɨg₂. Jaun₂ on₃jua'₅₄ jmá'₃ jme₁ca₂jŋói₂ jmɨg₂ ca₂cuë₃ léi₄. Jme₁ca₂jon₃ Jesús, jme₁ca₂i₃'o₅₄ jmɨ₂ 'ain₅₄ në́₃, ca₂cuë₃ léi₄ táng₃. Quian'₅₄ le₃tɨn₃ léi₄ në₅ ca₂jáng'₃ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ jág₁ dsau₅, ia₁ Jme₂dsí₂ 'éi₂ bá₄ i₂lɨ́n₅ jág₁ dsau₅. Ún₂ i₂lɨ́n₅ i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ në₅: Jme₂dsí₂ Jŋió₅ i₂jŋia₄ jniog₄ të₂dsɨ₅, Diú₄ Jmei₂ i₂ca₂cuë₃ léi₄ con'₂ jme₁ca₂jŋó₂ Jesús jmɨg₂, 'ŋiog₅ Jesús në́₃ ca₂cuë₃ léi₄ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂join₃, ca₂i₃'o₅₄ jmɨ₂ 'ain₅₄. Le₃ún₂ i₂në₅ caun₂ bá₄ jág₁ lë́₅ quió'₅.* Guén₅ bá₄ jniog₄ juɨ₁lia'₂ 'e₂ caun₂ jág₁ dsau₅ jáng'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, la₁ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ quen₅ jág₁ dsau₅ a₂ca₂cuë₃ Diú₄ 'ŋiog₅, ia₁ quian'₅₄ jág₁ dsau₅ a₂ca₂jáng'₃ jaun₂ në́₃, ca₂'ë₃ 'ein₂ lɨ́n₅ Ja₁ŋi'₅₄. 10 I₂'én₂ të₂le₃ quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, 'i₄ jág₁ dsau₅ në₅ të₂dsɨ́₅. I₂tsá₃ 'én₂ të₂le₃ quió'₅ Diú₄ në́₃, jmo₂₃ dsɨ́₅ co₂'nió'₄ të₂jɨ́n₁ bá₄ Diú₄, ia₁ tsá₃ 'éin₂ jág₁ dsau₅ a₂ma₂cuë₃ Diú₄ të₂le₃ quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄. 11 ¿'E₂ jaun₂ a₂ma₂juá'₂ Diú₄? Ma₂ca₂juá'₂ a₂ma₂cuë₃ jág₁ quió'₅ a₂le₃chong₂ jniog₄ co₂tan₅₄. Jaun₂ le₃chong₂ jniog₄ co₂tan₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ Ja₁ŋi'₅₄. 12 Dsa₂ i₂quian'₅₄ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, jéin'₃ bá₄. La₁ juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ quian'₅₄ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, tsá₃ jéin'₃.
Toin'₂ jág₁ rɨin'₅₄ jë₁ca₂tó'₂
13 Jmo₅ jniá₂ si₂ la₂ tsɨ́ng₂ ne'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ i₂'én₂ të₂le₃ quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, ia₁jaun₂ ŋi'₅₄ 'nia'₂ chang'₂, a₂'i₄ të₂'au'₂ jme₂dsí₂ a₂chang'₂ co₂tan₅₄.
14 Caun₂ 'ei₅ dsɨ₅ jniog₄ chong₂ të₂le₃ quió'₅ Diú₄, ia₁ ne₄ jniog₄ në₁jua'₂ 'e₂ caun₂ a₂mɨ₂ jniog₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'ŋio₂ dsɨ́₅, nag₃ bá₄ jág₁ quián₂. 15 Chi₂jua'₂ ne₄ jniog₄, a₂nag₂₃ jág₁ a₂chi₂lein'₅₄ jniog₄, ne₄ bá₄ jniog₄ ján₃, në₂jag₄ bá₄ a₂ma₂në₂guéi₁ 'e₂ mɨ₂.
16 Në₁jua'₂ chan₂ i₂ca₂jɨ́n₂ rɨn'₅₄ 'no₂₃ dso₄, la₁ në₁jua'₂ tsá₃ lë́₅ dso₄ a₂jiog₅ juɨ₅ 'mú₃, 'nió'₅ mɨ₃ dsa₂ ne₄ Diú₄ ia₁jaun₂ jmo₃ Diú₄ a₂le₃chan₂ táng₃ dsa₂ 'éi₂; co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄ dso₄ on₃jua'₅₄ a₂jiog₅ juɨ₅ 'mú₃. Ia₁ cha₂ dso₄ a₂jiog₅ juɨ₅ 'mú₃. Tsá₃ juá'₅ jniá₂ a₂'nió'₅ mɨ₃ dsa₂ o₄quió'₄ dsa₂ i₂'no₅ dso₄ le₂jaun₂. 17 Ca₂le₃jë́₃ a₂'lɨg'₅₄, dso₄ bá₄ jaun₂. La₁ cha₂ dso₄ a₂tsá₃ jiog₅ juɨ₅ 'mú₃.
18 Ne₄ bá₄ jniog₄, juɨ₁lia'₂ i₂ca₂rë₃chán₃ le₃quió'₅ Diú₄, tsá₃ ma₂ŋɨ₂₃ jua'₅₄ caun₂ qui₂'no₂₃ guë́₄ dso₄; ia₁ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ bá₄ jmo₅ 'í₁, jaun₂ tsá₃ téi₂ i₂së₃dsen₃ gu₂.
19 Jaun₂ ne₄ bá₄ jniog₄ a₂lág₅ dsa₂ quián₅ Diú₄; ton'₂ ne₄ bá₄ jniog₄ ján₃, a₂ma₂rë₂'i₄ bí₂ quió'₅ i₂së₃dsen₃ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃.
20 Ján₃ bá₄ ne₄ jniog₄, ta₁ jaun₂ ca₂guan₃ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ a₂jme₃tag₂₃ ia₁jaun₂ le₃ŋág'₂ jniog₄ 'a₂ lia'₂ 'nió'₅ le₃cuɨn₅ jniog₄ i₂lɨ́n₅ të₃dsón'₂. Jaun₂ chong₂ bá₄ jniog₄ 'ei₅ caun₂ jág₁ le₃quió'₅ i₂lɨ́n₅ të₃dsón'₂, co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄ le₃quió'₅ Jesucristo Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄. 'Éi₂ bá₄ lɨ́n₅ Diú₄ të₃dsón'₂ i₂cuë₅ a₂le₃chan₂ dsa₂ co₂tan₅₄.
21 'Nia'₂ chi'₂-guein₂ quiáng₃, jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ jaun₂ tsá₃ le₃gan'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ diú₄ lag₄.
Co₂në₅.
* 5:8 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ a₂ca₂lë₃ cang₂ quian'₅₄ jág₁ jmei₅ latín, juá'₂ le₂la₂: “i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ në₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃: Diú₄ Jmei₂, Ja₁ŋi'₅₄ i₂lɨ́n₅ jág₁ quió'₅, quiain'₅₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. Le₃ún₂ i₂në₅ ca₂ne₅₄ bá₄ lɨ́n₅. Ján₃ bá₄ ún₂ i₂lɨ́n₅ i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃.” 5:13 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ a₂ca₂lë₃ cang₂ guë́₄, juá'₂ ján₃: “ton'₂ ia₁jaun₂ le₃'éng'₂ le₃quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄.” 5:18 o₃, “juɨ₁lia'₂ i₂ca₂rë₃chán₃ le₃quió'₅ Diú₄, jmo₂₃ 'í₁ 'ŋiog₅.”